Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.02.2014, 15:43 - Czy nie wiecie, że po Moim Powtórnym Przyjściu wasze dusze będą istniały wiecznie

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Czas jest bliski, a Niebo przygotowuje się do wielkiej uczty, kiedy Niebo połączy się z Ziemią, by stać się jednym.
Trwa wiele przygotowań i mój ukochany Ojciec planuje udzielić wielu darów tym, którzy Go nie znają. Wszyscy aniołowie i święci połączyli się razem, aby się modlić za wszystkie dusze w nadziei, że wszyscy ludzie, otrzymają Prawdę, a zwłaszcza ci, którzy nie mają pojęcia o istnieniu Nieba i Piekła.
Kiedy duszom zostanie przedstawione Słowo Boże, nie zawsze będą je radośnie przyjmowały. Niestety będą one unikały tego Słowa, które jest ich jedynym środkiem zbawienia. Dlaczego człowiek jest tak uparty i zdecydowany wierzyć tylko w to, co chce i tylko to, co zaspokaja jego własne ego? Dlaczego człowiek nie dostrzega związku między grzechem w swoim życiu a odczuwanym przez niego niezadowoleniem, spowodowanym brakiem akceptacji tego, że jest niczym? Tylko ze względu na Miłość Mojego Ojca do świata i wszystkich Jego dzieci, człowiek otrzymał tak wiele okazji, aby stać się pełnym człowiekiem. On jednak woli żyć połowicznie, bo umiejscawia Boga tylko w niektórych częściach swojego życia, tam, gdzie mu to odpowiada.
Ja, Jezus Chrystus, otworzę wkrótce umysły tych, którzy nie rozpoznają Słowa Bożego w tych Orędziach. Przyciągnę ich serca i wypełnię je tęsknotą za Prawdą. Kiedy będziecie napełniani fałszem, będą wam przedstawiane nieprawdy i będą was karmić kłamstwami o grzechu i o tym jak on jest postrzegany w Oczach Boga - stanę temu na przeszkodzie, aby was chronić. Pokrzyżuję plany wielu, bo nie rezygnuję tak łatwo, gdy człowiek ignoruje Dar Ducha Świętego. Stanę się jak cierń w waszym boku - jak piekący ból przy wylewaniu spirytusu na otwartą ranę. Bardzo niewielu Mnie zignoruje, jednak nie wszyscy zaakceptują Mój Ostatni Dar Zbawienia Wiecznego.
Niestety, wielu jednak odrzuci Moje Ostatnie Wołanie i pójdzie za bestią, a to oznacza, że staną się oni zgubieni na wieczność. Czy nie wiecie, że po Moim Powtórnym Przyjściu wasze dusze będą istniały wiecznie?
Trzeba będzie wybrać Życie Wieczne ze Mną lub wieczne potępienie z diabłem. Nie ma żadnej innej możliwości. Każdy człowiek wybierze drogę według własnego wyboru.
Wasz Jezus


10th February 2014, 15:43 - Don't you know that, after My Second Coming takes place, your soul will exist for eternity

My dearly beloved daughter, My Time is close and Heaven is preparing for the great banquet, when Heaven joins with the Earth to become one.
Many preparations are underway and My beloved Father plans to bring many Gifts to those who do not know Him. All of the angels and saints have joined together to pray for all souls, in the hope that all people, especially those who are ignorant of the existence of Heaven and Hell, are given the Truth.
When souls are presented with the Word of God, they do not always welcome it. Instead, they shun the Word, when it is their only means of salvation. Why is man so stubborn and intent on believing only in what he wants and only that which satisfies his own ego? Why does man fail to see the correlation between sin in his life and the sense of dissatisfaction he feels, caused by his failure to accept that he is nothing? It is only because of the Love of My Father for the world and all of His children, that man has been given so many chances to become whole. Yet, he would rather live half a life, where God is placed into only certain parts and where it suits him.
I, Jesus Christ, will open the minds of those who do not recognise the Word of God in these Messages, shortly. I will pull at their hearts and fill them with a longing for the Truth. When you are filled with falsities, presented with untruths and fed lies about sin and how it is seen in the Eyes of God - I will stand as a barrier to protect you. I will frustrate many, for I do not give up easily when man ignores the Gift of the Holy Spirit. I will become like a thorn in your side - like the sting of alcohol, when poured over an open wound. Very few will fail to ignore Me, but not all will accept My Final Gift of Eternal Salvation.
Sadly, many will reject My Final Call and they will follow the beast instead and this means they will become lost for eternity. Don't you know that, after My Second Coming takes place, your soul will exist for eternity?
You will have to choose Eternal Life with Me, or eternal damnation with the devil. There is nothing in between. Each man will choose the path of his choice.
Your Jesus