Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.01.2014, 23:15 - Dziś o wiele mniej ludzi wierzy w Słowo Boże niż kiedykolwiek

Moja szczerze umiłowana córko, niech nikt nie ma wątpliwości, że może znaleźć Prawdę w Księdze Mojego Ojca, Najświętszej Biblii. Słowo jest tam dla wszystkich, żeby je poznawali i tak jest od wieków. Pismo Święte zawiera Prawdę, a wszystko, czego oczekuje się od ludzkości, zostało odsłonięte na jego stronach.
Wszystko, co wypłynęło z ust proroków i Moich uczniów, którzy byli kierowani przez Ducha Świętego, jest w nim zawarte. Prawda zawarta jest w Słowie - którym jest - Księga Mojego Ojca. Dlaczego więc człowiek poddaje w wątpliwość wiarygodność Słowa? Wszystko dane człowiekowi dla dobra jego duszy można znaleźć w Piśmie Świętym.
Prawda jest przyswajana przez dusze na różne sposoby. Ci, których dusze są pokorne i którzy przyjmują Słowo Boże, nie kwestionują go. Inni biorą je i odrzucają jego części tak, aż nie przypomina już Prawdy. Następnie są ci, którzy nigdy nie zaakceptują tego Słowa, ponieważ niewiele ich ono interesuje. Widzą Prawdę zawartą w Piśmie Świętym, wyłącznie jako folklor.
Dziś o wiele mniej ludzi wierzy w Słowo Boże niż kiedykolwiek. Ci, którzy wybierają tylko te części, które odpowiadają ich stylowi życia, odchodzą od Bożych Praw, gdyż one ich nie pociągają. Prawda, której się dzisiaj naucza, jest tylko cieniem tego, co jest zawarte w Biblii.
Mówię wam teraz o Prawdzie z trzech powodów. Po pierwsze, abyście przypomnieli sobie o Słowie Prawdy - zawartym w Księdze Mojego Ojca. Po drugie, abyście sobie uzmysłowili, że nie możecie na nowo napisać Słowa Boga. Po trzecie, żebym mógł karmić dzieci Boże Słowem Bożym tuż przed tym, zanim je wam zabiorą. Czynię to teraz poprzez Księgę Prawdy, która została wam obiecana przez proroków. Jeśli Prawda wam nie odpowiada, to nie przyjmiecie Słowa Bożego. Jeśli nie przyjmiecie Słowa Bożego, to nie będę mógł zabrać was do Mojego Nowego Królestwa i przynieść wam zbawienia, które wam obiecałem, kiedy umarłem za wasze grzechy na Krzyżu.
Wasz Jezus


28th January 2014, 23:15 - Today, fewer people than ever believe in the Word of God

My dearly beloved daughter, let no one doubt that they can find the Truth in My Father's Book, the Most Holy Bible. The Word is there for all to witness, as it has been for centuries. The Holy Bible contains the Truth and all that which is expected of humanity is laid bare within its pages.
Everything that was poured from the mouths of the prophets and My disciples, who were guided by the Holy Spirit, is contained therein. The Truth is contained within the Word - that is - My Father's Book. So why then does man question the validity of the Word? Everything given to man, for the sake of his soul, can be found in the Holy Bible.
The Truth is digested by souls in different ways. Those who are humble souls and who accept the Word of God do not question it. Others take it and discard parts of it until it no longer resembles the Truth. Then there are those who will never accept the Word, because it is of little interest to them. They see the Truth, contained in the Holy Bible, as nothing more than folklore.
Today, fewer people than ever believe in the Word of God. Those who do only take sections of which appeal to their own lifestyles and draw away from God's Laws, for which they feel no affinity. Today, the Truth which is taught is but a shadow of what is contained in the Bible.
I speak to you now of the Truth for three reasons. The first is to remind you of the Word of the Truth - which is contained in My Father's Book. The second is to reinforce the fact that you cannot rewrite the Word of God. The third is so that I can feed God's children with the Word of God at a time when, soon, it will be withheld from you. I do this now through the Book of Truth, promised to you through the prophets. If the Truth does not sit well with you, then you do not accept the Word of God. If you do not accept the Word of God, then I cannot take you to My New Kingdom and bring you the salvation I promised you, when I died for your sins on the Cross.
Your Jesus