Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.12.2013, 23:16 - W Dniu Sądu Ostatecznego zrozumiecie w końcu Moc Boga

Moja szczerze umiłowana córko, z Mojego Rozkazu szatan i wszystkie jego demony ustąpią. Ponieważ cała ich moc jest niczym przede Mną, Synem Człowieczym, Jezusem Chrystusem. Z powodu całej Mojej Pokory, Moich Ofiar i Moich Apeli do ludzkiej rasy, by pozwolili Mojej Miłości przyciągnąć się do Mnie, Mojego Bóstwa nigdy nie wolno lekceważyć. Moja Potęga nigdy nie może zostać źle zrozumiana, gdyż Ja Jestem Wszechmocny, a Moje Królestwo będzie panowało na wieki, z ludźmi lub bez nich, mają bowiem wolną wolę, a więc wybór czy pójść za Mną czy nie.
Słabość ludzkości spowodowana przez grzech, sprawia, że każdy człowiek jest narażony na pokusy szatana, więc nigdy nie wolno sądzić, że posiada on wszelką moc, bo jej nie ma. Wszystkie demony, w tym ich mistrz, bestia, upadną do Moich Stóp na Mój Rozkaz. Czyż tego nie wiecie? Ponieważ jest tylko Jeden, Który ma Boskość, by stłumić wszystko pod swoimi Stopami, a jestem nim Ja, Jezus Chrystus.
Każdy z was musi przyjść do Mnie, by osiągnąć łaskę Boga. Kocham was. Przyciągam was do siebie. Błagam was. Uniżam się przed wami. Zanim umarłem dla was pozwoliłem, żeby Mnie przeciągnięto po ziemi poprzez błoto. Wkrótce staniecie przede Mną. W Dniu Sądu Ostatecznego zrozumiecie w końcu Moc Boga i wtedy będziecie wiedzieli jak to jest stanąć twarzą w twarz z Moim Boskim Światłem. Moje Światło jest tak Potężne, że tylko czyści i pokorni będą w stanie je wytrzymać. Zmusi ono wielu z was do upadku na ziemię, gdy będziecie zasłaniać swoje twarze przede Mną. Bardzo niewielu z was jest gotowych, by stanąć przede Mną, a jednak będę przyciągał was do siebie, dopóki nie staniecie tam tak, jak powinniście, w pełnym poddaniu i całkowitym posłuszeństwie względem Mnie. W tym Dniu wasza wolna wola dobiegnie końca.
Wasz Jezus


20th December 2013, 23:16 - On the Day of Judgement, you will finally understand the Power of God

My dearly beloved daughter, it is by My Command that Satan and all his demons will relent. For all their power, they are nothing before Me, the Son of man, Jesus Christ. For all My Humility, My Sacrifices, My Pleas to the human race, to allow My Love to draw them to Me, My Divinity must never be underestimated.My Power must never be misunderstood, for I Am All- Powerful and My Kingdom will reign forever, with or without man, who has the free will and, therefore, the choice to follow Me or not.
While humanity's weakness, caused by sin, makes every person vulnerable to the temptation by Satan, you must never believe that he holds all power, for he does not. Every demon, including their master, the beast, will drop at My Feet, by My Command. Don't you know that? For there is only One Who has the Divinity to quell all beneath His Feet and that is I, Jesus Christ.
To attain the favour of God, each of you must come to Me. I love you. I draw you to Me. I plead with you. I humble Myself before you. I allowed Myself to be dragged along the ground, through the mud, for you, before I died. Soon you will face Me. On the Day of Judgement, you will finally understand the Power of God and then you will know what it is like to come face to face with My Divine Light. So Powerful is My Light that only the pure and humble will withstand it. It will force many of you to the ground, when you will shield your face from Me. Very few of you are fit to stand before Me, and yet I will pull you towards Me, until you stand there as you were meant to in full surrender and in total obedience to Me. On that Day your free will will come to an end.
Your Jesus