Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.10.2013, 15:30 - Matka Zbawienia: Zachęcam kapłanów w Kościele katolickim do noszenia mojego Najświętszego Różańca

Moje drogie dziecko, nie wierz ani przez chwilę, że ktokolwiek z was jest na tyle silny, aby o własnych siłach był w stanie odeprzeć pokusy, które pojawią się przed wami, aby odwrócić was od Prawdy - Prawdy Słowa Bożego. Przekonacie się, że bez ciągłej modlitwy, nie będziecie w stanie powstać i głosić Prawdy, gdy będą wam przedstawiane kłamstwa.
Każdy z was musi odmawiać Modlitwy Krucjaty, gdyż ciemność już zaczęła opadać na Kościół mojego Syna na ziemi i musicie być na to przygotowani w każdej chwili.
Zachęcam kapłanów w Kościele katolickim do noszenia przez cały czas przy sobie mojego Najświętszego Różańca i Krzyża Benedyktyńskiego. Musicie odmawiać mój Różaniec każdego dnia i obserwować tych z wyższych szczebli Kościoła, aby zobaczyć, kto publicznie odmawia mój Różaniec. Kiedy jestem czczona, mój Święty Różaniec musi być odmawiany przede mną przez wszystkich obecnych. Jeśli ci, którzy twierdzą, że prowadzą wiernych do poszukiwania mojej pomocy przed Tronem Boga, nie potrafią odmawiać mojego Różańca, to oni potrzebują waszych modlitw. Przychodzenie do mnie w poszukiwaniu mojej pomocy bez odmawiania mojego Różańca nie ma sensu, bo to tak samo, jakby żołnierz szedł do walki bez zbroi.
Mój Różaniec jest najpotężniejszą modlitwą, a gdy odmawia się ją codziennie, zniszczy ona moc złego ducha. Tym, których dusze zostały zaciemnione przez szatana, odmawianie tej modlitwy będzie sprawiać zbyt duży ból. Po ich postępowaniu poznacie kim są i musicie prosić Boga poprzez Miłosierdzie mojego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby pomógł pociągnąć ich do Bożego Światła.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


14th October 2013, 15:30 - Mother of Salvation: To the priests in the Catholic Church, I urge you to carry my Most Holy Rosary beads

My dear child, do not believe for one moment, that any of you are strong enough, on your own, to withstand the temptations you will face to turn your back on the Truth - the True Word of God. Without continuous prayers, you will find that you will be unable to stand up and declare the Truth when you are presented with lies.
All of you must recite the Crusade Prayers as the darkness has already begun to descend over my Son's Church on Earth and you must be prepared for this every second.
To the priests in the Catholic Church, I urge you to carry my Most Holy Rosary beads and a Benedictine Cross with you at all times. You must recite my Holy Rosary every single day and watch out for those in the higher ranks within the Church to see who recites my Holy Rosary in public. When I am being venerated, my Holy Rosary must be recited by all present before me. If they, who say, lead the faithful to seek my assistance before the Throne of God, cannot recite my Rosary, then they need your prayers. To come before me, seeking my help, without reciting my Rosary, is without substance, as it is akin to a soldier going into battle without any armour.
My Rosary is the most powerful prayer and, when said daily, will destroy the power of the evil one. Those, whose souls have been darkened by Satan, will find it too painful to recite this prayer. By their actions you will know who they are and you must ask God, through the Mercy of my Son, Jesus Christ, to help them to draw towards the Light of God.
Your beloved Mother Mother of Salvation