Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.01.2014, 12:09 - Matka Zbawienia: Ten ostatni Medalik przyniesiony wam przeze mnie, dzięki Miłosierdziu Bożemu, przyciągnie miliardy dusz do Życia Wiecznego

Moje drogie dziecko, Bóg chce zbawić każdego człowieka z każdego wyznania, jak również tych, którzy zaprzeczają Istnieniu Jego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. To dlatego ludzie w każdym wieku, z każdej kultury i każdego wyznania muszą otrzymać Medalik Zbawienia.
Każda osoba, która otrzyma medalik, nawet, jeśli nie będzie on mógł być pobłogosławiony, otrzyma niezwykły Dar. Wkrótce potem Bóg zaszczepi w niej Łaskę wglądu we własną bezradność i świadomość Wszechmogącej Miłości Boga. On oświeci nawet najbardziej uparte dusze i te z sercami z kamienia. Wkrótce będą oni szukali Prawdy, a następnie będą wołali do Boga, błagając Go, aby pomógł uspokoić ich serca i wypełnić je Jego Wielkim Miłosierdziem.
Nie odrzucajcie Daru Medalika Zbawienia, bo ten ostatni Medalik, przyniesiony wam przeze mnie, dzięki Miłosierdziu Bożemu, przyciągnie miliardy dusz do Życia Wiecznego. Kiedy mój Ojciec polecił mi przedstawić światu Najświętszy Różaniec świętemu Dominikowi, wielu go odrzuciło. Do dziś tak czynią, gdyż myślą, że został on stworzony przeze mnie. On był mi dany, aby każdy, kto go odmawia, mógł się ochronić przed złym duchem. Przez moje wstawiennictwo, duszom są przekazywane szczególne łaski chroniące ich przed wpływem złego ducha.
Nie popełnijcie błędu odrzucając ten Medalik, gdyż jest on dla całego świata i będzie z nim związanych wiele cudów. Ci, którzy go odrzucą lub będą próbowali uniemożliwić innym jego przyjęcie, odrzucą zbawienie - zwłaszcza ateiści, którzy najbardziej potrzebują Bożej Interwencji. Musicie zawsze umieszczać tych ludzi, którzy odrzucają Boga, przed Tronem mojego Ojca i błagać o Miłosierdzie dla ich dusz.
Dopilnujcie proszę, aby ten Medalik Zbawienia został przekazany jak największej liczbie ludzi.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


20th January 2014, 12:09 - Mother of Salvation: This final Medal, brought to you by me, through the Mercy of God, will draw billions of souls towards Eternal Life

My dear child, God wants to save every single person, of every single faith, as well as those who deny the Existence of Him and His Son, Jesus Christ.This is why people of every age, every culture and every denomination, must receive a Medal of Salvation.
Each person who is given a Medal, even if it cannot be blessed, will be given an extraordinary Gift. Soon afterwards, God will instill in them a Grace, an insight into their own helplessness and an awareness of God's Almighty Love. He will enlighten even the most stubborn of souls and those with hearts of stone. Soon they will seek the Truth and then they will call out to God, begging Him to help ease their hearts and fill them with His Great Mercy.
Do not reject the Gift of the Medal of Salvation, because this final Medal, brought to you by me, through the Mercy of God, will draw billions of souls towards Eternal Life. When My Father gave me the instruction to present the world with the Most Holy Rosary to St. Dominic, many rejected it. They still do today, for they think it was created by me. It was given to me, so that anyone who recited it could protect themselves from the evil one. It is through my intercession that special Graces and protection are bequeathed to souls, against the influence of the evil one.
Do not make the mistake of rejecting this Medal as it is for the whole world and many miracles will be associated with it. Those who do reject it or try to prevent others from accepting it will deny salvation - especially atheists, who are in greatest need of Divine Intervention. You must always place those people who reject God before My Father's Throne and beg for Mercy for their souls.
Please ensure that the Medal of Salvation is provided to as many people as possible.
Your beloved Mother Mother of Salvation