Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.12.2013, 19:25 - Przez Sakrament Chrztu, moc bestii jest osłabiona

Moja szczerze umiłowana córko, gdy jesteście blisko Mojego Serca i kiedy dusze poddają się Mi całkowicie, dzieje się szereg rzeczy.
Po pierwsze, zniknie wszelki strach przed ludzką ingerencją w wasze życie. Jego miejsce zajmie pokój i zadowolenie, które pochodzi ode Mnie, gdyż Ja naprawdę znajduję się w waszych sercach i duszach. Ani odrobina obrażania, okrucieństwa ani krytyki nie może przeniknąć do waszych dusz, ponieważ oddacie Mi ten ból. Dlatego zawsze musicie zachować spokój i milczenie w obliczu takich ataków.
Obok Łaski otrzymacie siłę, aby przetrwać pokusę do grzechu. Pokusa, którą każdego dnia diabeł stawia przed wszystkimi duszami jest bardzo silna i niewiele osób ma taką siłę woli, aby nie popełnić grzechu. Ale kiedy poddacie swoją wolę Mojej, to Moja Wola zamieszka w waszych duszach, a następnie pokona pokusy na jakie jesteście wystawiani.
Nigdy, przenigdy, nie lekceważcie morderczego uścisku, jaki szatan ma nad ludzką rasą. Ta moc jest potężna jak nawałnica i tak silna, jak ostry podmuch wiatru, który może was powalić na ziemię, zwodzenie na jakie jesteście narażeni przez złego ducha, jest zbliżone do siły, która podniesie was w parę sekund i popchnie do grzechu, którego staracie się unikać.
Człowiek rodzi się z grzechem. Przez Sakrament Chrztu, moc bestii jest osłabiona. Potem, gdy przechodzicie przez wiele życiowych prób i pokus, każda osoba będzie kuszona do wszelkiego rodzaju grzechu. Tylko ci, którzy ciężko pracują nad tym, aby uniknąć grzechu wyjdą zwycięsko z zaciętej bitwy, którą zły duch organizuje, by pożreć ich dusze. Ważny jest stały kontakt ze Mną. Wystarczy tylko, że będziecie do Mnie mówili swoimi słowami. Systematycznie proście Mnie o wybaczenie swoich grzechów, za które żałujecie. Systematycznie przyjmujcie Sakramenty. A wreszcie, w końcu, Mi zaufajcie, ponieważ gdy to zrobicie, mam Moc, aby odciągnąć was znad krawędzi grzechu. Gdy poddacie Mi swoją wolę, Moja Wola stanie się siłą napędową, aby uchronić was przed szatanem.
Gdy w pełni porzucicie siebie dla Mnie, udoskonalicie swoje dusze.
Wasz Jezus


16th December 2013, 19:25 - Through the Sacrament of Baptism, the power of the beast is weakened

My dearly beloved daughter, when you are close to My Heart and when souls surrender in full to Me, a number of things happen.
Firstly, any fear of human interference in your lives, will disappear. In its place will be the peace and contentment, which comes from Me when I truly reside in your heart and soul. No amount of abuse, cruelty or criticism can penetrate your soul, because you will have handed this pain over to Me. This is why you must always remain calm and silent in the face of such attacks.
The next Grace you will be given will be the strength to withstand the temptation to sin. This temptation, which is placed before all souls, every single day, by the devil, is very powerful and very few people have the willpower to avoid falling into sin. But when you have abandoned your will to Mine, it is My Will which will reside within your soul, which will then overcome the temptations placed before you.
Never, ever, underestimate how much of a stranglehold Satan has over the human race. This power is like a powerful storm and just as a strong, fierce gust of wind can knock you to the ground, the seduction, placed before you by the evil one, is akin to a force, which will lift you in seconds and propel you into the sin, which you try to avoid.
Man is born with sin. Through the Sacrament of Baptism, the power of the beast is weakened. Then, as you go through life's many trials and temptations, every person will be enticed into sin of every kind. Only those who work hard to avoid sin will overcome the fierce battle, which the evil one will mount to devour their souls. Regular communication with Me is important. All you need to do is to talk with Me in your own words. Ask Me regularly to forgive you for the sins for which you are remorseful. Receive the Sacraments regularly. Then, finally, trust in Me, for when you do, I have the Power to pull you back from the brink of sin. When you surrender your will to Me, My Will will become the driving force to protect you against Satan.
By abandoning yourselves to Me entirely, you will perfect your soul. Your Jesus