Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.01.2014, 13:44 - Matka Zbawienia: Prawda zostanie przekręcona, a Słowo Boże będzie przedstawione na odwrót

Moje dziecko, proszę zachęć wszystkie dzieci Boże, aby wytrwały w czasie prób, które mają nadejść. Tak wiele wyzwań czeka wszystkich chrześcijan, którzy będą musieli być świadkami nikczemnej apostazji, z którą będą obnosili się ci, u których będą szukali wskazań, aby żyć pełnym życiem chrześcijańskim.
Ci, którzy niebawem mają być mianowani na stanowiska na najwyższych szczeblach Kościoła mojego Syna na ziemi, nie będą pochodzili od Boga. Nie będą oni służyli mojemu Synowi i zmienią w Kościele wiele doktryn i praw. Tak szybko wprowadzą oni te zmiany, wprowadzając wiele nowych książek, mszałów i listów, że poznacie wówczas, iż te działania były przygotowywane od lat. Gdyby nie to, niemożliwe byłoby wprowadzenie tak radykalnych zmian w tak wielu strukturach. Będzie to jeden z pierwszych znaków, gdy będziecie pewni, że wkrótce zostanie wprowadzona przekręcona doktryna, wypracowana z wielką starannością.
Wielu ludzi nie rozpozna tych zmian w Kościele i będą je chwalili, gdyż uśmierzą one poczucie winy, które mają z powodu swoich grzechów. Nareszcie poczują się uspokojeni, bo to będzie oznaczało, że teraz będą mogli otwarcie głosić swoją akceptację dla wszystkich rzeczy, które obrażają Boga. Ponieważ jeśli Kościół oświadcza, że grzech jest rzeczą naturalną i jest częścią ludzkiej natury, oznacza to z pewnością, że grzech nie jest już ważny. Następnie głosząc znaczenie dbania o biednych i głodnych tego świata, uznają siebie za świętych w Oczach Bożych.
Kiedy mój Syn jest publicznie odrzucany i kiedy Jego Słowo jest przekręcane, zostanie położony wielki nacisk na dokonywanie wielkich publicznych aktów miłosierdzia. Odwróci to uwagę od rzeczywistych problemów. To odwrócenie uwagi spowoduje, że w końcu nie będzie się już mówiło o Prawdziwym Słowie Bożym. Gdy wszystkie religie zostaną umieszczone pod jednym dachem, a poglądy pogan będą traktowane z wielkim szacunkiem, to ludzie będą bali się powstać i zaświadczyć o Prawdzie. Jeśli ktoś jednak odważy się to zrobić, zostanie oskarżony o bluźnierstwo.
Szybko zbliża się ten dzień, że kiedy zdeklarowanie się jako prawdziwy chrześcijanin i przypominanie ludziom Słowa Bożego spowoduje oskarżenie o herezję. Prawda zostanie przekręcona, a Słowo Boże będzie przedstawione na odwrót. Nic nie będzie uporządkowane. Nic nie będzie miało sensu w nowych przepisach, które wkrótce zostaną wprowadzone do Kościoła mojego Syna. Bez względu na to, jak bardzo niepopularni możecie się stać, ważne jest, że zawsze musicie pozostać wierni Słowu Bożemu.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


1st January 2014, 13:44 - Mother of Salvation: The Truth will be twisted and the Word of God will be presented back to front

My child, please encourage all of God's children to persevere during the trials, which are to come. So many challenges will face all Christians, who will have to witness the wicked apostasy which will be paraded before them by those they will seek guidance from, in order to live whole Christian lives.
Those who are to be appointed shortly, in the highest echelons of my Son's Church on Earth, will not be from God. They will not serve my Son and will change many doctrines and laws within the Church. So quickly will they bring about such changes, with many new books, missals and letters being introduced, that you will know then that such works would have taken years to prepare. It would not be possible to introduce such radical changes in so many formats, were this not the case. This will be one of the first signs where you can be sure that this soon-to-be-introduced, twisted doctrine will have been created with great care.
Many people will not recognise these changes in the Church and those who do will applaud them, for they will assuage the guilt they will feel because of their sins. Finally, they will be relieved, for now it will mean that they will be able to openly proclaim their acceptance of all things which offend God. For, if the Church declares sin to be a natural thing and part of human nature, then this means, surely, that sin is no longer important. Then, by declaring the importance of looking after the world's poor and hungry, they will deem themselves to be holy in God's Eyes.
When my Son is denied publicly and when His Word is twisted, great care will be put into great public acts of charity. This will divert attention away from the reality. It will create diversion and finally the True Word of God will no longer be discussed. When all religions are brought under one roof and where the views of the heathen are treated with great respect, then people will be afraid to stand up and declare the Truth. If and when they dare to do this, they will be accused of blasphemy.
The day is quickly approaching when to declare yourself a true Christian and when you remind people of the Word of God, then you will be accused of heresy. The Truth will be twisted and the Word of God will be presented back to front. Nothing will be orderly. Nothing will make sense in the new rules soon to be introduced into the Church of my Son. It is important that no matter how unpopular you may become, you must always remain true to the Word of God.
Your beloved Mother Mother of Salvation