Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.02.2014, 23:41 - Na koniec Żydom zostanie ukazany dowód Przymierza Mojego Ojca

Moja szczerze umiłowana córko, ta misja wzrasta i będzie się teraz bardzo szybko rozwijała, gdy przygotowuję się na Mój czas, który ma nadejść.
Zacząłem kolejny plan uświadamiania wszystkich dzieci Bożych o wspaniałym, nowym świecie, który was czeka, a przygotowanie do niego będzie następowało etapami. Pierwszym etapem jest oczyszczenie. Będzie ono oznaczało zamęt, zmiany klimatu, zamieszanie i straszną apostazję, które ogarną Ziemię. Wszystko to nastąpi w tym samym czasie. Następnie Mój Kościół upadnie i tylko Reszta będzie trzymać się Prawdy i dawać świadectwo Mojego Świętego Słowa.
Zbiorę ludzi z każdego zakątka świata - w pierwszej kolejności wszystkie wyznania chrześcijańskie. Wtedy przyciągnę innych do siebie. Na koniec Żydom zostanie ukazany dowód Przymierza Mojego Ojca i zostaną oni wprowadzeni do Królestwa Bożego tak, jak to zostało przepowiedziane.
Wiele głosów zagłusza teraz Mój Własny Głos, jednak zwrócą uwagę jedynie na Mój Głos, gdyż Mój Język jest jak miecz, a Moja Obecność jak rozwidlona błyskawica. Kiedy dam odczuć Moją Obecność, nastąpi to w najbardziej pokornych domach i dzielić ją będę z życzliwymi duszami - łagodnymi, ale także roztropnymi. Dam poznać Moją Obecność wśród pogan i po raz pierwszy będą pytać o swoją przyszłą wieczność i zaczną dla Mnie otwierać swoje serca. Zobaczycie, że każda dusza zostanie dotknięta. Niektórzy nie powitają Mnie z radością, ale będą wiedzieli, że Ja tu Jestem.
Mój czas, aby dać odczuć Moją Obecność przez moc Ducha Świętego jest bardzo bliski. Pragnę, abyście pojednali swoje dusze ze Mną i byli gotowi, aby Mnie przyjąć, bo nie będziecie znali dnia ani godziny. Powiem wam tylko jedno, że to nastąpi nagle.
Wasz ukochany Jezus


11th February 2014, 23:41 - Finally, the Jews will be shown the proof of My Father's Covenant

My dearly beloved daughter, how this Mission has grown and how it will evolve very quickly now, as I prepare for My Time to come.
I have begun the next plan to bring awareness to all of God's children of the great new world, which awaits you and this preparation will be in stages.The first stage is purification. This will mean disruptions, climate changes, upheavals and a terrible apostasy, which will sweep the Earth. These will all take place at the same time. Then, My Church will fall and only the Remnant will hold on to the Truth and bear witness to My Holy Word.
I will gather people from every corner of the world - every Christian faith, first. Then I will draw others to Me. Finally, the Jews will be shown the proof of My Father's Covenant and they will be brought into the Kingdom of God, as foretold.
Many voices now drown out My Own Voice, but yet it will only be My Voice which they will notice, for My Tongue is like a sword and My Presence like a fork of lightning. When I make My Presence felt, it will be in the most humble of abodes and shared with kind souls - the gentle, as well as the astute. I will make My Presence known amongst the heathen and, for the first time, they will question their future eternity and begin to open their hearts to Me. You see, not one soul will be left untouched. Some will not welcome Me, but they will know that I Am there.
My Time to make My Presence felt, by the Power of the Holy Spirit, is very near. I desire that you reconcile your souls before Me and be ready to receive Me, for you will not know the time or the hour. One thing I will tell you is that it will be sudden.
Your beloved Jesus