Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.11.2013, 20:10 - Przychodzę tylko jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę was straszyć, gdyż naprawdę kocham każdego z was

Moja szczerze umiłowana córko, wszyscy muszą się przygotować, aby byli godni stanąć przede Mną, przyjdę jak złodziej w nocy i wielu z nich nie będzie wiedziało, co się dzieje. Dlatego ważne jest, aby każdy z was teraz wyznał Mi swoje grzechy.
Prawda Mojego Najświętszego Słowa będzie zastąpiona jej zniekształconymi wersjami przez Moich wrogów, którzy dokładając wszelkich starań, odważą się was oszukać. Teraz jest czas, aby skupić się na własnych duszach i stanie w jakim się one znajdują. Człowiekowi, który nie wierzy we Mnie mówię: Kiedy stanę przed Tobą, czy wiedza o tym Kim Ja Jestem, przyniesie ci ulgę? Czy pójdziesz ze Mną? Zabiorę cię i otrę twoje łzy i będziesz żył chwalebnym życiem, gdy już wyspowiadasz się przede Mną i poprosisz Mnie, abym ogarnął cię Moim Miłosierdziem.
Pytam człowieka, który wierzy we Mnie, czy będziesz w stanie stanąć przede Mną bez wstydu? Czy staniesz przede Mną z czystą duszą, ze świadomością tego wszystkiego, co zrobiłeś z tym czego cię uczyłem? To nie ma znaczenia. Kiedy powiesz Mi: "Jezu, wybacz mi, chcę pójść za Tobą.", będziesz uratowany.
Ty, który wierzysz we Mnie, ale uważasz, że jesteś wzorowy i nie potrzebujesz spowiedzi, czy także jesteś gotowy, by stanąć przede Mną? Kiedy pokażę ci stan twojej duszy, czy będziesz Mi udowadniał, że jesteś godny stanąć przede Mną, gdy tak nie będzie? Jeśli nie będziesz potrafił przyjąć Mojego Daru Miłosierdzia i przyznać się do winy, zostaniesz oddzielony ode Mnie i dam ci jeszcze tylko jedną szansę ułaskawienia.
Proszę całą ludzkość, abyście najpierw przygotowali swoje dusze. Musicie naprawić każdą cząstkę swoich dusz, zanim będziecie gotowi, by stanąć uzdrowieni w Mojej Obecności podczas Ostrzeżenia. Jeśli tego nie zrobicie, będziecie musieli znosić bolesne oczyszczenie, a swój Czyściec odcierpicie na Ziemi, zanim zaświta Dzień Mojego Powtórnego Przyjścia. Przynaglam was do odmawiania tej Modlitwy Krucjaty za swoje dusze i dusze tych, których kochacie.
Modlitwa Krucjaty (127) O ratowanie mojej duszy i dusz tych, których kocham:
O Jezu, przygotuj mnie, abym mógł stanąć przed Tobą bez wstydu. Pomóż mi i moim bliskim (wymień ich imiona ...), abyśmy byli gotowi wyznać wszystkie nasze złe czyny. Uznać nasze wady. Prosić o przebaczenie wszystkich grzechów. Okazać miłość tym, których skrzywdziłem. Błagać o Miłosierdzie, by zostać zbawionym. Tak ukorzyć się przed Tobą, aby w Dniu Wielkiego Oświetlenia sumień, moje sumienie i sumienia (wymień ich imiona ...) były czyste i abyś zalał moją duszę Twoim Boskim Miłosierdziem. Amen.
Teraz jest czas, aby przypomnieć sobie o wszystkim, czego was uczyłem. Teraz jest czas, aby rozważać Dziesięć Przykazań i zapytać samych siebie, czy naprawdę według nich przeżyłem swoje życie.
Bądźcie uczciwi wobec samych siebie, bo jeśli nie, to - tak czy inaczej - zobaczycie jak zasmucacie Mnie swoim życiem. Ale pozwólcie Mi was pocieszyć.
Przychodzę tylko jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę was straszyć, gdyż naprawdę kocham każdego z was, bez względu na to, co zrobiliście, ale Moja Cierpliwość się skończy. Tylko ci, którzy pojmą jak ciężkie są ich grzechy przeciwko Bogu, mogą być ogarnięci Moim Bożym Miłosierdziem. Ci, którzy Mnie odrzucają będą mieli mało czasu, aby się odkupić, ponieważ oddzielę owce od kozłów. Jedna strona pójdzie ze Mną. Druga strona będzie pozostawiona i wtedy każde stworzenie pozna Nowy Początek. Tylko ci, którzy Mnie kochają otrzymają Życie Wieczne.
Słuchajcie teraz Mojego Wołania, gdyż robię to, aby sprawić, żeby jak najwięcej z was zostało dobrze przygotowanych przed tym Dniem Ostrzeżenia.
Wasz Jezus


18th November 2013, 20:10 - I come only as a God of Mercy. I do not come to frighten you for I truly love each of you

My dearly beloved daughter, all must prepare themselves so that they are fit to come before Me, for I will come like a thief in the night and many will not know what is happening. Therefore, it is important that each one of you confesses to Me now.
The Truth of My Most Holy Word will become pronounced, as twisted versions replace it by My enemies, who will be daring in their endeavours to deceive you. Now is the time to focus on your own souls and the state they are in. To the man who does not believe in Me I say to him. When I come before you will you be relieved to know Who I Am? Will you come with Me? I will take you and wipe away your tears and you will live a glorious life, once you confess to Me and ask Me to take you into My Mercy.
To the man who believes in Me, will you be able to stand before Me, without shame? Will you come before Me, knowing all that you do about what I taught you, with a clean soul? No matter. When you say to Me, "Jesus forgive me, I want to follow You.", you will be saved.
To the man who believes in Me, but who believes he is exemplary and in no need of confession, are you also fit to come before Me? When I show you the state of your soul, will you argue with Me and say that you are fit to come before Me when you are not? If you cannot accept My Gift of Mercy and admit your wrongdoing, then you will remain separate from Me and I will give you only one more chance of reprieve.
To all of humanity, I ask you to prepare first your soul. You must fix every part of your soul, before you are ready to stand complete in My Presence during The Warning. If you don't, you will have to endure a painful purification and your Purgatory will be endured on Earth, before the Day My Second Coming dawns. I urge you to say this Crusade Prayer for each of your own souls and that of your loved ones.
Crusade Prayer (127) To save my soul and those of my loved ones:
O Jesus, prepare me, so I can come before You without shame. Help me and my loved ones (name them here....) to get ready to confess all our wrong doings. To admit our short-comings. To ask for the forgiveness of all sins. To show love to those we have wronged. To beg for Mercy for salvation. To humble ourselves before You, so that on the Day of the Great Illumination, my conscience and those of (name them here.....) will be clear and that You will flood my soul with Your Divine Mercy. Amen.
Now is the time to remind yourselves of everything that I taught you. Now is the time to examine The Ten Commandments and ask yourselves if you have truly lived your lives accordingly.
Be honest with yourselves because if you are not, you will - either way - be shown how you have grieved Me in your lifetime. But, let Me give you comfort.
I come only as a God of Mercy. I do not come to frighten you, for I truly love each of you, no matter what you have done, but My Patience is limited. Only those who accept the grievous nature of their sins against God can be enveloped into My Divine Mercy. Those who reject Me will have little time to redeem themselves, for I will separate the sheep from the goats. One side will come with Me. The other side will be left and then the New Beginning will be made known to every creature. Only those who love Me will be given Eternal Life.
Heed now My Call, for I do this to ensure that as many of you as possible are prepared well before the Day of the The Warning.
Your Jesus