Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.12.2013, 23:00 - Nie możecie przekazywać Prawdy, kiedy wasze ja dąży do popularności

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo boli Mnie, gdy widzę, że tak wiele osób akceptuje fałszywą pokorę, leżącą u podłoża humanizmu, tak bardzo popieranego przez tych, którzy są w Moim Kościele.
Moja rola, jako Zbawiciela i Odkupiciela rodzaju ludzkiego, została zapomniana. Fałszywa pokora nadal będzie widoczna w Moim Kościele i wszyscy będą przyklaskiwać tym, którzy będą forsowali potrzebę dbania o materialny dobrobyt ludzi w potrzebie. Wszystko to w rezultacie wytworzy fałszywą religię.
Kiedy wy, którzy nazywacie siebie sługami Bożymi, zdecydowaliście się zastąpić Prawdziwe Słowo Boże własną błędną jego wykładnią? Kiedy zdecydowaliście się zastąpić chrześcijaństwo humanizmem, gdzie nie wspomina się o Mnie? Czyż nie wiecie, że wszystko, co pochodzi stamtąd, nie pochodzi od Boga? Jak mało się nauczyliście i jak bardzo głupi jesteście, jeśli uważacie, że wasze tak zwane dobre uczynki - wynikające z wiary w dobrobyt materialny - mogą kiedykolwiek zastąpić Prawdę.
Gdy zignorujecie waszą główną rolę - kierowanie się najważniejszą doktryną zbawiania dusz dzieci Bożych - wówczas nie możecie powiedzieć, że jesteście Moimi sługami. Jak łatwo nawołujecie, by ratować biednych, nieszczęśliwych i żyjących w nędzy członków waszej społeczności. Idąc tym błędnym szlakiem, poszukiwania podziwu świata dla tak zwanych dobrych uczynków, zapominacie o najważniejszej roli, do której zostaliście wezwani. A jest nią służenie Mi, waszemu Jezusowi. Nie jest nią poszukiwanie osobistej popularności w Moje Święte Imię. Co dobrego jest w tym, że każdy ma dogodne warunki życia, kiedy nie może uratować swojej duszy? Jeśli szukacie podziwu ze strony świeckiego świata ze względu na swoje społeczne działanie, mające na celu zagwarantować wam popularność, wtedy nie niesiecie Mojego Krzyża. Jeśli Mnie nie naśladujecie, to nie możecie mówić w Moim Imieniu. Nie możecie przekazywać Prawdy, kiedy wasze ja dąży do popularności.
Gdy zapomnicie o Ofierze, jakiej dokonałem, aby zbawić wasze dusze, to nie możecie Mi służyć. Kiedy ksiądz zapomina dlaczego stał się Moim sługą, jego odpadnięcie od łaski jest dziesięć razy większe niż zwykłej duszy. Gdy odsuwa się on ode Mnie, zabiera ze sobą dusze, na które ma wpływ i które ufają jego osądowi. Słuchajcie teraz Moi słudzy tego Mojego Wezwania do ratowania tych wszystkich dusz, nad którymi zostaliście ustanowieni poprzez Sakrament Święceń. Gdy zawiedziecie, zaprzestając powtarzać tego, czego się uczyliście, nie będziecie nauczali Prawdy. Kiedy wspieracie humanizm i zachęcacie dusze w swoich diecezjach, aby robiły to samo, odrzucacie Mnie. Zastępujecie Mnie, Jezusa Chrystusa, nie tylko pragnieniem popierania sprawiedliwości społecznej, ale po to, by zyskać podziw dla dobrych uczynków w oczach innych. Ich podziw i wasze pragnienie bycia popularnym, świadczy o tym, że już Mi nie służycie. Kiedy już Mi nie służycie, pozwalacie sobie popaść w błąd i wkrótce już w ogóle nie będziecie Mnie uznawać w taki sposób, w jaki powinniście.
Tylko ci, nieliczni, wybrani będą służyli Mi do ostatniego Dnia. W tym Dniu wielu z tych, którzy nazywają siebie sługami w Moim Kościele na Ziemi, będą płakali i krzyczeli prosząc Mnie, aby okazał im Miłosierdzie. Do tego czasu utracą oni miliardy dusz dla Mnie, a wielu z nich popadnie w taką ohydę, że nie pojmą oni prawdy o swoim przeznaczeniu, aż do chwili, gdy już będzie za późno.
Obudźcie się wy, którzy czujecie się niespokojni z powodu poczucia osamotnienia i dezorientacji, która otacza was, jako Moje sługi w tym czasie. Pozostańcie mocno zakorzenieni w Prawdzie w każdym momencie. Pamiętajcie, że waszą rolą jako Moich wyświęconych sług jest karmienie Moich Owiec Prawdą i zapewnianie im Pokarmu niezbędnego do ratowania ich dusz.
Waszym zadaniem jest przyprowadzenie Mi dusz.
Wasz Jezus


