Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.01.2014, 20:28 - Wkrótce Piekło zostanie formalnie uznane za miejsce, które nie istnieje

Moja szczerze umiłowana córko, gdyby nie Ja, Jezus Chrystus, który mówię do świata w tym czasie, wiele dusz nigdy nie przeszłoby przez Bramy Raju.
Tyle niewdzięcznych dusz już nie przestrzega Moich Praw i tworzą swoją własną interpretację, która jest dla Mnie odrażająca. Zasady odnoszące się do Prawdy zostały przekazane, jako Dar dla ludzkości, jako sposób umożliwiający człowiekowi osiągnięcie prawa do zbawienia. Czyż nie wiecie, że nie możecie żyć według waszej wersji Bożych Praw, a potem spodziewać się wejścia do Raju?
Zuchwałość człowieka przewyższyła ducha pokory. Człowiek nie służy już Bogu w taki sposób, w jaki mu nakazano. Zamiast tego z własnej wyobraźni bierze wizję tego, co uważa za Niebo. Dzisiaj żaden Mój sługa - powołany, by Mi służyć - nigdy nie nawiązuje do istnienia Piekła. Samo wspomnienie słowa Piekło wprawia w zakłopotanie Moje wyświęcone sługi, gdyż boją się oni ośmieszenia, które by ich spotkało ze strony świeckiego społeczeństwa, które zostało oszukane. Piekło jest domem dla wielu biednych dusz i jak bardzo boli Mnie, gdy widzę niczego nie podejrzewające dusze, które wpadają w otchłań przerażenia, w chwili brania przez nich ostatniego oddechu.
Dzieciom Bożym trzeba mówić teraz o pilności modlitwy za dusze, które są ślepe na Prawdę. Wkrótce Piekło zostanie formalnie uznane za miejsce, które nie istnieje. Duszom będzie mówiło się że wszystkie dzieci Boże, gdy żyją rozsądnym i godnym życiem - niezależnie od tego czy wierzą w Boga czy nie, otrzymają Życie Wieczne. Ale to będzie kłamstwo. Nie ma powrotu z piekła. Ono jest na wieczność.
Wiele dusz, które otwarcie Mnie odrzuciły, zarówno prywatnie jak i publicznie, usychają w Piekle. Ich gorzki żal pogarsza straszliwie bolesne cierpienie i nienawiść szatana. Gdy już znajdą się w Piekle, szatan ujawnia się im wszystkim w swojej nikczemnej i podłej formie, a jego nienawiść do nich wypełnia ich w każdym momencie. Ich wstręt do niego - tej samej bestii, której oddawali hołd podczas swojego życia na Ziemi - już sam w sobie jest przyczyną ich wielkiego bólu. Jednak największe cierpienie sprawia im oddzielenie ode Mnie i ból ciemności, którego doświadczają.
Jeśli ktokolwiek mówi w Moje Imię, że Piekło nie istnieje, to nie zależy mu na tym, aby pomóc wam ratować swoje dusze. Kiedy jesteście przekonani, że Piekło nie istnieje, to błędnie zakładacie, że grzech nie ma znaczenia.
Nie możecie Mi służyć, jeśli uważacie, że grzech nie istnieje. Nie będziecie mogli żyć chwalebnym życiem na wieczność w Moim Królestwie, jeśli nie poprosicie Mnie o przebaczenie wam waszych grzechów. To jest istotą nowej doktryny, która wkrótce ma być wprowadzona, a was zmuszą do jej przełknięcia. Wtedy to podstępnie sprawią, że zaniedbacie przygotowania swoich dusz na Wielki Dzień Pana, gdy przyjdę domagać się was, jako swojej własności.
Mówię wam to, aby was ostrzec - nie straszyć. Błagam was, abyście zaakceptowali grzech, jako część swojego życia, ale zachęcam was do dalszego unikania siedmiu grzechów śmiertelnych, bo gdy tak uczynicie, będziecie w Mojej Łasce. Zawsze musicie wyznawać swoje grzechy. Róbcie to codziennie. Mówcie do Mnie i proście Mnie o wybaczenie. Ci z was, którzy nie mogą otrzymać Sakramentu Spowiedzi - jeśli pochodzicie z różnych wyznań i religii, musicie przyjąć Dar Odpustu Zupełnego, który wam dałem. http://paruzja.info/modlitwy-krucjaty/11-modlitwa-krucjaty-24-odpust-zupelny-dla-rozgrzeszenia
Dbajcie o swoje dusze, bo wasze dusze będą żyły wiecznie. Będziecie żyli tylko w jednym z dwóch miejsc na wieczność - w Piekle lub w Moim Królestwie.
Wasz Jezus


12th January 2014, 20:28 - Very soon, Hell will be formally declared as a place, which does not exist

My dearly beloved daughter, were it not for Me, Jesus Christ, where I speak to the world at this time, many souls would never enter the Gates of Paradise.
So many ungrateful souls no longer obey My Laws and so they create their own interpretation, which I find repulsive. Rules relating to the Truth were given, as a Gift to humanity, as a means to enable man to earn the right to salvation. Don't you know that you cannot live by your version of the Laws of God and then expect to enter Paradise?
The arrogance of man has overtaken the spirit of humility. Man no longer serves God in the way in which he was commanded to. Instead, he creates, out of his own imagination, a vision of what he believes Heaven to be. Today, no servant of Mine - those appointed to serve Me - ever refers to the existence of Hell. The mere mention of the word Hell embarrasses My sacred servants, for they fear the ridicule they would have to face from a secular society, which has been deceived.Hell is home to many poor souls and how it pains Me to see unsuspecting souls, plunge into the abyss of terror, at the moment they take their last breath.
God's children must be told now of the urgency to pray for souls who are blind to the Truth. Very soon, Hell will be formally declared as a place, which does not exist.Souls will be told that all of God's children, once they live reasonable and dignified lives - irrespective as to whether they believe in God, or not - will be given Eternal Life. But this will be a lie. There is no return from Hell. It is for eternity.
Many souls who outwardly rejected Me, both privately and in public, languish in Hell. Their bitter regret is made worse by their terrible painful suffering and hatred of Satan. Once in Hell, Satan reveals himself to them in all of his wicked and vile forms and his hatred of them fills them every second. Their revulsion of him, in itself - the same beast to whom they paid homage during their lives on Earth - is the cause of much of their pain. But, it is their separation from Me and the pain of darkness which they experience, which creates the greatest anguish.
Any man who tells you, in My Name, that Hell does not exist has no interest in helping you to save your soul. When you are convinced that Hell does not exist, then you wrongly assume that sin is irrelevant.
You cannot serve Me if you believe that sin does not exist. You cannot live a glorious life for eternity in My Kingdom, if you do not ask Me to forgive you your sins. This is the kernel of the new, soon to be introduced, doctrine, which you will be forced to swallow. This is when you will be tricked into neglecting to prepare your soul for the Great Day of the Lord, when I come to claim you as Mine.
I tell you this to warn you - not to frighten you. I beg you to accept sin as part of your lives, but I urge you to continue to avoid the seven deadly sins, for when you do, you will be in My Favour. You must always confess your sins. Do this daily. Talk to Me and ask Me to forgive you. For those of you who cannot receive the Sacrament of Confession - those who follow many faiths and religions - then you must accept the Gift I gave you of the Plenary Indulgence.http://www.thewarningsecondcoming.com/crusade- prayer-24-plenary-indulgence-for-absolution/
Look after your soul, for it is your soul which will live forever. You will live in only one of two places, for eternity - in Hell or in My Kingdom.
Your Jesus