Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.03.2014, 23:37 - Miłość może pokonać każde nieszczęście doznawane przez ludzkość

Moja szczerze umiłowana córko, myśl o Mnie z miłością w swoim sercu, ponieważ tylko przez Miłość mogę komunikować się ze światem poprzez Księgę Prawdy.
Z Polecenia Mojego Ojca zbieram wszystkie Jego drogie dzieci, jako jedno z Nim i w Nim. Jest to Miłość, która pozwala na tę Bożą Interwencję. Mój Ojciec cierpi Ból, Gniew, Zniecierpliwienie i Frustrację z powodu plamy grzechu, który niszczy dusze wszystkich Jego dzieci. Ale to Jego odwieczna Miłość do was wszystkich utrzymuje Światło Boga na Ziemi.
Bez tego Światła byłaby tylko ciemność, nie tylko duchowa, ale również na samej Ziemi. Nie istniałoby światło dnia. Nie świeciłoby Słońce ani księżyc nie rozjaśniałby nocy. Gwiazdy by zniknęły. Jednak wszystkie te Dary pozostają na miejscu ze względu na Miłość Boga. Kiedy ta miłość jest odwzajemniana, przynosi wielką radość Mojemu Ojcu, ponieważ On wie, że gdy duch miłości jest obecny w duszach, może on przezwyciężyć wszelką ciemność duszy.
Miłość może pokonać każde nieszczęście doznawane przez ludzkość. Miłość wzajemna zniszczy zło. Miłość do Boga zniszczy władzę szatana nad człowiekiem. Wierność Bożym Przykazaniom udoskonali duszę, a to z kolei uratuje ludzkość od wygnania i oddzielenia od Boga.
Gdy Światło Boga pozostaje w waszych sercach i miłość Boża do siebie nawzajem jest obecna w waszych duszach, wtedy każde zło może zostać pokonane. Gdy pokochacie Boga, poczujecie w sobie głęboki spokój, ponieważ kiedy okazujecie Mu swoją miłość, On was napełni swoimi Łaskami. Zawsze musicie czerpać pociechę z potężnej Miłości, którą Bóg posiada w swoim Sercu dla każdego z was. Nie ważne kim jesteście, jaką krzywdę Mu wyrządziliście i jak nikczemne są wasze grzechy, On wam wybaczy - zawsze. Musicie tylko zawołać Go, prosząc Mnie, Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, abym zainterweniował w waszym imieniu poprzez pojednanie.
Przyjdźcie do Mnie ze swoją modlitwą i powiedzcie: "Jezu, weź mnie pod swoją Ochronę, do mojego Ojca i przynieś mi Wieczne Zbawienie."
Kiedy przyjdziecie do Mnie z prawdziwą skruchą w duszy, Królestwo Niebieskie będzie wasze.
Wasz Jezus


3rd March 2014, 23:37 - Love can defeat every affliction suffered by the human race

My dearly beloved daughter, think of Me, with love in your heart, for it is only through Love do I communicate to the world, through the Book of Truth.
By the Command of My Father, I gather all of His precious children, as one with Him and in Him. It is Love, which permits this Divine Intervention. My Father endures Pain, Anger, Impatience and Frustration, because of the stain of sin, which blights the souls of each of His children. But it is His everlasting Love for all of you, which keeps the Light of God aglow on Earth.
Without this Light, there would be only darkness, not just of spirit, but on Earth itself. Daylight would not exist. The sun would not shine, nor would the moon brighten the night. The stars would disappear. Yet, all of these Gifts remain in place because of the Love of God. When this Love is reciprocated, it brings great joy to My Father, for He knows that once the spirit of love is present in souls, it can overcome all darkness of the soul.
Love can defeat every affliction suffered by the human race. Love for one another will destroy evil. Love for God will destroy Satan's power over man. Loyalty to the Commandments of God will perfect the soul and, in turn, then save the human race from banishment and separation from God.
When the Light of God is retained in your hearts and the Love of God for one another is present in your souls, then every evil can and will be conquered. When you love God, you will feel a deep peace within you, for when you show your love for Him, He will fill you with His Graces. You must always take comfort in the powerful Love, which God holds in His Heart for each of you. Whoever you are, whatever grievance you may have caused Him and no matter how wicked your sins are, He will forgive you - always. All you must do is to call on Him, by asking Me, His beloved Son, Jesus Christ, to intervene on your behalf through reconciliation.
Come to Me with your prayer and say: "Jesus, take me under Your Refuge to my Father and bring me Eternal Salvation."
When you come to Me, with true remorse in your soul, yours shall be the Kingdom of Heaven. Your Jesus