Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.12.2013, 16:12 - Matka Zbawienia: Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia

Moje dziecko, jestem Niewiastą obleczoną w słońce, a jest to słońce, które oznacza Światło Boga na świecie. Bez słońca nie ma światła. Bez światła nie ma życia. Bez Boga jest tylko śmierć.
Moja rola, jako Matki Zbawienia, kiedy będę wspomagać mojego Syna w Jego ostatniej Misji, Jego ostatecznym Planie dopełnienia Przymierza Jego Ojca, aby dać zbawienie każdej duszy, oznacza, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby przyprowadzić Mu dusze, tak jak On tego pragnie. Chciałabym, aby było wiadomo, że zostałam mianowana nie tylko Królową Nieba, lecz także Królową dwunastu pokoleń Izraela. Dwanaście narodów będzie panować w Nowym Jeruzalem. Dwanaście gwiazd na mojej koronie, którą umieścił na mojej głowie mój umiłowany Syn, Jezus Chrystus w czasie mojej Koronacji, oznacza to proroctwo. Każda z tych gwiazd reprezentuje dwanaście narodów, które wyłonią się w Dniu Sądu Ostatecznego.
Wszystkie dusze, w tym te, które powstaną z martwych, jak i te, które żyją obecnie na świecie, a które pozostaną w świetle Boga, przejdą do Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Połączą się one w jedno, w jedności z moim Synem i zmartwychwstaną do doskonałego ciała i duszy, tak jak mój Syn kiedy powstał z martwych. Ten stan doskonałości jest największym darem od Boga i udowadnia, jak jest miłosierny. To jest zbawienie, które mój Syn obiecał, gdy cierpiał Agonię na Krzyżu. I dzięki Jego wielkiej Miłości do ludzkości, pragnie On uratować każdą duszę, a zwłaszcza te dusze, które są dla Niego stracone.
Daję teraz wam wszystkim szczególny Dar, pobłogosławiony przez mojego Syna, aby wszystkie dusze na ziemi mogły otrzymać uwolnienie z ognia Piekła i mogły otrzymać zbawienie. Mój Syn pragnie, aby każda dusza została zbawiona, bez względu na to, jak ciężkie są jej grzechy. Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia. Musicie zacząć natychmiast i kontynuować ją tak, jak wam mówię, aż do końca czasu. Musicie odmawiać tę modlitwę przez pełne siedem kolejnych dni w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego rozpoczynając od poniedziałku rano. Musicie ją odmawiać trzy razy w ciągu każdego z tych siedmiu dni i przez jeden z tych dni musicie pościć. Proszę, abyście podczas tego postu jedli tylko jeden główny posiłek w ciągu dnia, a podczas dwóch pozostałych posiłków spożywali jedynie chleb i wodę.
Tę modlitwę musicie odmawiać każdego z tych siedmiu dni.
Modlitwa Krucjaty (130) Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy
Moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę, uproś dla wszystkich dusz Dar wiecznego zbawienia, dzięki Miłosierdziu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez twoje wstawiennictwo błagam Cię, abyś modliła się o uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana.
Proszę, zwróć się do Twojego Syna z prośbą, aby okazał Miłosierdzie i przebaczenie tym duszom, które Go odrzucają, ranią Go swoją obojętnością i które uwielbiają fałszywe doktryny i fałszywych bogów.
Błagamy Cię, droga Matko, abyś prosiła o łaski otworzenia serc dla tych dusz, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Amen.
Moja obietnica pomocy mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, w Jego Planie dla ludzkości jest po to, aby przyciągnąć was wszystkich razem, którzy uznajecie moją rolę jako Pośredniczki Wszystkich Łask i Współodkupicielki, aby cały świat mógł zjednoczyć się jako jedno w jedności z Jezusem Chrystusem, waszym Zbawicielem i Odkupicielem.
Idźcie w pokoju. Zawsze będę się za was modliła, drogie dzieci i zawsze odpowiem na wasze wołanie odkupienia ludzkości w oczach Boga.
Wasza Matka
Matka Zbawienia


1st December 2013, 16:12 - Mother of Salvation: I ask that you now begin the Novena of Salvation

My child, I am the woman clothed with the sun and it is the sun, which represents the Light of God in the world. Without the sun, there is no Light. Without Light, there is no Life. Without God, there is only death.
My role as the Mother of Salvation, where I will assist my Son in this His final Mission, His final Plan to complete His Father's Covenant to bring salvation to every soul, means that I will do all that I can to bring Him the souls He so desires. I wish it to be known that I have been appointed, not only the Queen of Heaven, but Queen over the twelve tribes of Israel. Twelve nations will reign in the New Jerusalem. The twelve stars, on my crown, which were placed upon my head by my beloved Son, Jesus Christ, during my Coronation, signify this prophecy. Each of these stars represents the twelve nations, which will evolve on the Day of Judgment.
All souls, including those who will rise from the dead, as well as those who are alive in the world today and who remain in the Light of God, will make the transition into the New Heaven and the New Earth. They will join as one, in union with my Son, and they will be resurrected into perfect body and soul, just as it was when my Son rose from the dead. This state of perfection is the Greatest Gift from God and proves how merciful He is. This is the salvation, which my Son promised, when he endured His Agony on the Cross. And because of His great Love for humanity, He wishes to save every single soul and, especially, those who are lost to Him.
I now give all of you a special Gift, blessed by my Son, so that all souls will be granted immunity from the fires of Hell and be granted salvation. My Son desires that every soul be saved, no matter how grievous their sin. I ask that you now begin the Novena of Salvation. You must begin this immediately and continue it, as I instruct you to, to the end of time. You must recite this Prayer for a full seven consecutive days during one calendar month, commencing on Mondays, in the morning time. You must recite it three times during each of the seven days and on one of these days you must fast. By fasting you are requested to eat only one main meal during the day and then bread and water only at the other two meal times.
This is the prayer you must say for each of the seven days.
Crusade Prayer (130) Novena of Salvation Crusade Prayer:
My beloved Mother of Salvation, please gain for all souls the Gift of Eternal Salvation through the Mercy of your Son, Jesus Christ. Through your intercession, I plead that you will pray to release all souls from bondage to Satan.
Please ask your Son to show Mercy and forgiveness for those souls who reject Him, hurt Him with their indifference, and who adore false doctrine and false gods.
We beseech you, dear Mother, to beg for the graces to open the hearts of those souls who are most in need of your help. Amen.
My promise to assist my Son, Jesus Christ, in His Plan for humanity is to draw all of you, who recognise my role as Mediatrix of All Graces and Co-Redemptrix, together, so that the whole world can unite as one in union with Jesus Christ, your Saviour and Redeemer.
Go in peace. I will always pray for you, dear children, and I will always respond to your call to redeem mankind in the Eyes of God. Your Mother
Mother of Salvation