Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

09.03.2014, 17:25 - Matka Zbawienia: Po Ostrzeżeniu wystąpi wielkie pragnienie oddawania chwały Bogu

Moje dzieci, zawsze będziecie pod moją ochroną, gdy wezwiecie mnie, Matkę Zbawienia poprzez tę Misję. Jestem służebnicą Boga i moją rolą jest służyć mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi i pomagać Mu w poszukiwaniu dusz, które obejmie całą Ziemię. Żaden naród nie zostanie przez Niego pominięty. Plany mojego Syna, aby przygotować świat, obejmują każdą rasę, naród, wyznanie i każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będą świadomi tego, że On przychodzi, aby im pomóc. Czyni to z powodu głębokiej Miłości, którą Bóg posiada w swoim Sercu dla swoich dzieci.
Wielu ludzi na świecie, którzy nie praktykują żadnej religii, nie będzie w stanie zignorować tej Interwencji mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Zostaną owładnięci i z początku nie zrozumieją tego niezwykłego doświadczenia duchowego, które odczują w każdym włóknie swoich serc i dusz. Jak wielką radością będzie dla wielu ludzi Ostrzeżenie, gdy przyniesie ono ze sobą dowód Istnienia mojego Syna. Wraz z tym Darem wielu zostanie napełnionych pokojem, którego nigdy wcześniej nie odczuwali, a także wielkim pragnieniem bycia w towarzystwie Jezusa.
Kiedy wszystkie wątpliwości dotyczące Istnienia mojego Syna ulecą z umysłów tych, którzy są ślepi na Prawdę Słowa Bożego - wielu, będzie potrzebowało kierownictwa duchowego, gdy objawi się Prawda Ostrzeżenia. Po Ostrzeżeniu wystąpi wielkie pragnienie oddawania chwały Bogu. Będzie to okres wielkich prób, ponieważ wrogowie Boga zrobią wszystko, co tylko mogą, aby przekonać świat, że Ostrzeżenie - Oświetlenie Sumienia - nie miało miejsca.
Kiedy Bóg uniża się, by wołać do swoich dzieci i gdy prosi je, aby Go słuchały, jest to jeden z największych Aktów Łaski z Jego strony. Dzieci, zaakceptujcie Ostrzeżenie z Wdzięcznością, gdyż dla wielu będzie to ostatnia deska ratunku, jakiej potrzebują, aby żyć w świecie bez końca. Nigdy nie odrzucajcie wielkich dzieł ani cudów z Nieba, ponieważ one są dla dobra wszystkich, aby zbawienie zostało udzielone mnóstwu ludziom, a nie tylko niewielu.
Zawsze składajcie dziękczynienie za Wielkie Miłosierdzie mojego Syna. Słyszeliście jak jest Hojny, a wkrótce doświadczycie rozmiaru Jego Miłosierdzia, które obejmie cały świat.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


9th March 2014, 17:25 - Mother of Salvation: After The Warning will come a great desire to give glory to God

My children, you will always be under my protection when you call on me, the Mother of Salvation, throughout this Mission. I am a servant of God and my role is to serve my Son, Jesus Christ, and help Him in His quest for souls, which will cover the whole Earth. Not one nation will be excluded by Him. My Son's Plans, to prepare the world, include every race, nation, creed and every man, woman and child will be aware that He is coming to help them. He does this because of the deep Love, which God holds in His Heart for His children.
Many people, who do not practice any religion, will be unable to ignore the Intervention in the world by my Son, Jesus Christ. They will be overcome and unable to comprehend, at first, the extraordinary spiritual experience they will feel, in every fibre of their hearts and souls. What a joy The Warning will be for many people, as it will bring with it the proof of my Son's Existence. With this Gift, many will be filled with a peace they will have never felt before, as well as a great longing to be in the company of Jesus.
While all doubts about the Existence of my Son will flee from the minds of those who are blind to the Truth of the Word of God - for many, they will need spiritual direction once the Truth of The Warning is revealed. After The Warning will come a great desire to give glory to God. This will be a period of great trials; because the enemies of God will do everything possible to convince the world that The Warning - the Illumination of Conscience - did not take place.
When God humbles Himself to call out to His children and when He begs them to listen to Him, this is one of the greatest Acts of Generosity on His part. Children, accept The Warning with good Grace, because for many it will be the lifeline they need to live in the world without end. Never reject great acts or miracles from Heaven, for they are for the good of all, so that salvation is granted to the masses and not just the few.
Always give thanks for my Son's Great Mercy. You have heard how Generous He is and soon you will bear witness to the extent of His Mercy, which will encompass the world.
Your beloved Mother Mother of Salvation