Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.01.2014, 10:48 - Ludzie, którzy żyją w dzisiejszym świecie nie różnią się od tych, którzy żyli tysiące lat temu

Moja szczerze umiłowana córko, chcę, aby świat wiedział, jak bardzo kocham człowieka, gdyż kocham nawet takiego, z którym się nikt nie liczy, najbardziej udręczonego i najbardziej niegodnego. Każdy, kto uważa, że stawiam jakiegoś człowieka ponad innym, nie zna Mnie. Daję przywileje niektórym duszom, zwłaszcza duszom wybranym, ale nie kocham ich bardziej czy mniej, niż dusze doświadczane.
Spoglądam na każdą duszę z miłością w Moim Sercu. Trwam przy każdym z was, ponieważ jesteście Moi - Mojego Ojca. Choć mogę być obrażany waszymi słabościami i rozgniewany z powodu waszych złych zamiarów i pragnień, to jednak Moja Miłość do was nigdy nie umrze. Wszyscy grzesznicy są kochani przez Boga - bez względu na to, co zrobili. Bóg ma ostateczną Władzę nad losem każdej duszy i ta Moc jest Jego.
Jedynie Ja mam Władzę, by Sądzić. Żadnemu człowiekowi spośród was nie dano takiego prawa. Gdy człowiek uzna, że ktoś jest winny grzechu, może ukarać tę osobę tylko pokutą, nie śmiercią. Żaden człowiek, sędzia, przywódca polityczny czy członek Mojego Kościoła na Ziemi, nigdy nie może skazać człowieka na śmierć z powodu jego grzechów - bez względu na to, jak mogą być niegodziwe. Żaden człowiek nie może skazać drugiego na piekło, bo kiedy oświadcza, że dana dusza jest potępiona, to w zamian on zostanie potępiony, bez względu na to, jak bardzo wiele świętych czynów dokonał w Moje Imię.
Jak możecie marnować tyle czasu na wzajemne potępienie się, zamiast przyjąć ten Dar, który został wam dany - Dar wzajemnej miłości. Pokochajcie ten Dar, który, wy wszyscy otrzymaliście od Boga i który należy do was, byście go rozdawali w taki sposób, jaki sobie życzycie - skoro to jest zgodne z Wolą Mojego Ojca. Jednak tak wielu, którzy kochają Mnie, Jezusa Chrystusa, uważa, że Ja akceptuję wszelkie działania, które podsycają wzajemną nienawiść. Zamiast tak sądzić, musicie wiedzieć, że po prostu chcę, abyście się wzajemnie miłowali i pozostali wierni Słowu Boga, które jest zawarte zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie.
Słowo jest wieczne - ono nie zmienia się - nigdy. Ludzie, którzy żyją w dzisiejszym świecie nie różnią się od tych, którzy żyli tysiące lat temu. Możecie posiadać więcej wiedzy i informacji, ale nie jesteście wspanialsi niż jakiekolwiek inne pokolenie, które było przed wami. Człowiek jest śmiertelny. Nic się nie zmieni w tej kwestii, dopóki Ja nie przyniosę wam Życia Wiecznego.
Zatrzymajcie się i pomyślcie. Moje polecenia są nadal takie same, jak dane ludzkości podczas Mojego Czasu na Ziemi. Jedyną różnicą jest to, że obecnie ze względu na postępy w nauce, wielu ludzi jest przekonanych, że są oni więksi od Boga. Wielu tak bardzo wierzy w swoją nieśmiertelność, że zdecydowało się nie uznawać, iż zostali stworzeni przez Boga. Wielu sądzi, że mają prawo do napisania na nowo Bożych Praw.
Wielu zdecydowało się wybudować nową wieżę Babel, a kiedy to zrobią, zawali się ona przez jedno machnięcie Ręki Mojego Ojca. Wtedy człowiek uświadomi sobie, że życie może istnieć tylko z Bogiem i dla Boga, w zgodzie z Wolą Boga. Bez Boga nie ma życia.
Wasz Jezus


11th January 2014, 10:48 - People who live in today's world are no different to those who lived thousands of years ago

My dearly beloved daughter, I want the world to know how much I love man, for I love even the most lowly, the most tormented and the most undeserving.Whoever believes that I place any man before another does not know Me. I may favour certain souls, especially chosen souls, but I love them no more, nor less, than the souls of the afflicted.
I look at each soul with Love in My Heart. I cling to each of you, for you are of Me - of My Father. While I may be offended by your weaknesses and angry at your wicked intents and desires, My Love for you never dies. All sinners are loved by God - no matter what they have done. God has the ultimate Power over the destiny of every soul and this Power is His.
I have the only Authority to judge. Not one man amongst you has been given this right. When he deems another to be guilty of sin, he may only punish that person through penance, not death. No man, judge, political leader or member of My Church on Earth, can ever condemn a man to die, because of his sins - no matter how wicked they may be. No man can condemn another to Hell, for when he declares a soul to be damned, then it will be he, instead, who will be damned, irrespective as to how many holy acts he may have carried out in My Name.
How you waste so much time in condemnation of each other, instead of accepting the Gift you were given - the Gift of love for one another. Love the Gift you were all given by God and which is yours to give away in any way you so desire - once it is according to the Will of My Father. Yet, so many who love Me, Jesus Christ, believe that I condone any action which fuels hatred towards each other. You must, instead, know that I simply want you to love each other and remain steadfast to the Word of God, which is contained in both the Old and the New Testaments.
The Word is eternal - it does not change - ever. People who live in today's world are no different to those who lived thousands of years ago. You may have more knowledge and more information, but you are no greater than any generation, which came before you. Man is mortal. Nothing will change in this regard, until I bring you Eternal Life.
Stop and think. My Instructions are still the same as given to humanity during My Time on Earth. The only difference now is that, because of the advances in science, many people believe they are greater than God. Many believe so much in their immortality that they have decided not to accept that they were created by God. Many think they have the power to rewrite God's Laws.
Many have decided to erect a new Tower of Babel and when they do this, it will come tumbling down by just one swipe of My Father's Hand. Then man will realise that life can only exist with God and for God, in accordance with the Will of God. There is no life without God.
Your Jesus