Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.11.2013, 20:30 - Największe prześladowania będą zadawali chrześcijanie chrześcijanom

Moja szczerze umiłowana córko, muszę przynaglić wszystkie dzieci Boże, aby zjednoczyły się w modlitwie za Mój Kościół na Ziemi.
Ciężko Mi na Sercu w tym czasie, gdyż wielka nienawiść jest okazywana tym, którzy są praktykującymi chrześcijanami. Prześladowania chrześcijan będą we wszystkich krajach i obejmą one wszystkich, którzy obecnie cieszą się wolnością w spełnianiu praktyk religijnych oddających Mi cześć. Największe prześladowania będą zadawali chrześcijanie chrześcijanom. Najgorsze biczowanie Mojego Ciała na Ziemi będzie pochodziło od wewnątrz, gdy brat zwróci się przeciwko bratu, a siostra przeciw siostrze. Wkrótce zobaczycie zapowiedzi nowych modlitw, które zostaną wprowadzone do nowej liturgii.
Główne zmiany będą odnosiły się do Komunii Świętej, gdy zostanie ona przedstawiona jako coś, co ma niewiele wspólnego z Moją śmiercią na Krzyżu, kiedy oddałem Moje Ciało za wszystkich grzeszników. Głosząc, że Komunia Święta oznacza łączenie całej ludzkości przed Bogiem w jedno, będziecie Mnie obrażali, ponieważ byłoby to sprzeczne z Prawdą. Prawda nie będzie już oznaczała Prawdy, ponieważ tak wielu powtarza kłamstwa, popada w przesadę i nie pojmuje, jak łatwo można manipulować Prawdą. Kiedy Prawda jest przekręcana w subtelny sposób, wielu nie zauważy zmian, gdy już nie będzie się przestrzegać Prawdy. Kłamstwa zajmą miejsce Prawdy, podzielą ludzkość i spowodują oddzielenie od Boga, co poprowadzi do zniszczenia.
Zawsze miłujcie Prawdę, gdyż bez niej słońce zgaśnie, księżyc nie będzie dawał już światła, kiedy zapadnie noc i gwiazdy przestaną świecić w tych dniach, co będzie zapowiedzią ostatecznej ciemności, zanim przyjdę odzyskać Moje Królestwo.
Do tego czasu, tylko Prawda będzie was ratować.
Wasz Jezus


2nd November 2013, 20:30 - The greatest persecution will be inflicted by Christians upon Christians

My dearly beloved daughter, I must urge all of God's children to join in union and pray for My Church on Earth.
My Heart heaves at this time, for there is great hatred being shown to those who are practicing Christians. The persecution of Christians will continue in all countries and this includes all those who have, at this time, the freedom to practice their homage to Me. The greatest persecution will be inflicted by Christians upon Christians.The scourging of My Body on Earth will be at its worst from within, as brother will turn against brother and sister against sister. You will soon see the declaration of the new prayers, which will be introduced by the new liturgy.
The main changes will refer to the Holy Communion, where it will be presented as something, which bears little resemblance to My death on the Cross, when I gave up My Body for all sinners. By declaring that Holy Communion means the joining together of all of humanity, as one before God, you will insult Me, because this would be contrary to the Truth. The Truth no longer means the Truth, because so many spread lies, exaggerate and do not understand how easily the Truth can be tampered with. When twisted, in a subtle way, many will not notice the changes, when the Truth is not adhered to.
Lies will take the place of the Truth, divide the human race and create the separation from God, which will lead to destruction.
Always cherish the Truth, because without it the sun will darken, the moon will no longer present light when night falls and the stars will no longer shine in those days which will signal the final darkness, before I come to reclaim My Kingdom.
By then, only the Truth will save you. Your Jesus