Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.03.2014, 13:45 - Zło będzie postrzegane, jako dobro, a dobro, jako zło

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie starają się zachęcać innych do grzechu, robią to na różne sposoby, które mogą nie wydawać się oczywiste.
Pokusa grzechu jest nęcąca, a ofierze zawsze trudno się wyrwać. W przypadku kradzieży, grzesznika przyciągać będzie wielka zdobycz, która będzie jego, gdyby się zgodził na kradzież. W przypadku fizycznej napaści i uszkodzenia ciała innej osoby, ofiara będzie kuszona nienawiścią, przedstawianą mu, jako dobro. Będzie on przekonany, że po prostu wymierza karę, która jest konieczna w imię sprawiedliwości. W innych przypadkach ofiara zostanie wciągnięta do popełnienia grzechu i nie będzie widziała w tym nic złego, gdyż pokusa będzie atrakcyjna.
Grzech i pokusa do podejmowania takich czynów zawsze będą przedstawiane jako dobre, nieszkodliwe, a w wielu przypadkach, jako słuszne. Zło będzie postrzegane, jako dobro, a dobro, jako zło. Każda rzecz, w którą jest zaangażowany szatan, szczególnie wtedy, kiedy kusi człowieka na wszelki możliwy sposób, aby odwrócił się od Boga, będzie przedstawiona na odwrót. Wszędzie tam, gdzie jest obecny szatan, będzie zamieszanie. Nic nie będzie takie, jak być powinno. Nic dobrego nie może pochodzić od jego skażenia. Dusze, które uczestniczą w jego intrygach, w trakcie i po popełnieniu grzechu będą cierpiały z powodu głębokich wyrzutów sumienia. Najważniejsze jest nauczyć się unikać sytuacji, w których narażacie się na pokusę. Aby to osiągnąć, musicie modlić się o siłę, by pozostać w stanie Łaski.
Niech żaden człowiek nigdy nie uważa, że ma dość siły woli, aby odeprzeć nacisk wywierany na niego przez złego ducha. Kiedy tak uważacie, możecie upaść nagle i niespodziewanie. W każdej chwili, każdego dnia musicie zachowywać czujność, ponieważ nigdy nie wiecie, kiedy zły duch działa. On jest bardzo sprytny i bardzo ostrożny. Wielu nie ma pojęcia w jaki sposób działa szatan, ale jedno jest pewne. On nie przyniesie wam niczego oprócz nędzy i rozpaczy. Musicie więc każdego dnia odmawiać modlitwę do Świętego Michała.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Szatan i wszystkie demony, które krążą po Ziemi, bardzo mocno pracują nad tym, aby wyrwać was ode Mnie w tym czasie - bardziej niż w jakimkolwiek innym czasie od chwili, gdy chodziłem po Ziemi. Musicie mieć oczy zwrócone na Mnie i Mnie słuchać, abym nadal mógł was chronić.
Wasz Jezus


6th March 2014, 13:45 - Wrong will be seen as right and right will be seen as wrong

My dearly beloved daughter, when people try to encourage others to sin, they do this in various ways, which may not seem apparent.
The temptation to sin is a seductive one and the victim will always find it difficult to pull away. In the case of theft, the sinner will be attracted to the grand prize, which will be his, should he agree to steal. In the case of physical assault and bodily harm inflicted on another, the victim will be seduced by hatred, presented to him as being a good thing. He will be convinced that he is simply involved in a punishment, which is necessary, in the name of justice. In other cases, the victim will be drawn into committing sin and will see nothing wrong with it, because the allure will be so attractive.
Sin and the temptation to engage in the act will always be presented as being a good thing, harmless, and in many cases will be perceived as being right. Wrong will be seen as right and right will be seen as wrong. Every thing Satan is involved with, and particularly when he tempts man, with every conceivable reason, to turn his back on God, will be back to front. Everywhere Satan is present there will be confusion. Nothing will be as it should be. Nothing good can come from his infestation. Souls who participate in his schemes will, during and after the sin has been committed, suffer from a deep unsettling conscience. The important lesson here is to avoid situations where you are faced with temptation. To do this, you must pray for the strength to remain in a state of Grace.
Let no man ever believe he has enough will power to withstand the pressures placed upon him by the spirit of evil. When you believe this, you will fall suddenly and unexpectedly. You must remain alert, every minute of every day, for you never know when the evil one is at work. He is very cunning and very careful. For many, they have no idea how Satan works, but one thing is clear. He will bring you nothing but misery and sorrow. You must, therefore, pray each day the prayer to Saint Michael.
Saint Michael, the Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray and do thou O Prince of the Heavenly Host, by the Power of God, cast into Hell Satan and all the evil spirits who roam the world seeking the ruin of souls. Amen.
Satan and every demon, who roam the Earth, are working, very hard, to take you away from Me at this time - more than any other time since I walked the Earth. You must keep your eyes on Me and listen to Me, so that I can continue to protect you.
Your Jesus