Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.11.2013, 15:00 - Bóg Ojciec: Żadne naukowe wyjaśnienie nie będzie miało sensu, gdy będą widoczne dwa słońca

Moja najdroższa córko, Moim Pragnieniem jest bardzo szybkie zebranie razem wszystkich Moich dzieci, aby byli świadkami Mojej Obietnicy. Mój Wielki Dar przyjdzie w środku strasznych, duchowych prześladowań, kiedy wszystko czym Ja Jestem będzie odrzucane. Światu zostaną zaprezentowani nowi bogowie, z których żaden nie istnieje. Pokryci błyszczącą fasadą, będą przeznaczeni do powstrzymania wiary wszystkich w Moje Istnienie. Cała ta herezja zgasi Światło Boga.
Wkrótce gwiazdy przestaną świecić ze swoją wielką intensywnością. Wkrótce nowe, nieoczekiwane znaki, które przeczą całemu ludzkiemu rozumieniu nauki, będą przeze Mnie pokazane niedowierzającemu światu, jako początek objawienia się Mojej Interwencji. Żadne naukowe wyjaśnienie nie będzie miało sensu, gdy będą widoczne dwa słońca. Żadna definicja ograniczona ludzką wiedzą, nie będzie sensowna. Jednak o każdym znaku, danemu światu z Nieba powiedzą, że to z powodu istnienia innego życia ludzkiego we wszechświecie.
Ja Jestem Twórcą całego życia. Ja stworzyłem człowieka. Ja stworzyłem świat. Nigdy temu nie zaprzeczajcie, ponieważ gdy tak zrobicie, będziecie popierali fałszywą doktrynę. Każda interwencja z Nieba - a będzie ich wiele - będzie wyjaśniana. Kiedy zobaczycie te znaki, wiedzcie, że Dzień Powtórnego Przyjścia jest bliski.
Proszę was, drogie dzieci, nigdy nie odrzucajcie Mnie ani nie zaprzeczajcie Mojej Obietnicy przyniesienia światu ostatecznego pokoju i pojednania, które będą wasze, jeśli przyjmiecie je na Moich Warunkach, a nie swoich własnych. Moja Wola ma się w końcu wypełnić. Aby was przygotować, pokażę światu wiele cudów na niebie, we wszechświecie i w układzie planetarnym. Kiedy będziecie świadkami tych wydarzeń, chcę, żebyście byli radośni ponieważ będziecie wtedy wiedzieli, że Ja zwiastuję powrót Mojego Syna, aby wypełnić Jego Obietnicę wiecznego zbawienia.
Otrzyjcie łzy ze swoich oczu. Wiem, jak trudne będą wasze doświadczenia. Mam tu na myśli wszystkie Moje dzieci, łącznie z wierzącymi i niewierzącymi, jak i z tymi, którzy są winni strasznego grzechu - nikt z was nie jest wykluczony. Kiedy pojednacie się z Moim Synem, staniecie się częścią Niego i na zawsze będziecie królować z Nim w Raju.
Wasz Ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


10th November 2013, 15:00 - God the Father: No scientific evaluation will make sense when two suns are seen

My dearest daughter, My Desire is to gather all of My children together, very soon, to witness My Promise. My Great Gift will come in the middle of the terrible spiritual persecution, when all that I Am will be denied. New gods, none of which exist, will be presented to the world. Covered with a glittering façade, they will be designed to stop all belief in My Existence. All of this heresy will extinguish the Light of God.
Soon, the stars will no longer shine with their great intensity. Soon, new, unexpected signs, which will defy all human understanding of science, will be shown by Me, to a disbelieving world, as the beginning of My Intervention is
revealed. No scientific evaluation will make sense when two suns are seen. No definition, by man's limited knowledge, will make sense. Yet, they will take every sign, given to the world from Heaven, and say that this other human life exists in the universe.
I Am the Creator of all life. I created man. I created the world. Never deny this, for when you do you will be following a false doctrine. Every intervention from Heaven - and there will be many - will be explained away. When you see these signs, know that the Day of the Second Coming is close.
I ask you, dear children, to never deny Me or to deny My Promise to bring the world the final peace and reconciliation, which is yours if you will accept it on My Terms and not your own. My Will is about to be accomplished at last. To prepare you, I will present to the world many miracles in the skies, in the universe and planetary system. When you witness these events, I want you to be joyful, for you will know then that I Am heralding the return of My Son to complete His Promise of eternal salvation.
Wipe the tears from your eyes. I know how difficult your trials will be. I refer to all of My Children, including believers and non- believers, as well as those guilty of terrible sin - none of you are excluded. When you become reconciled to My Son, you will become part of Him and you will reign with Him in Paradise, forever.
Your beloved Father God the Most High