Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.02.2014, 16:03 - Kiedy wola człowieka koliduje z Wolą Boga, obie strony przeżywają wielki ból

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy wola człowieka koliduje z Wolą Boga, obie strony przeżywają wielki ból. Mój Ojciec dał człowiekowi Dar wolnej woli i jako taki, jest on wolny, aby w życiu dokonywał takich wyborów, jakie chce, a Bóg nigdy nie ograniczy tego Daru z Nieba. Jednak dla tych, którzy chcą Mi służyć w pełni, z zamiarem pomagania Mi w zbawianiu innych dusz i którzy ofiarują Mi dar swojej wolnej woli, będzie to bardzo trudna wędrówka.
Kiedy dajecie Mi swoją wolną wolę, aby zrobić to, co jest konieczne dla zbawienia dusz, to cierpienie, którego będziecie doznawali, będzie bardzo przykre. Ponieważ wtedy wasza wola nie będzie już do was należała, a ludzka natura pozostanie tym czym jest, wyniknie walka między wolną wolą człowieka a Wolą Boga. Wielu ludzi, którzy Mnie kochają i którzy chcą w swoim życiu pełnić Wolę Boga, będą zawsze pozostawać w stanie ciągłej walki. Zatem, aby zadowolić Wolę Boga, dusza musi porzucić wszelkie poczucie dumy i potrzebę zaspokojenia własnych, osobistych pragnień. Tylko wtedy możecie prawdziwie służyć Bogu, jeśli Mu całkowicie zaufacie i ofiarujecie Mu wszystkie swoje życiowe doświadczenia i udręki, dla dobra wszystkich.
Gdy ludzie z dobrymi intencjami służą Bogu i starają się przeżywać swoje życie tak, jak On polecił, odpadną od łaski, poczują wstyd. Zawstydzeni tym, że unikali Boga i tym, że Go zawiedli przez egoizm, poczucie własnej wartości lub zuchwałości, zakryją wtedy swoje twarze przed Światłem Boga. Kiedy te dusze zostaną nagle i bez ostrzeżenia oświecone przez Prawdę, zaczną wątpić w swoją wiarę. W jednej chwili będą kochać Boga z całego serca i oddawać się całkowicie pod Jego opiekę, a w następnej chwili odetną się od Źródła Światła. Dzieje się tak wówczas, gdy ta osoba, za pomocą ludzkiego intelektu narzuca Bogu to, co jest gotowa zrobić, aby służyć Bogu, a zazwyczaj ma to być na jej własnych warunkach. Tak, ta dusza może powiedzieć Bogu: "Będę ci służyć, ale pod warunkiem, że Ty udzielisz mi tego czy tamtego przywileju." Czyż nie wiecie, że nie można służyć dwóm panom, bo jest tylko jeden Bóg i to do Niego należy Władza. Bóg jest i będzie Panem wszystkich. Człowiek jest tu po to, aby służyć Bogu, jednak Bóg uczyni wszystko, co może, aby dać ukojenie swoim dzieciom.
Gdy zauważycie, że zaczynacie wątpić w Boga lub tracicie zaufanie w Jego Miłość lub Jego Obietnicę, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty, która ma być znana, jako Modlitwa Odnowienia.
Modlitwa Krucjaty (137) Modlitwa Odnowienia
O Boże Wszechmogący, O Boże Najwyższy, spójrz z miłością i litością w swoim Sercu na mnie, Twojego pokornego sługę. Odnów Mnie w Twojej Światłości.
Przywróć mnie z powrotem do swoich Łask. Napełnij mnie Łaską, abym mógł ofiarować się Tobie w pokornym poddaniu i w zgodzie z Twoją Najświętszą Wolą.
Uwolnij mnie z grzechu pychy i wszystkiego co Cię znieważa i pomóż Mi kochać Cię z głębokim i nieustannym pragnieniem służenia Ci przez wszystkie moje dni na wieki wieków. Amen.
Proszę, pamiętajcie, że bardzo łatwo jest odwrócić się od Boga i wystarczy jedna osoba, żeby zasiać zwątpienie w waszych duszach na temat Dobroci Boga i Jego Wielkiego Miłosierdzia dla wszystkich Jego dzieci.
Trzeba wielkiej odwagi i wytrzymałości, by pozostać wiernym Słowu Bożemu, jednak bez proszenia o Łaski, aby Mu odpowiednio służyć, sami nie będziecie w stanie tego robić.
Wasz Jezus


23rd February 2014, 16:03 - When a man's will clashes with the Will of God, great pain is endured on both sides

My dearly beloved daughter, when a man's will clashes with the Will of God, great pain is endured on both sides. Man has been granted the Gift of free will by My Father and, as such, he is free to make what choices he wishes in life and God will never interfere with this Gift from Heaven. However, for those who wish to serve Me completely, with the intention of helping Me to save the souls of others, and who give Me the gift of their free will, it will be a very difficult journey for them.
When you give Me your free will, to do what is necessary in the salvation of souls, the suffering which you will endure will be very harsh. As your will then no longer belongs to you, human nature being what it is, this means that a struggle will come about, between man's free will and the Will of God. Many people, who love Me and who want to carry out the Will of God in their lives, will always struggle. In order to satisfy the Will of God, the soul must abandon all sense of pride and the need to satisfy its own personal desires. You can only truly serve God, if you trust in Him completely and offer all of your trials and tribulations over to Him, for the good of all.
When well-meaning people, serve God and try to live their lives as He instructed, fall out of Grace, they feel shame. Mortified for having shunned God and for having let Him down through selfishness, feelings of self-worth or arrogance, they then hide their faces from the Light of God. When enlightened by the Truth, these souls can, suddenly and without warning, begin to doubt their faith. One minute they love God with all their heart and offer themselves completely into His care and the next minute they cut themselves off from the Source of Light. It is then, that the person, using human intellect, dictates to God what he is prepared to do, in order to serve God and this will usually be on his own terms. Yes, the soul may say to God: "I will serve You, but on condition that You grant me this favour and that one." Don't you know that you cannot serve two masters, for there is only One God and He is in Command. God is Master of all that is and will be. Man is there to serve God, but yet God will do anything He can to give comfort to His children.
When you find that you begin to doubt God or lose confidence in His Love or His Promise, then you must recite this Crusade Prayer, to be known as the Prayer of Restoration.
Crusade Prayer (137) Prayer of Restoration
O God Almighty One, O God the Most High, look upon me, Your humble servant, with love and pity in Your Heart. Restore me in Your Light.
Lift me back into Your Favour. Fill me with the Grace, so I can offer myself to You in humble servitude and in accordance with Your Most Holy Will.
Rid me of the sin of pride and everything which insults You and help me to love You with a deep and abiding desire to serve You all of my days forever and ever. Amen.
Please remember that it is very easy to turn your back on God and it takes only one person to cast doubt in your soul about the Goodness of God and His Great Mercy for all of His children.
It takes great courage and resilience to remain true to the Word of God, but without asking for the Graces to serve Him properly, you will not be able to do this on your own.
Your Jesus