Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.11.2013, 12:00 - Ich wiara zostanie wystawiona na taką próbę, jak nigdy dotąd

Moja szczerze umiłowana córko, Światło Boga oświeca wszystkie Jego dzieci, które są teraz w jedności ze Mną, Jezusem Chrystusem. Wszyscy chrześcijanie na świecie, którzy żyją Moim Słowem i którzy karmią się Moim Ciałem i piją Moją Krew, doświadczą duchowego cierpienia, jak nikt inny, z powodu swojej wiary we Mnie. Mam na myśli wszystkich chrześcijan, którzy żyją Prawdą, którzy postępują tak, jak ich uczyłem i którzy Słowo w Słowo przestrzegają Mojego Nauczania.
Ci wszyscy, w tym także ci, którzy nigdy nie słyszeli o Moich Orędziach dla świata, wkrótce zrozumieją, jak to jest żyć we Mnie i ze Mną. Ich wiara zostanie wystawiona na taką próbę, jak nigdy dotąd i niestety, wielu z nich nie będzie w stanie wytrzymać presji z jaką będą mieli do czynienia, z powodu nienawiści, które będzie im okazywana. Zrobią wszystko, aby pozostać wiernym Świętej Ewangelii, ale w ten sposób skupią na sobie straszną nienawiść i zostaną nazwani kłamcami. Nie potrwa to długo wobec wszystkich chrześcijan, którzy wytrwale będą głosili Moje Słowo, zostaną oni oskarżeni o to, że są skrajnie prawicowymi despotami, podczas, gdy prawdziwymi winowajcami będą ci, którzy będą ich ranili.
Wzywam was wszystkich do milczenia i nie reagowania na gnębicieli, którzy będą starali się zniszczyć waszą wiarę i miłość do Mnie. Ci, którzy będą pluli jadem i krzyczeli na was, potrzebują waszej modlitwy i przebaczenia. Modląc się za te dusze, zniszczycie wpływ szatana i trudno mu będzie dać upust swojej złości wobec was.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy będą traktowani jak pionki w zaciekłej walce o zniszczenie Mojego Kościoła na Ziemi. Proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby wytrzymać prześladowania religijne.
Modlitwa Krucjaty (126) O wytrzymanie prześladowań religijnych:
Drogi Jezu, pomóż mi, abym wytrzymał każdy rodzaj prześladowań w Twoje Święte Imię.
Pomóż tym, którzy błądzą w przekonaniu, że świadczą o Twoim Dziele.
Otwórz oczy wszystkim, którzy mogą być kuszeni, by niszczyć innych, przez niegodziwe działanie, czyny i gesty.
Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstają, aby próbować uciszyć Twoje Słowo i którzy starają się Ciebie wypędzić.
Pomóż mi wybaczać tym, którzy cię zdradzili i daj mi Łaskę, abym trwał niezachwianie w swojej miłości do Ciebie.
Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczyłeś i zawsze pozostawać pod Twoją Ochroną. Amen.
Idźcie, wszyscy, którzy naprawdę Mnie kochacie i wykonujcie wszystko czego was uczyłem. Miłujcie się wzajemnie, jak wam powiedziałem. Nie okazujcie nienawiści innym. Módlcie się natomiast za tych, którzy was prześladują. Okazujcie miłość, gdy jest wam okazywana nienawiść, ponieważ to będzie wasza broń przeciwko mocy zła.
Wasz Jezus


14th November 2013, 12:00 - Never before will their faith be put to such a test

My dearly beloved daughter, the Light of God shines down upon all of His children, who are in union with Me, Jesus Christ, at this time. All of those Christians in the world who live by My Word, who eat My Body and drink My Blood, will experience a spiritual suffering like no other, because of their belief in Me. I refer to all Christians who live by the Truth, who behave as I have taught them and who follow My Teachings Word for Word.
All those, including those who have never heard of these, My Messages for the world, will soon understand what it is like to live in Me and with Me. Never before will their faith be put to such a test and sadly, many will be unable to withstand the pressures they will have to deal with, because of the hatred which will be shown to them. They will do all they can to remain true to the Holy Gospels, but by doing so they will attract terrible hatred and they will be called liars. It will not be long before all Christians, who will defiantly proclaim My Word, will be accused of being right-winged bullies, when the true culprits will be the ones who hurl the abuse at them.
I urge all of you to remain silent and to never respond to bullies who try to destroy your faith and love for Me. Those who will spit venom and scream at you need your prayers and forgiveness. By praying for such souls, you will destroy Satan's influence and he will find it difficult to vent his anger at you.
Pray, pray, pray for all those who will be used as pawns in the bitter fight to dismantle My Church on Earth. Please recite this Crusade Prayer to withstand religious persecution.
Crusade Prayer (126) To withstand religious persecution:
Dear Jesus, help me to withstand any kind of persecution in Your Holy Name. Help those who fall into error, in the belief that they bear witness to Your Work.
Open the eyes of all those who may be tempted to destroy others, through wicked acts, deeds or gestures. Protect me against the enemies of God, who will rise up to try and silence Your Word and who try to banish You. Help me to forgive those who betray You and give me the Grace to remain firm in my love for You.
Help me to live the Truth, which You taught us and to remain under Your Protection, forever. Amen.
Go, all of you who truly love Me and follow everything I taught you. Love one another as I have told you. Never show hatred for others. Instead, pray for those who persecute you. Show love when hatred is shown to you, because this will be your weapon against the power of evil.
Your Jesus