Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.02.2014, 18:35 - Wielu z was, którzy teraz mówią, że Mnie kochają, zdradzą Mnie - tak, jak to zrobił Judasz

Moja szczerze umiłowana córko, z bólu powstanie radość, z rozpaczy - nadzieja, z prześladowania - wolność, jeśli wszystko zostanie Mi oddane z pełnym zaufaniem i dla Chwały Boga.
Każda istota w Niebie, na Ziemi i pod Ziemią uklęknie przed Panem - wszyscy, bez wyjątku. Jednak człowiek, słaby i upadły, nie oddaje Chwały Bogu - nawet najbardziej pobożny i święty - jeśli nie ulegnie całkowicie Mojemu Ojcu, przeze Mnie, Jego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Dopóki zły duch będzie istniał na świecie, człowiek nie będzie godny stanąć przede Mną. Nie możecie uklęknąć przede Mną, przepełnia was wysokie mniemanie o sobie. Nie mogę was słuchać, gdy wykluczacie Mnie, stajecie się jak tyrani, gdy szatan wypełnia wasze umysły grzechami zmysłowymi. Tylko ci mogą prawdziwie być zjednoczeni ze Mną, którzy przybywają do Mnie czyści, pojednawszy się przedtem ze Mną.
Gdy chodzicie jak królowie i rozkazujecie innym, gdy siedzicie na ziemskich tronach, nigdy nie możecie być Moimi sługami. Kiedy prawdziwie Mi służycie, bez względu na waszą rolę społeczną, zawsze będziecie mówili Prawdę. Przekonacie się, że zawsze, kiedy będziecie głosili Moje Prawdziwe Słowo, to ono zawsze sprowadzi na was wiele krytyki. Wkrótce prawdziwe Słowo nie będzie już wypowiadane przez tych, którzy przenikają Mój Kościół na najwyższych szczeblach, udając, że Mnie kochają, ale w rzeczywistości Mnie nienawidzą. A wobec tego wy, wierni, aby pozostać we Mnie i ze Mną, będziecie potrzebowali wiele odwagi.
Ilu z was ma tę odwagę? Jak wielu z was będzie w stanie znosić prześladowania, które nadejdą, kiedy będziecie głosili Prawdę? Zatem z ciężkim sercem muszę wam oznajmić, że wielu z was, którzy teraz mówią, że Mnie kochają, zdradzą Mnie - tak jak to zrobił Judasz. Dlatego, kiedy Moje Święte Słowo zostanie tak zmienione, że stanie się pustym i jałowym naczyniem, wielu z was przyjmie tę fałszywą doktrynę. Tak wielu z was odrzuci tę Misję i odwróci się od Mojego Kielicha Zbawienia.
Musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty, która pomoże wam pozostać wiernymi Mojemu Słowu.
Modlitwa Krucjaty (136) O zachowanie Twojego Słowa
Najdroższy Jezu, pomóż mi usłyszeć Twoje Słowo. Żyć Twoim Słowem. Głosić Twoje Słowo. Przekazywać Twoje Słowo.
Daj mi siłę, abym podtrzymywał Prawdę, nawet wtedy,
gdy jestem za to prześladowany. Pomóż mi zachować Twoje Słowo żywym, gdy jest zagłuszane przez Twoich wrogów.
Pozwól mi poczuć Twoją Odwagę, gdy jestem przygnębiony.
Napełnij mnie swoją Siłą, gdy jestem słaby.
Udziel mi Łaski zachowania godności, kiedy
bramy piekielne mają nade mną przewagę, abym pozostał wierny Twojej Najświętszej Woli. Amen.
Wszystkie demony z piekła przeklinają tę Moją ostatnią Misję na Ziemi. Da ona wielką odporność, ogromną odwagę i głęboką miłość do Mnie, waszego Jezusa, aby pozostać Mi wiernym. Pierwsi upadną najsłabsi. Letni pójdą jako następni, a wytrwają tylko ci, którzy będą nieustraszeni i czystego serca.
Wasz Jezus


22nd February 2014, 18:35 - Many of you who say you love Me now, will betray Me just as Judas did

My dearly beloved daughter, out of pain will come joy, out of despair will come hope and out of persecution will come freedom, if all is given over to Me in full trust and for the Glory of God.
Every creature in Heaven, on Earth and under the Earth will kneel before the Lord - all, without exception. But man, weak and fallen, does not give Glory to God - even the most devout and holy - when he fails to surrender completely before My Father, through Me, His only Son, Jesus Christ. As long as the spirit of evil exists in the world, man is not worthy to stand before Me. You cannot kneel before Me, when you are full of your own self-importance. I cannot hear you, when you shut Me out, like the tyrants you become, when Satan fills your minds with sins of the senses. Only those who come before Me clean, having been reconciled with Me, can truly be united with Me.
When you walk as kings and dictate to others, when seated upon earthly thrones, you can never be servants of Mine. When you truly serve Me, no matter what your role is, you will always speak the Truth. You will always know that when you proclaim My True Word, It will always bring upon you much criticism.Soon, the True Word will no longer be spoken, by those who infiltrate My Church in the highest echelons, pretending to love Me but who, in reality, detest Me. Then, in order for you, the faithful, to remain in Me and with Me, you will need much courage.
How many of you have this courage? How many of you will be able to endure the persecution, which will come about when you proclaim the Truth? So it is, with a heavy heart, that I must inform you that many of you, who say you love Me now, will betray Me
- just as Judas did. For, when My Holy Word is changed, so that it becomes an empty and barren vessel, many of you will accept this false doctrine. So many of you will reject this Mission and turn your back on My Cup of Salvation.
You must recite this Crusade Prayer to help you to remain true to My Word.
Crusade Prayer (136) To keep Your Word
Dearest Jesus, help me to hear Your Word. Live Your Word. Speak Your Word. Impart Your Word. Give me the strength to uphold the Truth, even when I am persecuted for doing so. Help me to keep Your Word alive, when it is drowned out by Your enemies. Let me feel Your Courage when I am down. Fill me with Your Strength when I am weak. Give me the Grace to remain dignified, when the gates of Hell prevail against me, for remaining loyal to Your Most Holy Will. Amen.
Every demon from Hell curses this Mission, My last on Earth. It will take great resilience, tremendous courage and a deep love for Me, your Jesus, to remain loyal to Me. The weakest will fall first. The lukewarm will follow next and then only those who remain pure of heart and fearless will remain standing.
Your Jesus