Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.11.2013, 17:25 - Matka Zbawienia: Wrogowie Boga będą popełniać straszne świętokradztwa zanim zbezczeszczą Tabernakula

Moje dziecko, gdy Kościół mojego Syna zostanie przechwycony, seria wydarzeń, które będą się ujawniać, będzie dokładnie taka sama, jak te, które miały miejsce podczas Jego Ukrzyżowania.
Rozlegnie się ogłuszający hałas, gdy wrogowie Boga przejmą Jego Ciało i zbezczeszczą Je. Będą się oni cieszyli i wykrzykiwali wielkie apele, pośród wielkiego aplauzu dla oszustów, których wszędzie będzie słychać, ponieważ będzie to okazją do zjednania wielu zajadłych przeciwników i dawnych wrogów Kościoła, mojego Syna. Z ich ust wyleją się nowego rodzaju rozliczne oświadczenia dotyczące znaczenia Świętego Słowa mojego Syna. Każde kłamstwo, sprytnie zakamuflowane, które będzie się wydawało logiczne, zostanie wykorzystywane, aby zachęcić dzieci Boże do tego nowego odnowionego kościoła. Każdy grzech zostanie usprawiedliwiony, aby radośnie przyjmować coraz więcej ludzi spoza świątyni Boga, aż w końcu w jej murach wystąpi całkowite zamieszanie.
Podczas burzenia, cegła po cegle, Kościoła mojego Syna, reszta mojego Syna będzie zmuszona do ucieczki z niego. Każdy argument, każdy gest i każdy rodzaj obrony przedstawiony przez tych, którzy pozostaną wierni Kościołowi mojego Syna, zostanie odrzucony. To będzie ciche Ukrzyżowanie, podobnie jak to, które mój Syn znosił, gdy cierpiał z ledwo słyszalnym jękiem. Głosy tych, którzy nadal będą głosili Prawdę nie wywołają żadnego zainteresowania mediów. Żadnej uwagi. Nawet, jeśli uda im się wyrazić swoje opinie publicznie, to zostaną uznani za przeklętych.
Przynaglam wszystkich, którzy kochają mojego Syna i którzy rozumieją, że te znaki zostały przepowiedziane, że nadal muszą służyć mojemu Synowi. Wielu księży, zamiast walczyć za wiarę i pozostawać wiernymi mojemu Synowi, odejdzie. Inni nie poddadzą się i będą zapewniali Pokarm Życia wszystkim, którzy będą szukali Prawdziwej Obecności mojego Syna.
Wrogowie Boga będą popełniać straszne świętokradztwa zanim zbezczeszczą Tabernakula. Kiedy to osiągną, wtedy przygotują tron, na którym zasiądzie antychryst.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ci z was, którzy znają Prawdę byli w stanie pocieszyć tych, którzy będą bardzo cierpieli z powodu największej apostazji jaka kiedykolwiek trawiła Kościół mojego Syna, Jezusa Chrystusa, jaka ujawnia się przed wami.
Mój smutek jest wielki, a moje Serce przygniata ciężar, z powodu tego nikczemnego podstępu, przed którym nie uchronią się nawet ci, którzy szczerze kochają mojego Syna. Ich cierpienie będzie największe ze wszystkich.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


25th November 2013, 17:25 - Mother of Salvation: The enemies of God will commit terrible sacrileges until they have desecrated the Tabernacles

My child, when my Son's Church is seized, the series of events, which will unfold will be exactly the same as that which occurred during His Crucifixion.
The noise will be deafening as enemies of God take over His Body and desecrate It. They will rejoice and shout great proclamations amid great applause for the imposters, who will be heard everywhere, for this will be an occasion that will win over many stubborn foes and former enemies of my Son's Church. Every new type of declaration as to the meaning of my Son's Holy Word will pour forth from its mouth. Every lie, cunningly camouflaged, so that it appears to make sense, will be used to entice God's children into this new renovated church. Every sin justified, so that more outsiders will be welcomed into the temples of God, until eventually complete confusion will be witnessed within its walls.
While they are tearing my Son's Church down, brick by brick, my Son's remnant will be forced to flee it. Every argument, every gesture and every defense, which those who remain loyal to my Son's Church present, will be dismissed. This will be a silent Crucifixion, just like that which my Son endured when He suffered with little more than a whimper. The voices of those who will continue to proclaim the Truth will receive no media coverage. No attention. Even if they do manage to make their voices heard, they will be demonized for doing so.
I urge all of those who love my Son and who understand that these signs were foretold, that they must continue to serve my Son. Many priests, instead of fighting for their faith, and remaining true to my Son, will walk away. Others will not give in and they will provide the Food of Life to all those who seek out my Son's True Presence.
The enemies of God will commit terrible sacrileges, until they have desecrated the Tabernacles. When they have achieved this, they will then prepare the throne upon which will sit the antichrist.
Pray, pray, pray that those of you who know the Truth will be able to offer comfort to those who will suffer greatly because of the greatest apostasy ever to devour the Church of my Son, Jesus Christ, unfolds before you.
My sorrow is great and my Heart is heavy, because of the wicked deceit, which will befall even those who love my Son dearly. Their suffering will be the greatest of all.
Your beloved Mother Mother of Salvation