Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.02.2014, 21:42 - Świat się pokłoni, uklęknie na oba kolana i będzie ubóstwiał bestię

Moja szczerze umiłowana córko, daję Mojej Armii Reszty i wszystkim, którzy nigdy nie odeszli od Mojego Świętego Słowa, władzę nad narodami, gdy apostazja zaślepi wszystkich w imię zjednoczenia.
Otrzymacie wielkie Względy, wielkie Łaski i władzę, aby doprowadzić wiernych, słabych i tych, którzy się zagubią na jałowej pustyni. Staniecie się Prawdziwym Duchem, jedyną pozostałą Resztą Ducha Pańskiego w kościele, który będzie pozbawiony Mojej Świętej Obecności. Moja Obecność będzie przebywać tylko w tych, którzy otrzymają prawo do dyktowania Słowa Bożego i prowadzenia spragnionych dusz do Źródła Życia.
Gdy fałszywi posłańcy, którzy twierdzą, że otrzymują słowa i kierownictwo z Nieba, wkrótce powstaną, będą jak książęta na tronie, który już wkrótce zostanie odsłonięty w nowej świątyni obrzydliwości. To nowe centrum rządzenia będą ozdabiać jego oddani słudzy, wróżbici i ci, którzy są napełnieni duchem ciemności - wszyscy z nich będą schlebiali antychrystowi.
Świat się pokłoni, uklęknie na oba kolana i będzie ubóstwiał bestię. W ich sercach nie pozostanie ani odrobina czystej miłości - ale wiedzcie o tym. Gdy odetniecie swoje prawe ramię od Boga, to lewą ręką uściśniecie rękę bestii, który was pociągnie i ogarnie swoim nikczemnym uchwytem. Kiedy otworzycie swoje dusze na złego ducha, on do nich wejdzie i nigdy nie da wam chwili spokoju. Z powodu waszej wolnej woli, będziecie starali się z nim walczyć, ale nie będziecie wystarczająco silni.
Zostanie utworzona Moja Reszta, nieustraszona i oznaczona Światłością Mojego Oblicza, gdy będzie zbierała miliony z czterech krańców Ziemi, aby przynieść im Prawdę. Będą oni głosili Ewangelię, ogłaszali Moje Słowo i nie odejdą od Prawdy. Będą pogardzani, wyśmiewani, prześladowani, zdradzani - nawet przez swoich najbliższych - a mimo to, nigdy nie oderwą ode Mnie wzroku.
Świat nie powita z radością Prawdy, gdy będzie mu wpajana fałszywa pobożność i będzie odczuwał zadowolenie, ponieważ na tym etapie, grzech będzie negowany we wszystkich jego formach.
W każdej wojnie może być tylko jeden zwycięzca. Gdy człowiek będzie walczył przeciwko Bogu, zawsze przegra. Kiedy sprzymierzy się z oszustem, zostanie odrzucony i nigdy nie ujrzy Światłości Mojego Oblicza.
Módl się, Moja umiłowana Reszto za tych, którzy dadzą się zwieść antychrystowi. Pragnę, aby te dusze zostały doprowadzone pod Moją Ochronę. One nie będą Mnie szukały, ale przez wasze modlitwy, Mój Ojciec będzie interweniował, aby mogły podlegać Mojemu Wielkiemu Miłosierdziu.
Wasz Jezus


28th February 2014, 21:42 - The world will bow, kneel on both knees and idolise the beast

My dearly beloved daughter, I give to My Remnant Army and all those who never deviate from My Holy Word, authority over nations, when the apostasy blinds all in the name of unification.
You will be given great Favours, great Graces and the power to lead the faithful, the weak and those who become lost in a barren desert. You will become the True Spirit, the only remaining Remnant of the Spirit of the Lord in a church, which will be bereft of My Holy Presence. My Presence will reside only in those who will be given the authority to dictate the Word of God and lead thirsty souls to the Fountain of Life.
When the false messengers, who say they are receiving words and direction from Heaven, arise soon, they will become like princes on the throne, which will soon be unveiled in the new temple of abomination. This new ruling centre will be adorned with its own devoted servants, fortune-tellers and those who are filled with the spirit of darkness - all of whom will fawn over the antichrist.
The world will bow, kneel on both knees and idolise the beast. Not one ounce of pure love will remain in their hearts - but know this. When you cut your right arm off from God, you will, with your left hand, shake hands with the beast, who will pull you and engulf you into his wicked grip. When you open your soul to the evil one, he will enter it and he will never give you a moment of peace. Because of your free will, you will try to fight him, but you will not be strong enough.
On will forge My Remnant, fearless and marked with the Light of My Face, as they gather millions from the four corners of the Earth, to bring them the Truth. They will preach the Gospels, proclaim My Word and never deviate from the Truth. They will be scorned, mocked, persecuted, betrayed - even by those closest to them - and, yet, they will never take their eyes off Me.
The world will not welcome the Truth, when it has been indoctrinated with false piety and the gratification it will feel, because, by that stage, sin will be denied in all its forms.
In any war there can only be one victor. When man fights against God, he will always fail. When he sides with the deceiver, he will be cast out and never see the Light of My Face.
Pray, My beloved Remnant, for those who will be fooled by the antichrist. I desire that these souls are brought under My Protection. They will not seek Me out, but through your prayers, My Father will intercede, so that they can come under My Great Mercy.
Your Jesus