Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.12.2013, 14:00 - Matka Zbawienia: Mój Syn umarł, aby zbawić wasze dusze, a nie po to, by uwolnić was od zła tego świata

Moje dziecko, świat będzie świadkiem spełnienia się proroctwa z La Salette, gdy wrogowie Boga, ubrani jak jagnięta w owczej skórze, staną teraz dumnie we wnętrzu Kościoła mojego Syna na Ziemi i zaczną głosić herezje, przed którymi ostrzegałam świat. Ten czas już przyszedł.
Tak jak przepowiedziano, ciemność już zstąpiła na Kościół i ten plan pochłaniania dusz wiernych będzie trwał dotąd, aż Ciało mojego Syna nie zostanie sprofanowane, zgodnie z planem antychrysta. Wiele osób nie wie, że wrogowie Boga, prowadzeni przez antychrysta - który dopiero się ujawni - wierzą w Boga. Oni nie tylko wierzą w Boga, ale dlatego, że nienawidzą wszystkiego, co jest związane z Bogiem, będą knuli przeciwko Jego Planom przygotowania świata na Powtórne Przyjście mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Będą zaprzeczali każdemu Słowu mojego Syna przekazywanego w tych Orędziach, naśladując to, co On mówi. Gdy mój Syn mówi, by przygotować się teraz przez sakramenty i modlitwę, to Jego wrogowie będą wygłaszali podobne oświadczenia, ale będą one odmienne. Wzywanie, aby pomóc ludzkości - biednym - prześladowanym - będzie ich głównym celem, a nie głoszenie Słowa. Nie będą oni zachęcali was byście modlili się za swoje dusze czy za zbawienie innych dusz. Nie, zamiast tego, będziecie proszeni, aby pomóc tym duszom od strony humanitarnej.
Kiedy nie usłyszycie wołania byście ratowali swoje dusze, od tych, którzy twierdzą, że reprezentują Kościół mojego Syna, wtedy poznacie w swoich sercach, że dzieje się coś bardzo złego.
Mój Syn umarł, aby zbawić wasze dusze, a nie po to, by uwolnić was od zła tego świata, które zawsze będzie istniało, dopóki mój Syn nie odzyska Należnego Mu Tronu, obiecanego Mu przez Boga Najwyższego. Nigdy nie wolno zapomnieć o Słowie Bożym. Ważne jest tylko to, aby błagać o zbawienie wszystkich dusz - niezależnie od tego czy są to królowie czy żebracy.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


5th December 2013, 14:00 - Mother of Salvation: My Son died to save your souls, not to free you from the ills of this world

My child, the world will witness the prophecies of La Salette as the enemies of God, dressed as wolves in sheeps clothing, will now stand up proudly within my Son's Church on Earth and begin to declare the heresies which I warned the world about. That time has arrived.
As foretold, the darkness has already descended upon the Church and this plan to devour the souls of the faithful will continue until the Body of my Son is desecrated in accordance with the plan of the antichrist. What many people do not know is that the enemies of God, led by the antichrist - still to make himself known - believe in God. Not only do they believe in God, but because they detest everything to do with God, they will plot against His Plans to prepare the world for the Second Coming of my Son, Jesus Christ.
For every Word my Son declares, through these Messages, they will contradict Him by imitating what He says. If my Son says, prepare now through the Sacraments and prayer, they, His enemies, will make similar statements, but they will be different. The call to help humanity - the poor - the persecuted - will be their main focus, not the proclamation of the Word. They will not urge you to pray for your souls or for the salvation of other souls. No, instead, you will be asked to help these souls from a humanitarian perspective.
When you do not hear the call to save your souls, from those who claim to represent the Church of my Son, then you will know, within your hearts, that something is terribly wrong.
My Son died to save your souls, not to free you from the ills of this world, which will always exist until my Son reclaims His Rightful Throne, promised to Him by God the Most High. You must never forget the Word of God. All that matters now is to plead for the salvation of all souls - irrespective as to whether they are kings or paupers.
Your beloved Mother Mother of Salvation