Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.12.2013, 19:46 - Antychryst będzie mówił wieloma językami, ale ani jedno słowo po łacinie nie wyjdzie z jego ust

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Czas jest bliski. Im bardziej przybliża się ten Wielki Dzień, tym więcej znaków będzie widocznych na świecie.
Ten człowiek, którego ukażą światu jako "człowieka pokoju" przygotowuje się, aby naśladować Mnie na wszelki możliwy sposób. Zna on Pismo Święte na wylot i ze względu na swoje pochodzenie będzie wypowiadał odwrócone Słowa, tak, żeby ich znaczenie było odwrócone. Z jego ust będą wylewały się bluźnierstwa, herezje, kłamstwa i profanacja Mojego Słowa. Swoją znajomością wszelkich Świętych spraw, wywrze wrażenie na każdym. Będzie cytował fragmenty Mojego Nauczania, które będzie płomiennie wygłaszał z każdej świeckiej sceny świata, dopóki nie przyciągnie uwagi ludzi.
Wielu powie: "Kim jest ten człowiek, który mówi z taką mądrością? Kim jest ten, który zwraca się do świata z miłością do mas w swoim sercu? Czy to jest Pan Bóg, Jezus Chrystus?" będą pytali, kiedy zostanie mu przypisanych wiele cudów. A gdy będzie deptał ołtarze wraz z innymi Moimi wrogami, którzy będą ubrani jak święci słudzy Boga, będzie on w pełni akceptowany przez oba oddzielone światy - prawdziwych wierzących i pogan.
Antychryst będzie przekręcał Prawdę i wypowie kłamstwo, że jest Mną i że przyszedł, aby przynieść wam zbawienie. Będzie głoszone kłamstwo o jego przyjściu w ciele. Nigdy nie nawiąże do Jezusa Chrystusa - Który przyszedł w ciele - do Jego śmierci na Krzyżu, ponieważ to jest niemożliwe. Nie, on będzie oznajmiał fakty w odwrotnej kolejności. Powie, że przyszedł w końcu w obecnym czasie w ciele. Wielu uwierzy mu, że jest Chrystusem. Antychryst będzie mówił wieloma językami, ale ani jedno słowo po łacinie nie wyjdzie z jego ust.
Bestia będzie uwielbiany, podczas gdy Ja, Prawdziwy Zbawiciel świata, zostanę zapomniany, a Moje Słowo podeptane. Nigdy nie wolno wam wierzyć w kłamstwa, które zostaną wypowiedziane przez bestię, kiedy będzie siedział dumnie w świątyni wybudowanej na jego cześć.
Wasz Jezus


9th December 2013, 19:46 - He, the antichrist, will speak many languages, but not one word of Latin will come from his lips

My dearly beloved daughter, My Time is close. The closer the Great Day draws, the more signs will be witnessed in the world.
The man they will reveal to the world as the 'man of peace' is preparing to imitate Me in every conceivable way. He knows the Holy Scriptures inside out and, because of his parentage, will utter the Words back to front, so that their meaning is inverted. Out of his mouth will pour the blasphemies, the heresies, the lies and the desecration of My Word. He will impress everyone with his knowledge of all things Sacred. He will recite extracts from My Teachings, which he will passionately proclaim from every secular stage in the world, until people sit up and take notice of him.
Many will say: "Who is this man who speaks with such wisdom? Who is he who calls out to the world with love in his heart for the masses? Is he the Lord God, Jesus Christ?" they will ask, when many miracles will be attributed to him. And when he walks upon the altars with My other enemies, who will be dressed as holy servants of God, he will be fully accepted by both divisions in the world - the true believers and the heathen.
He, the antichrist, will twist the Truth and declare the lie that he is Me and that he comes to bring you salvation. The lie will be declared that he comes in the flesh. He will never allude to Jesus Christ - Who came in the flesh - by His death on the Cross, for this is impossible. No, he will declare the fact in reverse. He will say that he has come, finally, at this time, in the flesh. Many will believe him to be the Christ. He, the antichrist, will speak many languages, but not one word of Latin will come from his lips.
The beast will be idolized, while I, the True Saviour of the world, will be forgotten and My Word trampled upon. You must never believe the lies, which will be uttered by the beast, when he sits proudly in the temple set up to honour him.
Your Jesus