Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.10.2013, 18:00 - Gdy Duch Święty ogarnie duszę, będzie ona wzrastała, szybko będzie przyciągana do Woli Mojego Ojca i odpowie z całkowitym poddaniem

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Mój Święty Duch zstępuje na osobę, dzieje się wiele rzeczy. Pierwsze uczucie to oszołomienie i niedowierzanie. Drugim jest poczucie przytłoczenia przez coś tak potężnego, że czyni tę osobę całkowicie zależną od Świętej Woli Boga. Zniknie wiara w nadrzędność własnego ludzkiego intelektu, gdyż intelekt nie ma już wtedy żadnej znaczącej roli do odegrania. Zamiast tego, dusza będzie przeniknięta wiedzą, intuicją i pojmowaniem tego, co znajduje się poza jej własną wątłą ludzką interpretacją.
Gdy Duch Święty ogarnie duszę, będzie ona wzrastała, szybko będzie przyciągana do Woli Mojego Ojca i odpowie z całkowitym poddaniem. Kiedy już początkowy strach osłabnie, taki człowiek będzie odczuwał głęboki pokój i przestanie się już obawiać tego, że zobaczą go głoszącego Słowo Boże. Nie będzie już dbał o to, co ludzie pomyślą, bo z jego ust wypłynie Prawda. Osobowość duszy, niezależnie od tego czy jest wylewna czy nieśmiała, zejdzie na drugi plan i stanie się mało istotna, jeśli chodzi o sposób głoszenia Słowa Bożego.
Wszystkie dusze, które otrzymały Dar Ducha Świętego - bez wyjątku - poddadzą własną wolę Woli Mojego Ojca. Gdyż dusze, które prawdziwie zostały pobłogosławione Darem Ducha Świętego, a których rolą będzie szerzenie Słowa Bożego, będą z tego powodu cierpiały. Jednak Płaszcz Bożej Miłości przykryje te dusze, gdy będą maszerowały naprzód bez strachu i z odwagą będą głosiły Prawdę. Ci, którzy głoszą Prawdę Mojego Nauczania w pogańskich czasach i kiedy Mój Kościół odpadnie od Prawdziwej Wiary, otrzymają dodatkową siłę po to, by Mój Głos był słyszany. Ta siła będzie pochodziła od Boga, Mojego ukochanego Ojca. Przez Moc Siły Boga, wielu z armii szatana nawróci się, natomiast pozostała część zostanie zniszczona.
Duch Święty, jak miecze palących płomieni, przeniknie serca wszystkich tych, którzy słuchają i którzy przyjmują Prawdę.
Wasz Jezus


30th October 2013, 18:00 - Once the Holy Spirit engulfs a soul, it will rise, draw immediately towards the Will of My Father and respond in total abandonment

My dearly beloved daughter, when My Holy Spirit descends upon a person, a number of things happen. The first is a feeling of bewilderment and disbelief. The second is the sense of being overwhelmed by something so powerful that it renders the person completely dependent upon the Holy Will of God. Gone will be the belief in one's own superior human intellect, for intellect has no longer any meaningful role to play. Instead, the soul will be infused with knowledge, an insight and an understanding that is beyond their own frail human interpretation.
Once the Holy Spirit engulfs a soul, it will rise, draw immediately towards the Will of My Father and respond in total abandonment. Once the initial fear has subsided, a deep peace will be felt and the person's fear of being seen to proclaim the Word of God will disappear. They will not care what people's views are for out of their mouths will pour the Truth. The soul's personality, whether they are outgoing, timid or shy, will take a back seat and will become secondary to the way in which they proclaim the Word of God.
All souls, who receive the Gift of the Holy Spirit - without any exception - will surrender their own free will to the Will of My Father. For souls who have truly been blessed with the Gift of the Holy Spirit, their role will be to spread the Word of God and for this, they will suffer. The Sheath of God's Love, however, covers such souls as they march forth, without fear and with courage to proclaim the Truth. Those who proclaim the Truth of My Teachings, in these times of paganism and when My Church will fall away from the True Faith, will be given extra strength to ensure that My Voice is heard. That strength will come from God, My beloved Father. It will be by the Power of the Strength of God that many of Satan's army will convert, while the remainder will be destroyed.
The Holy Spirit, like swords of burning flames, will cut through the hearts of all those who listen and who accept the Truth.
Your Jesus