Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.01.2014, 20:42 - Każde słowo, które wypowiadasz w tej Misji pochodzi ode Mnie. Wszelkie działanie, jakie podejmujesz, pochodzi ode Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, bądź spokojna za każdym razem, gdy napotykasz wiele przeszkód, które ciebie i wszystkich Moich wyznawców spotykają codziennie w tym Dziele zbawiania dusz.
Zawsze musisz pamiętać, że szatan nigdy nie przestanie dręczyć tej i innych misji, które są autentyczne, gdyż pochodzą od Boga. Autentyczne misje, które dziś błogosławię i te, którym błogosławiłem przez wieki, zawsze cierpiały z powodu sprzeciwu.
Jedynie misje, które naprawdę pochodzą od Boga, przyciągają taką nienawiść. Tylko prawdziwi prorocy przyciągają nienawiść. Mojżesz, Eliasz, Noe, Jan Chrzciciel i tacy jak oni, przyciągali nienawiść z powodu oddziaływania szatana na słabe dusze. Tylko Ja, Jezus Chrystus, jeden z setek proroków podczas Mojego Czasu na Ziemi, przyciągnąłem takiego rodzaju nienawiść, jaka została wymierzona we Mnie. A teraz, tylko ty, Mój ostatni proroku, przyciągniesz taką nienawiść jakiej nie widziano od dawna - choć inni, tak jak ty, cierpią w ostatnich czasach.
Gdy musisz znosić sprzeciw w Imię Boga, wiedz, że kiedy Trójca Święta przekazuje Słowo ludzkości przez proroka, wywoła to najgorszy rodzaj sprzeciwu. Gdyby nie Boża pomoc, którą otrzymujesz, uciekłabyś w popłochu. Mój Ojciec chroni cię, Moje maleństwo i musisz posuwać się naprzód zawsze mając świadomość, że On pragnie dusz, przy każdym słowie, które Twoje usta wypowiadają, przy każdym słowie pisanym twoją ręką i przy każdej duszy, do której docierasz. Całe to cierpienie przyniesie Mi więcej dusz.
Bądź pewna, że czas, abym powrócił, by odzyskać Mój Tron jest bliski, a ponieważ ten Dzień się przybliża, zostaną użyte wszelkie taktyki, abyś się w tej Misji potykała. Będą rzucać na ciebie wszelkie kłamstwa, ciskać wszelkie kamienie, wszelkie cierpienie będzie twoim udziałem i każdy nieprzyjaciel Boga ustawi się na każdej ścieżce, jaką pójdziesz. Ale Ja, jako Odkupiciel ludzkości, sprawię, że każdy cierń zostanie starannie usunięty, każdy kamień odrzucony, każda ścieżka uprzątnięta, aby udało ci się przynieść światu Moje Słowo, w czasie, gdy Ja będę całkowicie zapomniany.
Idę z tobą, Moja córko. Kładę Moją Dłoń na twoim lewym ramieniu, aby ochronić cię od zła i Ja prowadzę cię w każdy możliwy sposób. Każde słowo, które wypowiadasz w tej Misji pochodzi ode Mnie. Wszelkie działanie, jakie podejmujesz, pochodzi ode Mnie. Wszelkie cierpienia, jakich doznajesz, są Moje. Twoja wola jest Moją, ponieważ oddałaś ją Mnie i teraz Ja całkowicie mieszkam w tobie. Kiedy cię ranią, obrażają Mnie. Gdy ciebie wyśmiewają, odrzucają Prawdę. Kiedy odrzucają Słowo, odrzucają Mnie, ale kiedy przyjmują Moje Słowo dane tobie, stają się częścią Mnie i oni także otrzymają Moją Ochronę.
Idź teraz, Moja córko i nigdy nie przejmuj się, gdy okazują ci nienawiść w tej Misji, bo ty i wszyscy, którzy słuchają Mojego Wołania nie będziecie mieli wątpliwości, Komu się sprzeciwiają. To nie ciebie odpychają, ale Mnie, Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteś dla Mnie, ze Mną, we Mnie i wypowiadasz Moje Słowo - jesteś prawdziwym dzieckiem Bożym.
Wasz Jezus17th January 2014, 20:42 - Every word you utter in this Mission comes from Me. Every action you take comes from Me

My dearly beloved daughter, be at ease every time you face the many obstacles, which you and all of My followers face daily in this Work to save souls.
Always remember that Satan will never stop tormenting this and other missions, which are authentic, for they come from God. The authentic missions, which I bless today and those I blessed over the centuries always suffered, because of opposition.
Only the missions, which truly come from God, attract such hatred. Only true prophets attract hatred. Moses, Elijah, Noah and John the Baptist and others like them drew hatred, because of Satan's influence over weak souls. Only I, Jesus Christ, one of hundreds of prophets during My Time on Earth, attracted the type of hatred, which was inflicted upon Me. And now, only you, My last prophet, will attract hatred of a kind not seen for a long time - though others, like you, have suffered in recent times.
When you have to endure opposition, in the Name of God, know that, when the Holy Trinity presents the Word to humanity through a prophet, it will be the worst kind. Only for the Divine Assistance given to you, you would flee in terror. My Father protects you, My little one, and so you must forge ahead always in the knowledge that He desires souls, for every word which is uttered from your lips, for every word, which is drawn by your hand and for every soul you reach out to. All this suffering will bring Me more souls.
Be assured that the time for Me to return to reclaim My Throne is close and as the Day draws nearer many tactics will be used to trip you up in this Mission. Every lie will be thrown at you, every stone hurled, every torment your lot and every enemy of God placed on every path you turn. But, as the Redeemer of humanity, I will ensure that every bramble is carefully removed, every stone thrown to one side, every path cleared, so that you will succeed in bringing My Word before the world, at a time when I will be all but forgotten.
I walk with you, My daughter. I rest My Hand upon your left shoulder, in order to shelter you from evil and I guide you in every way. Every word you utter in this Mission comes from Me. Every action you take comes from Me. Every suffering you endure is Mine. Your will is Mine, for you gave it away to Me and now I reside completely within you. When they hurt you, they insult Me. When they mock you, they deny the Truth. When they deny the Word, they deny Me, but when they accept My Word, given to you, they become part of Me and so they too will be given My Protection also.
Go now, My daughter, and never fret when hatred is shown to you in this Mission, for you and all those who hear My Call will then be in no doubt Who it is that they oppose. It is not you, but I, Jesus Christ, they push away. When you are for Me, with Me, in Me and speak My Word - you are truly a child of God.
Your Jesus