Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.10.2013, 19:45 - Bóg Ojciec: To jest Wołanie o zbawienie tych, którzy nie będą kwestionować herezji, jakie zostaną ogłoszone

Moja najdroższa córko, przychodzę, aby powiedzieć światu, że wrogowie, którzy wędrują po Ziemi przebrani za takich, którzy twierdzą, że przynoszą Słowo Mojego Syna masom, łączą się teraz w jedną całość. Działając razem połączą oni wszystkie swoje siły i zniszczą Ziemię swoim podstępnym oszustwem.
Ja Jestem gotowy. Czekam. Gdy tylko przedstawią swoje nikczemne prawa, uderzę, a świat będzie świadkiem Mojego karania. Moje Ostrzeżenia padły na głuche uszy i na tych, którzy są zbyt dumni, by przyjąć Rękę Miłosierdzia, okazywaną wam przez Moje Orędzia. Przywódcy tych, którzy będą was prześladowali w imię praw człowieka, będą cierpieli z Mojej Ręki. Wierzą, że ich moc jest potężna i że są niezwyciężeni, ale wkrótce będą wiedzieli, że są oni niczym bez Mocy ich Stwórcy.
Ja Jestem Twórcą Życia i ci, którzy zdecydują się użyć swojej mocy, aby odebrać życie Moim dzieciom, zarówno w ciele, jak i duszy, stracą wszystko. Kiedy walczycie Moje dzieci i zdradzacie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, niemal nie ma dla was nadziei. Nie obdarzę was tak łatwo Moim Miłosierdziem, gdyż doprowadzacie Mnie do wielkiego Gniewu. Choć pragnę waszej wierności, lecz ostrzegam was przed niebezpieczeństwem igrania ze złym duchem. Dam wam wszelką możliwą szansę, abyście zrzucili kajdany, którymi spętała was nieświęta trójca. Musicie pozbyć się łańcuchów szatana. Wasz czas jest krótki.
Proszę was, abyście zajrzeli do Mojego Pisma Świętego, Ewangelii i szukali znaków, jakie otrzymaliście o wielkiej apostazji, która została przepowiedziana, gdyż ogarnia ona już świat i rozprzestrzenia się jak śmiertelny wirus w każdej możliwej części waszego społeczeństwa. Zostaliście zarażeni i teraz Przychodzę Ja, wasz Ojciec, aby oczyścić was z tego okropnego nieszczęścia. Musicie błagać Mnie o pomoc, zanim będzie dla was za późno.
Musicie teraz odmawiać tę Modlitwę Krucjaty. Proście Mnie o pomoc.
Modlitwa Krucjaty (124) Usłysz moje wołanie o wolność
O Boże, mój Miłosierny Ojcze, Stwórco wszystkiego co istnieje, usłysz moje wołanie o wolność. Uwolnij mnie z łańcuchów niewoli i ochroń Mnie przed nikczemnymi prześladowaniami. Pomóż mi dostrzec Prawdę i przyjdź mi z pomocą, nawet jeśli jestem zdezorientowany i mogę wątpić w Twoje Słowo. Wybaczaj mi, jeśli cię obrażam i zabierz Mnie do schronienia Twojego Nowego Raju na Ziemi. Amen.
Mój Czas, aby ogłosić Powtórne Przyjście Mojego Syna jest bliski. Czas biegnie szybko, a panowanie Moich wrogów jest krótkotrwałe, choć może wydawać się wiecznością, z powodu okrucieństw, jakie okażą Moim dzieciom. Oni nie wykażą jakiejkolwiek lojalności wobec tych nierozumnych ludzi, którzy przysięgną wierność bestii. Tak jak zły duch nienawidzi Mnie, tak też nie znosi żadnego z Moich dzieci, zarówno dobrych jak i złych. To jest Wołanie o zbawienie tych, którzy nie będą kwestionować herezji, jakie zostaną ogłoszone. Gdy wasze dusze nachodzą jakiekolwiek wątpliwości, kiedy nie daje wam spokoju jakaś nowa postać doktryny, którą w swoich sercach odczuwacie jako niewłaściwą, musicie wtedy stawiać taką rzecz pod znakiem zapytania.
Nie daję pozwolenia dla jakiegokolwiek nowego prawa ani sakramentu, który ma zostać wprowadzony w Moje Najświętsze Imię.
Wasz Ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


24th October 2013, 19:45 - God the Father: This is a Call for the salvation of those of you who will not question the heresies about to be declared

My dearest daughter, I come to tell the world that the enemies who roam the Earth, in the guise of those who say they bring the Word of My Son to the masses, have now joined as one. As one, they bring all their powers together and will deface the Earth with their wicked deceit.
I Am ready. Waiting. As soon as they introduce their vile laws, I will strike out and the world will witness My punishments. My Warnings have fallen on deaf ears and those too proud to accept the Hand of Mercy, given to you through My Messages. The leaders of those who will persecute you, in the name of human rights, will suffer by My Hand. They believe that their power is almighty and that they are invincible, but they will know soon that they are nothing without the Power of their Creator.
I Am the Author of Life, and should those who decide to use their power to take away the lives of My children, in both body and soul, they will lose everything. When you fight My children and betray My Son, Jesus Christ, there is little hope for you. I do not bestow My Mercy on you easily, for you cause Me great Anger. Yet I crave your loyalty but warn you of the dangers of dallying with the evil one. I will give you every chance, to turn away from the shackles, which bind you to the unholy trinity. You must remove yourselves from the chains of Satan. Your time is short.
I ask you to look to My Holy Bible, the Gospels, and seek out the signs you were given about the great apostasy foretold, for it has engulfed the world and spreads like a deadly virus into every conceivable part of your society. You have been infested and now I Come, Your Father, to cleanse you of this terrible affliction. You must beg Me for help, before it is too late for you.
You must now recite this Crusade Prayer. Ask Me for help.
Crusade Prayer (124) Hear my plea for freedom
O God, my Merciful Father, Creator of all that is, hear my plea for freedom. Release me from the chains of slavery and protect me from evil persecution. Help me to discern the Truth and come to my aid, even if I am confused and may doubt Your Word. Forgive me if I offend You and take me into the refuge of Your New Paradise on Earth. Amen.
My Time, to declare the Second Coming of My Son is close. Time will move swiftly and the reign of My enemies, short-lived though it may be, will seem like an eternity, because of the cruelty they will show to My children. They will show no loyalty, whatsoever, to those foolish men, who will swear allegiance to the beast. Just as the evil one hates Me, so he hates any of My children, both the good and the wicked. This is a Call for the salvation of those of you who will not question the heresies about to be declared. You must question and question any doubts, which invade your souls, when you are unhappy with any new form of doctrine, which does not feel right in your hearts.
I have not given the authority for any new law or sacrament, to be introduced in My Most Holy Name.
Your beloved Father God the Most High