Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.10.2013, 17:48 - Rozłam w Moim Kościele będzie rozbity na różne etapy

Moja szczerze umiłowana córko, wszyscy idźcie na świat i głoście Ewangelię, gdyż powinniście to zrobić zanim prześladowane Mojego Kościoła rozpocznie się na dobre.
Musicie złożyć całe swoje zaufanie we Mnie i znajdować pociechę w wiedzy, że gdy nadejdzie ten Wielki Dzień, to w mgnieniu oka zostaniecie przeniesieni z duszą i ciałem w Moje Ramiona. Dlatego musicie z miłością i cierpliwością przypominać światu Moje Nauczanie. Przypominajcie im, że grzech istnieje i zostanie odpuszczony, lecz oni najpierw muszą prosić Mnie o przebaczenie. Nie ważne, że będą wam mówili, że grzech jest drugą naturą człowieka, muszą oni wiedzieć, że jako dzieci Boże, za każdym razem muszą prosić o pojednanie, niezależnie od tego, jak małe mogą się im wydawać ich grzechy. Grzech jest tym, co oddziela was od Boga. Im bardziej będziecie grzeszyli, tym ciemniejszymi się staniecie; tym głębsze cierpienie odczujecie i będziecie tak niespokojni, że nic oprócz Mojej Łaski nie złagodzi waszego bólu i nie przyniesie wam prawdziwego spokoju.
Wiedzcie, że gdy panowanie herezji się rozpocznie, ci, którzy się w nią uwikłają, będą odczuwali straszną samotność i nędzę. Mimo to, dla zewnętrznego świata wszystko będzie wydawało się możliwe do przyjęcia przez Kościół. Podczas, gdy będziecie toczyli wewnętrzną walkę, wszystkie zewnętrzne rytuały, przeprowadzane w imię światowego zjednoczonego kościoła, sprawią, że poczujecie się nieswojo. W ciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia herezji do Mojego Kościoła, wielu, którzy zignorowali Moje Wołanie, ucieknie i będzie szukać tych, którzy pozostali wierni Mojemu Świętemu Słowu. Wtedy Moja Armia będzie się powiększać, wzrastać i gromadzić reszty ze wszystkich Kościołów chrześcijańskich do walki ze złym duchem.
Rozłam w Moim Kościele będzie rozbity na różne etapy. Pierwszy etap nastąpi wtedy, gdy tylko ci, którzy naprawdę Mnie znają i rozumieją Prawdę Świętej Ewangelii, zdecydują, że nie mogą przyjąć kłamstw w Moje Imię. Drugi etap nadejdzie wówczas, kiedy ludzie wyrzekną się Świętych Sakramentów, w takiej postaci, w jakiej powinny być. Trzeci etap będzie wtedy, gdy Moje Kościoły zostaną zbezczeszczone i gdy Moje wyświęcone sługi wreszcie zrozumieją Prawdę zawartą w Księdze Apokalipsy.
Moi prorocy nie kłamią. Nie podoba im się wykonywanie tego, o co ich poproszono. Ujawniają tylko Moje Święte Słowo i robią to, o czym zostali pouczeni przez Świętą Wolę Mojego Ojca. Teraz są znaki, że przyszedł już ostatni prorok, jedyny prorok, jakiemu dano pozwolenie z Nieba, aby przygotował świat na Powtórne Przyjście. Kiedy zrozumiecie, że proroctwa dane światu z Nieba są po to, aby wzmocnić waszą wiarę i sprawić, żebyście pozostali wierni Mojemu Świętemu Słowu, to je przyjmiecie. Kiedy one będą się spełniać, jak zostało przepowiedziane, wtedy poznacie Prawdę.
Bądźcie gotowi. Pozostawajcie w pokoju, gdyż idę z wami wszystkimi, którzy się teraz zbieracie, by utworzyć Moją Armię Reszty na ziemi.
Wasz Jezus


20th October 2013, 17:48 - The schism in My Church will be broken into different stages

My dearly beloved daughter, go, all of you, into the world and spread the Gospels, for you will need to do this before the persecution of My Church begins in earnest.
You must place all your trust in Me and be comforted in the knowledge that when the Great Day comes, you will be lifted, body and soul, into My Arms, in just the blink of an eye. This is why you must, with love and patience, remind the world of My Teachings. Remind them that sin exists and will be forgiven, but they must ask Me for forgiveness first. No matter they are told that sin is second nature to man, they must know that, as God's children, they must ask for reconciliation every single time, irrespective as to how insignificant their sins may seem. Sin is what separates you from God. The more you sin, the darker you will become; the deeper anguish you will feel and you will be so restless that nothing but My Grace will ease your pain or bring you real peace.
Know that when the reign of heresy commences, that those who become involved with it will feel a terrible loneliness and wretchedness. Yet, to the outside world, all will seem to be acceptable to the Church. While you will struggle internally, all exterior rituals, conducted in the name of a global united church, will make you feel uneasy. Within six months of the heresy being introduced into My Church, many who ignored My Call, will flee and seek out those who remained true to My Holy Word. Then My Army will swell, grow and gather the remnants from all Christian churches and fight the spirit of evil.
The schism in My Church will be broken into different stages. The first stage will be when only those who truly know Me, and understand the Truth of the Holy Gospels, will decide that they cannot accept lies in My Name. The second stage will come about when people are denied the Holy Sacraments, as they are meant to be. The third stage will be when My Churches have been desecrated and that will be when My sacred servants will, at last, understand the Truth contained in the Book of Revelation.
My prophets do not lie. They do not like what they are asked to do. They reveal only My Holy Word and what they are instructed to do by the Holy Will of My Father. The signs that the last prophet - the only prophet given permission from Heaven today to prepare the world for the Second Coming - has come are here now. When you understand that the prophecies, given to the world from Heaven, amount to this - to increase your faith and to ensure that you remain true to My Holy Word, then you will accept them. When they take place, as revealed, then you will know the Truth.
Be ready. Be at peace, for I will walk with all of you who gather now to form My Remnant Army on Earth.
Your Jesus