10th December 2013, 23:00 - You cannot impart the Truth when your ego seeks popularity

My dearly beloved daughter, how it pains Me to see so many people accept the false humility, which lies behind the humanism, which is so favoured by those in My Church.
My Role as Saviour and Redeemer of the human race has now been forgotten. The false humility, within My Church, will continue to be witnessed and all will applaud those who promote the need to look after material welfare of those in need. All this will result in a false religion.
When did you, who call yourselves servants of God, decide to replace the True Word of God with your own flawed interpretation of it? When did you decide to replace Christianity with humanism, where no mention is made of Me? Don't you know that nothing comes from that which does not come from God? How little you have learned and how foolish you are if you believe that your so-called good works - in concentrating on material welfare - can ever replace the Truth.
When you ignore your primary role - the most important doctrine of saving the souls of God's children - then you can never say you are a servant of Mine. How easy it is for you to call out to save the poor, the wretched and the economically deprived members of your society. By following this misguided trail, where you seek the world's admiration for your so-called good deeds, then you forget the most important role, for which you were called. That is to serve Me, your Jesus. It is not to seek personal popularity in My Holy Name. What good is it to anyone to have the creature comforts in life when they cannot save their soul? If you seek admiration from the secular world, through public acts, designed to make you popular, then you do not carry My Cross. If you do not imitate Me, then you cannot speak for Me. You cannot impart the Truth when your ego seeks popularity.
When you forget the Sacrifice I made to save your souls, then you cannot serve Me. When a priest forgets the reason why he became a servant of Mine, his fall from grace is ten times that of an ordinary soul. For when he removes himself from Me he takes with him the souls whom he influences and who trust his judgment. Hear now, My servants, this, My Call to save the souls of all those over whom you have been appointed through the Sacrament of Holy Orders.When you fail to repeat what you have been taught, you do not teach the Truth. When you promote humanism and urge those souls within your diocese to do the same, you reject Me. You replace Me, Jesus Christ, with the desire not only to promote social justice, but to seek admiration for your good works in the eyes of others. Their admiration and your desire to be popular means that you no longer serve Me.
When you no longer serve Me, you allow yourselves to fall into error and soon you will no longer acknowledge Me at all in the way you are supposed to.
Only the few, the elect, will serve Me up to the final Day. On that Day, many of those who call themselves servants in My Church on Earth will weep and scream begging Me to show them Mercy. By then, they will have lost Me billions of souls and for many of them they will be so caught up in the abomination, that they will fail to understand the truth of their destiny, until it is too late.
Wake up those of you who are uneasy with the sense of desolation and confusion, which surrounds you as servants of Mine at this time. Remain firmly rooted in the Truth at all times. Remember your role as My sacred servants and that is to feed My Flock with the Truth and ensure that they receive the Food necessary to salvage their souls.
Your job is to bring Me souls.
Your Jesus