Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.10.2013, 13:30 - Jesteście pokoleniem, które będzie musiało stać się świadkiem ostatecznego Ukrzyżowania Mojego Kościoła

Moja szczerze umiłowana córko, Moi umiłowani słudzy połączą się w jedności ze Mną - mniej niż połowa z nich - ale ich wierność wobec Mnie pomoże Mojej Armii przetrwać i rozwijać się, aby rozpowszechniać Ewangelię podczas powszechnej ciemności, która będzie odczuwana w ciągu największego odstępstwa wszech czasów.
Brak szacunku dla Mnie, Jezusa Chrystusa, staje się widoczny we wszystkich krajach, miejscach publicznych oraz w Moich Kościołach. Moim pragnieniem jest teraz odpowiednie przygotowanie Mojej Armii. Nie pozwólcie, Moi umiłowani wyznawcy, aby te rzeczy wam przeszkadzały, ponieważ one tylko was rozpraszają, gdy potrzebuję, abyście byli silni w swojej wierze. Podobnie jak zatrzaskiwano drzwi przed Moją Matką, gdy próbowała szukać schronienia, tuż przed Moim Narodzeniem, tak też i przed wami drzwi będą się zatrzaskiwać. Wiedzcie, że gdy te drzwi zostaną przed wami zatrzaśnięte poprzez zwiedzione sługi w Moim Kościele, musicie zwrócić się wtedy tylko do Mnie. Wiedzcie również, że ci, którzy twierdzą, że są świętymi ludźmi, znającymi się na Piśmie Świętym i Nauczaniu Mojego Kościoła, pierwsi ustawią się w kolejce, aby was potępić, gdyż idziecie za Prawdą. Mam tu na myśli wszystkie dusze na świecie, które Mnie kochają i które znają Prawdę, choć nie koniecznie idą za Moimi Orędziami dla całego świata.
Dar Ducha Świętego opadnie tylko na tych, którzy są godni otrzymać ten cenny Dar od Boga. Pozbawieni Ducha Świętego będą wykrzykiwać obelgi i próbować przekonać was do pójścia za herezjami, które wkrótce staną się powszechne we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Im silniejszy będzie ich strach przed tymi Orędziami, tym bardziej będą w was uderzali. Musicie zignorować ich nienawistny jad i zachować milczenie. Te dni już prawie nadeszły. Niektórzy z was już odczuli przedsmak dotkliwego sprzeciwu, który będziecie musieli znosić z Mojego powodu.
Jesteście pokoleniem, które będzie musiało stać się świadkiem ostatecznego Ukrzyżowania Mojego Kościoła, ale wiedzcie o tym. Moje Chwalebne Ciało, Nowa Jerozolima podniesie się z popiołów i zostaniecie wybrani, by panować wśród dwunastu narodów. Jeśli pozostaniecie Mi wierni, podniosę was do chwały, a Niebo i Ziemia w przyszłym świecie będą wasze. Musicie pozostać oparci tylko na Mnie w czasie spustoszenia obrzydliwości, gdyż ono będzie krótkie. A wtedy nic, nigdy nie oddzieli was ponownie ode Mnie.
Wasz Jezus


22nd October 2013, 13:30 - You are the generation, which will have to bear witness to the final Crucifixion of My Church

My dearly beloved daughter, My beloved servants will unite in union with Me - less than half of them - but their loyalty to Me will help My Army to survive and grow in order to spread the Gospels during the global darkness which will be felt during this, the greatest apostasy of all time.
The lack of respect for Me, Jesus Christ, is becoming evident in all nations, in public places and in My Churches. My desire now is to prepare My Army properly. Do not, My beloved followers, let these things disturb you, for they will only distract you when I need you to be strong in your faith. Just as doors were slammed in My Mother's face, as she tried to seek shelter, just before My Birth, so too will doors be shut in your faces. Know that when these doors are being slammed in your faces by those misguided servants in My Church, you must only turn to Me then. Know also that those who claim to be holy people, knowledgeable in Holy Scripture and the Teachings of My Church, will queue up and be the first to condemn you, because you are following the Truth. I refer to all souls in the world who love Me and who know the Truth and not, necessarily, those who follow these My Messages for the whole world.
The Gift of the Holy Spirit will fall only upon those worthy to receive this precious Gift from God. Those empty of the Holy Spirit will scream abuse and try to convince you to follow the heresies, which will soon become rampant in all Christian churches. The more they show their fear for these Messages, the more they will strike out at you. You must ignore their hateful venom and remain silent. These days are almost upon you. Some of you will already have glimpsed the severe opposition, which you will have to endure because of Me.
You are the generation, which will have to bear witness to the final Crucifixion of My Church, but know this. Out of the ashes will rise My Glorious Body, the New Jerusalem and you will be chosen to reign amongst the twelve nations. When you remain true to Me, I will raise you in glory and Heaven and Earth will be yours, in the world to come. You must remain fixed on Me only, during the desolation of abomination, for it will be short. And then, nothing will ever separate you from Me again.
Your Jesus