Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.01.2014, 16:56 - Bóg Ojciec: Przychodzę zebrać wiernych. Mój Czas jest bliski, gdyż Miłosierdzie Mojego Syna jest już prawie nad wami

Ja Jestem Bogiem Ojcem. Ja Jestem, Który Jestem. Ja Jestem waszym Stwórcą - Alfą i Omegą.
Moja najdroższa córko, słuchaj Mnie, gdy ogłaszam, że Moja Interwencja, która ma zapobiec zniszczeniu ludzkiej rasy, ma się odbyć.
Kiedy nie słyszy się niczego złego - nie oznacza to, że zło nie istnieje. Jest planowany nikczemny akt wywołania wojny, której jedynym celem jest zniszczenie jak największej liczby ludzi. Zdolność człowieka do podjęcia złych czynów przeciwko Moim dzieciom nigdy nie była większa. Zdolność człowieka do produkcji technologii nigdy nie była większa, ale ta wiedza jest na dużą skalę nadużywana, a plany kontrolowania każdej dziedziny waszego życia są na zaawansowanym etapie.
Moi wrogowie chcą mieć władzę nad tym co jecie, pijecie i nad tym wszystkim, co robicie, aby rozpowszechniać Prawdę, jaką wam dałem. Nie spoczną aż do dnia, w którym będą mieli pod kontrolą wasze kraje, finanse i zdrowie. A kiedy plany te staną się widoczne, przejmą również wszystkie religie. Ponieważ tak wiele osób nie wierzy w Moje Istnienie, będzie niewielki sprzeciw wobec przebiegłego planu kradzieży dusz ode Mnie.
Kiedy człowiek uważa, że może przeciwstawić się Bogu, to tak naprawdę nie wie, Kim Ja Jestem. Jeśli nie wie, Kim Ja Jestem, to niczego nie wie. Jego serce zostało zatwardzone, jego intelekt otępiał, a jego dusza stała się ociężała.
Ten, który się ode Mnie oddala jest stracony. Ten, który walczy przeciwko Mnie z zamiarem kradzieży dusz Moich dzieci jest dla Mnie martwy, a jego los przesądzony.
Zainterweniuję teraz, aby nie dopuścić do popełnienia tego strasznego i niegodziwego okrucieństwa. Potem, gdy Ja skończę, otworzę wasze oczy, pociągnę wasze serca i napełnię was zachwytem. Wkrótce ujawnię Prawdę, bo tak wielu z was już w nią nie wierzy.
Ja Jestem wszystkim, co jest i będzie. Ja Jestem waszym Ojcem, Wszech-Wiedzącym, Wszech-Widzącym, Pełnią Miłości i Pełnią Miłosierdzia. Przychodzę zebrać wiernych. Mój Czas jest bliski, gdyż Miłosierdzie Mojego Syna jest już prawie nad wami.
Wasz Ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


13th January 2014, 16:56 - God the Father: I Am coming to gather the faithful. My Time is soon, as My Son's Mercy is almost upon you

I Am God the Father. I Am Who Am. I Am your Creator - the Alpha and the Omega.
My dearest daughter, hear Me as I announce that My Intervention to prevent the destruction of the human race is about to take place.
When you hear no evil - that does not mean it does not exist. There is a wicked act being planned to incur war, with the sole objective being to destroy as many people as possible. Man's capacity to enact evil deeds against My children has never been greater. Man's ability to produce technology has never been greater, but this knowledge is being abused on a large scale and plans to control every part of your lives are at an advanced stage.
They, My enemies, want to control what you eat, drink and all that you do to promote the Truth, as I have given you. Until the day that they are in control of your countries, your finances and your health, they will not rest. While these plans are to become evident, they will also take over all religions. Because so many people do not believe in My Existence, there will be little opposition to their devious plan to steal souls from Me.
When man believes that he can defy God, then he does not really know Who I Am. If he does not know Who I Am, then he knows nothing. His heart has been hardened, his intellect dulled and his soul made leaden.
He who removes himself from Me, is lost. He who fights against Me, with the intent to steal the souls of My children, is dead to Me and his destiny doomed.
I will intervene now to stop this terrible, wicked atrocity from being perpetrated. Then when I Am done, I will open your eyes, tug at your hearts and fill you with wonder. Soon I will reveal the Truth, because so many of you no longer believe in it.
I Am all that is, and will be. I Am your Father, All-Knowing, All-Seeing, All-Love and All-Mercy. I Am coming to gather the faithful. My Time is soon, as My Son's Mercy is almost upon you.
Your beloved Father God the Most High