Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.02.2014, 00:15 - Oddalicie duszę - życie - ode Mnie, a wasze życie - Wieczne Zbawienie- przestanie już być waszym prawem

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nadejdzie czas na Dzień Sądu Ostatecznego, wiele dusz Mnie odrzuci i będzie odczuwać wielki strach w swoich sercach. Ponieważ do tego momentu, Prawda stanie się jak kryształowo czyste jezioro bez skazy. Prawda będzie tak jasna, że będzie to tak, jakby wpatrywali się w lustro. I co zobaczą? Ujrzą Moją Twarz, Mój Smutek, Moją Miłość, Mój Żal, Mój Gniew, a następnie będą świadkami Mojej Sprawiedliwości, ponieważ wtedy nie będzie już odwrotu.
Teraz jest czas dany ludzkości, aby się odkupiła. Udzielam tego czasu wam wszystkim na przygotowanie. Mądrze go wykorzystajcie, a zobaczycie Chwałę Boga. Jeśli go zmarnujecie, nigdy nie ujrzycie Światła ani Chwały Mojego Królestwa. Zamiast tego będziecie cierpieli wieczne oddzielenie ode Mnie. Waszym jedynym towarzystwem będzie sfora wilków - wściekłych demonów - w otchłani - która jest domem bestii. Wszyscy, którzy oddają się nieprawości, bez względu na jej skalę, będą odpadać coraz dalej ode Mnie - im bardziej będą wypierali się Słowa Bożego.
Ten czas dany jest ludzkości, aby się odpowiednio przygotowała. Moją Misją jest zdjąć pajęczynę z waszych oczu, abym mógł pokazać wam, co powinniście zrobić, bym mógł powitać was w Moim Nowym Raju.
Ta Misja może być waszą jedyną szansą, aby umożliwić wam uchwycenie się Mojej Ręki, zanim pogrążycie się w wielkiej próżni oszustwa. Szatan oświadczył, że nadal będzie kradł dusze tych, którzy Mnie kochają. W tej chwili jego jedynym celem jest odciągnięcie ode Mnie - tych, którzy naprawdę Mnie kochają. Zatem umieści wszelką wątpliwość, kłamstwo i bluźnierstwo w tych duszach, które żyją zgodnie z Prawdą. Pod jego wpływem ludzie Mnie opuszczą. Szatan pyszni się drwiąc ze Mnie teraz i za każdym razem, kiedy tracę duszę przez niego, on przysięga, że nigdy nie przestanie przeszkadzać żadnej misji na Ziemi, która została pobłogosławiona przeze Mnie dla zbawienia dusz.
Nigdy nie wolno wam zajmować się Moimi wrogami ani bronić Mnie przed nimi. Nigdy nie traćcie z oczu Najświętszej Biblii. Niech nikt jej nie fałszuje. Nie zwracajcie uwagi na tych, którzy starają się was przekonać, że Bóg godzi się na jakąkolwiek próbę zmiany, jednego słowa, jednego proroctwa, jednego przykazania, gdyż to jest największy grzech. Nigdy nie łamcie Pierwszego Przykazania. Nikt nie może stawiać się ponad Boga.
Ktokolwiek z was zgrzeszy, musi powrócić do Mnie jeszcze raz i jeszcze raz. Nigdy nie wstydźcie się przybiec do Mnie. Nie pozwólcie napełnić się jakiegokolwiek rodzaju nienawiścią. To jest wasz grzech, którego się brzydzę - jednak wybaczam go. Kocham was i nadal będę was kochał. Dlatego, że was kocham, udzieliłem tego czasu, aby zebrać was wszystkich razem. Nie pozwólcie, aby zło oddzieliło was od brata lub siostry. Nie słuchajcie czegokolwiek lub kogokolwiek, kto próbuje odciągnąć was od Mojego Dzieła - tej Misji Zbawienia.
Wasza wierność wobec Mnie jest ważna, bo to wy, Moja Armio Reszty, posłużycie jako narzędzie do ratowania reszty świata przed takim samym bolesnym losem, jaki spotkał tych, którzy nie chcieli słuchać Noego. Każdy, kto jest odpowiedzialny za odciągnięcie jednej duszy ode Mnie, będzie za to cierpiał. Mój Gniew jest największy wtedy, gdy nie zadowalając się skupieniem na stanie własnej duszy, świadomie odciągacie drugiego od Mojej Miłości i Mojego Królestwa.
Zostaliście już przedtem ostrzeżeni o tego konsekwencjach. Teraz przypominam wam ponownie. Oddalicie duszę - życie - ode Mnie, a wasze życie - Wieczne Zbawienie- przestanie już być waszym prawem.
Wasz Jezus


17th February 2014, 00:15 - Take a soul - a life - away from Me and your own life - Eternal Salvation - will no longer be your right

My dearly beloved daughter, when the time comes, for the Final Day of Judgment, many souls will have denied Me and there will be much fear in their hearts. For, by then, the Truth will be like a crystal clear lake, without a blemish. So clear will the Truth be, that it will be just as if they are gazing into a mirror. And what will they see? They will see My Face, My Sorrow, My Love, My Regret, My Anger and then, they will witness My Justice, because by then there can be no turning back.
The time given to humanity to redeem themselves is now. I have been accorded this time in which to prepare all of you. Use it wisely and you will see the Glory of God. Squander it and you will never see the Light or the Glory of My Kingdom. You will, instead, have to endure eternal separation from Me. Your only company being a pack of wolves - angry demons - in the abyss - which is home to the beast. All those who succumb to wickedness, no matter the scale, will fall further and further away from Me - the more you deny the Word of God.
This time has been given to humanity, so that they will prepare themselves properly. My Mission is to pull the cobwebs from your eyes, so I can show you what you need to do, so that I can welcome you into My New Paradise.
This Mission may be your only chance to enable you to grasp My Hand, before you are plunged into a great vacuum of deceit. Satan has declared that he will continue to steal the souls of those who Love Me. His only focus, at this time, is to drag away from Me - those who truly love Me. So, he will place every doubt, every lie and blasphemy into those souls who live their lives according to the Truth. Through his influence, these people will desert Me. Satan proudly taunts Me, now and every time I lose a soul to him, he swears that he will never cease to interfere with every Mission on Earth, which has been blessed by Me to save souls.
You must never engage with or defend Me against My enemies. Never lose sight of the Most Holy Bible. Let no man tamper with it. Ignore those who try to convince you that God would condone any attempt to change one single word, one single prophecy, one single Commandment, for that is the greatest sin. Never break the First Commandment. No one can place himself above God.
Whoever amongst you sins, must keep coming back to Me, again and again. Never be ashamed to come running to Me. Do not allow yourselves to be filled with hatred of any kind. It is your sin I abhor - yet forgive it. I love you and will continue to love you. It is because I love you that I have been accorded this time to bring all of you together. Do not allow evil to separate you from your brother or sister. Do not listen to anything or anyone who tries to pull you away from My Work - this Mission of Salvation.
Your allegiance to Me is important, for it is you, My Remnant Army, who will be instrumental in saving the rest of the world from suffering the same fate as those who refused to listen to Noah. Anyone, who is responsible for taking one single soul from Me will suffer for this. My Anger is at its worst, when, not content on concentrating on the state of your own soul, you deliberately try to take another with you and away from My Love and My Kingdom.
You have been warned of the consequences before. Now, I remind you again. Take a soul - a life - away from Me and your own life - Eternal Salvation - will no longer be your right.
Your Jesus