Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.10.2013, 11:15 - Wielki Dzień zaświta i wkrótce rozpocznie się świat bez końca

Moja szczerze umiłowana córko, wiara wszystkich dzieci Bożych, niezależnie od wyznania do jakiego należą, jest tak słaba, że wielu z tych, którzy znają Prawdę, będzie bardzo trudno otwarcie, bez narażania się na krytykę praktykować swoją religię.
Tak wielu na świecie odrzuca Mnie, Jezusa Chrystusa, w tym momencie w historii, że w większości narodów nie jest już dopuszczalne, aby mówić o Mnie publicznie. Bardzo rzadko usłyszycie, aby w mediach padało Moje Imię, chyba że chodzi o podważanie Mojego Istnienia. Rzadko usłyszycie, że ludzie otwarcie będą publicznie deklarowali swoją miłość do Mnie, gdyż stwierdzą, że jest to zbyt wstydliwe. Nawet Moi wyświęceni słudzy nie są już skłonni do uznawania Prawdy z obawy przed ośmieszeniem. Tym, którzy idą za Mną coraz trudniej będzie głosić Moje Święte Słowo. Tak wielu, którzy kiedyś Mnie kochali, już Mnie nie kocha, a Moje osamotnienie i smutek przeszywa Moje Serce, jakby przebijał je miecz.
Dlaczego, och dlaczego Mnie opuściliście? Dlaczego wy, którzy wierzycie we Mnie i Mnie znacie, ranicie tak wielu waszych braci i sióstr? Dlaczego nienawiść rozpanoszyła się w waszych sercach? Dlaczego odczuwacie teraz potrzebę podważania Ewangelii, gdy istnieją one od tak dawna? Kto dał wam prawo do wypaczania Mojego Słowa danego Moim apostołom? Czemu je przekręcacie i dlaczego nie wierzycie w to, co powiedziałem? Moje Słowo jest bardzo jasne. Kiedy przemawiam, mówię dokładnie to co myślę. Jeśli coś powiem, to nie mam na myśli czegoś innego. Dlaczego miałbym, na przykład, zaprzeczać sobie samemu, zwłaszcza teraz, w tej Misji?
To co otrzymują Boży prorocy, to jest Prawda. Wszystko, co jest sprzeczne z tymi Orędziami i pochodzi z ust tych, którzy twierdzą, że Ja z nimi rozmawiam, musi zostać przez was odrzucone. Nigdy nie rywalizowałbym z Moim Własnym Głosem, ponieważ muszę zrobić wszystko, abyście otrzymali Prawdę.
Co mam zrobić, abyście słuchali? Co muszę zrobić, abyście przestali się błąkać i szukać innych form podniety? Dlaczego Mi nie zaufacie? Tracicie tyle cennego czasu słuchając wróżb, które płyną jak jad z ust tak zwanych mistyków i poszukiwaczy sensacji, gdy w ten sposób odwracacie się od Mnie, obrażacie Mnie. Ja Jestem tutaj. To są Moje Słowa. Czego jeszcze szukacie, skoro Prawdę otrzymacie tylko z Moich Ust? Mówiłem Prawdę, kiedy chodziłem po Ziemi. Pozostawiłem wam dziedzictwo wielkiej nadziei i zbawienia. Mówię Prawdę i teraz, gdy przynoszę wam Moje Ostatnie Słowa w tym czasie, gdyż Wielki Dzień zaświta i wkrótce rozpocznie się świat bez końca.
Kiedy mówię, pragnę, abyście słuchali. Nie mogę was zmusić. Może szukacie wszędzie i staracie się znaleźć Moje Orędzia, przekazywane, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście w tym czasie, ale ich nie znajdziecie. Moje ogólnie dostępne Orędzia, które przygotowują was do tego ostatniego etapu przed wypełnieniem Mojego Przymierza, można znaleźć tylko w Księdze Prawdy.
To Słowo jest Moje. Moje Słowa będą słyszane w każdym narodzie. Nikt nie powstrzyma Mnie, gdyż Moja Moc jest Wszechmogąca.
Wasz Jezus


26th October 2013, 11:15 - The Great Day will dawn and soon the world without end will begin

My dearly beloved daughter, the faith of all God's children, irrespective of which denomination they belong to, is so weak that many of those who know the Truth will find it very difficult to practice their religion openly, without criticism.
So many in the world reject Me, Jesus Christ, at this time in history, that it is no longer acceptable, in most nations, to speak of Me in public. Very seldom will you hear My Name being spoken about in the media, unless it is to question My Existence. Seldom will you hear people openly proclaim their love for Me in public, for they would find this too embarrassing.
Even those sacred servants of Mine are no longer willing to declare the Truth for fear of ridicule. Those who do follow Me will find it increasingly difficult to proclaim My Holy Word. So many, who once loved Me, no longer do so and My desolation and sadness cuts My Heart, as if a sword was driven through it.
Why, oh why, have you deserted Me? Why do those of you who believe in Me and who know Me, hurt so many of your brothers and sisters? Why does hate thrive in your hearts? Why do you feel the need to question the Gospels now, when they have existed for so long? Who gave you the authority to misinterpret My Word given to My apostles? Why are you twisting them and why do you not believe what I said? My Word is very clear. When I speak, I mean what I say. If I say one thing, I do not mean another. Why would I, for example, contradict Myself and especially now in this Mission?
What is given to God's prophets is the Truth. Anything which contradicts these Messages, from the mouths of those who claim that I speak with them, must be rejected by you. I would never compete with My Own Voice, because I must ensure that you are given the Truth.
What must I do to make you listen? What must I do to stop your wandering and seeking out other forms of titillation? Why will you not trust in Me? You waste so much precious time seeking out fortune telling, which flows like venom out of the mouths of so- called mystics and sensation seekers, that you insult Me by turning away from Me. I Am here. These are My Words. What else do you seek, for you will only find the Truth from My Mouth? I spoke the Truth when I walked the Earth. I left a legacy of great hope and salvation. I speak the Truth now, as I bring you My Final Words, at this time, for the Great Day will dawn and soon the world without end will begin.
When I speak, I desire that you listen. I cannot force you. You may look everywhere and try to find My Messages, given to prepare the world for My Second Coming at this time, and you won't find them. My public Messages to prepare you for this, the final stage before My Covenant is fulfilled, can only be found in the Book of Truth.
The Word is Mine. My Words will be heard in every nation. No one will stop Me, for My Power is Almighty. Your Jesus