Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.11.2013, 17:00 - Miłość rozkwita, ponieważ jest to Dar od Boga i ma moc zniszczenia zła

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę wyjaśnić znaczenie miłości i jak z nią można pokonać zło, a jak bez niej zło się rozprzestrzenia.
Szatan nie jest zdolny do miłości, lecz do obsesji na własnym punkcie, gdyż on uważa, że moc i doskonałość należą do niego. Kiedy atakuje dusze, pierwszą rzeczą, jaką robi, jest niszczenie w duszach miłości. Kiedy to osiągnie, będzie zaszczepiał straszną nienawiść w tej duszy, a jest to taka nienawiść, która dokonuje podziału. Podział i różnice zdań, inspirowane nienawiścią, mogą prowadzić do desperackich czynów dokonywanych przez jedną duszę przeciwko drugiej. Te czyny przepełnione nienawiścią, bardzo często mogą prowadzić do strasznego okrucieństwa, a nawet morderstwa. Grzech pychy jest zaszczepiany w tych duszach, które otwierają się na diabła, co prowadzi do bezwzględnej ambicji i chciwości. Ale tam, gdzie jest miłość, jest Obecność Boga.
Miłość rozkwita, ponieważ jest to Dar od Boga i ma moc zniszczenia zła. Miłość nie jest samolubna. Miłość jest hojna, przebaczająca i nieskażona grzechem pychy. Każdego dnia musicie prosić Boga o Dar Miłości, a kiedy go otrzymacie, używajcie go jak zbroi przeciwko nienawiści. Kiedy Miłość jest obecna w czystej duszy, przyciąga nienawiść od tych dusz, które wygnały Boga ze swojego życia. Nie mogą oni znieść Światła Boga, które jaśnieje w duszach tych, którzy są przepełnieni Bożą Miłością.
Idźcie teraz ze świadomością, że musicie okazywać Miłość, aby pomóc duszom tych, którzy bardzo potrzebują Mojej Pomocy. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty o Dar Miłości.
Modlitwa Krucjaty (129) O Dar Miłości:
O Boże, napełnij mnie swoją Miłością.
Pomóż mi dzielić się Darem Miłości ze wszystkimi, którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Pomóż mi bardziej Cię kochać.
Pomóż mi kochać wszystkich, którzy potrzebują Twojej Miłości.
Pomóż mi kochać Twoich wrogów.
Pozwól, abym ogarnął miłością, jaką Ty mnie Błogosławisz, serca wszystkich z którymi się spotykam.
Tą Miłością, którą przenikasz moją duszę, pomóż mi pokonać wszelkie zło, nawrócić dusze i zwyciężyć szatana oraz wszystkich jego nikczemnych przedstawicieli, którzy starają się zniszczyć Prawdę Twego Świętego Słowa. Amen.

Ja Jestem Miłością. Kiedy naprawdę będziecie Mnie kochali, zaleję wasze dusze jeszcze większą miłością i tą miłością pomożecie Mi uratować świat.
Wasz Jezus


23rd November 2013, 17:00 - Love thrives because it is a Gift from God and has the power to destroy evil

My dearly beloved daughter, I wish to explain the importance of love and how with it, you can defeat evil and how, without it, evil spreads.
Satan is incapable of love, but instead is self-obsessed with what he believes to be his power and greatness. When he infests souls, the first thing he does is to destroy love within the soul. When he achieves this, he will instill a terrible hatred in that soul and it is this hatred which causes division. Division and disagreements, inspired by hatred, can lead to desperate deeds carried out by one soul against another. These hate-filled deeds can very often lead to terrible cruelty and even murder. The sin of pride is instilled in souls, who open themselves up to the devil and this leads to ruthless ambition and greed. But where there is love, there is the Presence of God.
Love thrives because it is a Gift from God and has the power to destroy evil. Love is not selfish. Love is generous, forgiving and untainted by the sin of pride. You must ask God, every day, for the Gift of Love and when you are given this, use it as your armor against hatred. Love, when present in a pure soul, attracts hatred from those souls who have banished God from their lives. They cannot bear the Light of God, which shines from the souls of those who are filled with God's Love.
Go now in the knowledge that Love must be used to help the souls of all those who are in great need of My Help. Please recite this Crusade Prayer for the Gift of Love.
Crusade Prayer (129) For the Gift of Love:
O God, please fill me with Your Love.
Help me to share the Gift of Love with all those in need of Your Mercy. Help me to love You more.
Help me to love all those in need of Your Love. Help me to love Your enemies.
Allow the love You Bless me with to be used to engulf the hearts of everyone I come into contact with.
With the Love, which You infuse in my soul, help me to conquer all evil, convert souls and defeat the devil and all those wicked agents of his, who try to destroy the Truth of Your Holy Word. Amen.
I Am Love. When you truly love Me, I will flood your soul with more love and with this love, you will help Me to save the world. Your Jesus