Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.03.2014, 15:30 - Domaganie się praw chrześcijańskich będzie równoznaczne z łamaniem prawa

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce usłyszysz wiele zapowiedzi oszustów, którzy przeniknęli Mój Dom na Ziemi. Herezje, które wyrzucą ze swoich ust i ich czyny, doprowadzą do powstania nowych praw, które zniszczą Słowo Boże i które będą siłą narzucane tym, którzy są wierni Słowu.
Sakramenty staną się mniej liczne, a liczba Mszy powoli będzie zmniejszana, aż będą rzadko odprawiane. Będą podawane wszelkie wyjaśnienia, ale wszystkie prawdziwe powody ich motywów będą ukryte. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście świadkami wszystkiego, co Moja ukochana Matka przepowiedziała w La Salette i Fatimie. Musicie zrozumieć, że planowane jest zbezczeszczenie wszystkich Kościołów Boga, zanim antychryst zasiądzie na tronie w Mojej Świątyni w całej swojej nikczemnej chwale. Ci, którzy będą domagali się odpowiedzi będą ignorowani, a potem wyśmiewani za to, że ośmielają się wątpić w tych, którzy utrzymują, że prowadzą Mój Kościół na Ziemi.
Wszystko, co jest grzechem w Oczach Boga zostanie ostatecznie odrzucone. Grzech nie tylko zostanie odrzucony, ale będzie przedstawiony na Moim Ołtarzu w każdej swojej podłej formie. Zniesienie grzechu uwidoczni się w indoktrynacji dzieci poprzez edukację. Zwłaszcza dzieci będą na siłę karmione herezjami. Powiedzą im, że jeśli nie przyjmą tych nauk, będą winni surowego osądzania tych, którzy oświadczają, że grzech jest dobry. Będą pouczali dzieci, aby nigdy otwarcie nie głosiły Słowa Bożego w obecności innych osób z obawy przed oskarżeniem, że są przeciwko prawom człowieka.
Wszelkie próby promowania moralności w jakikolwiek sposób wśród młodych ludzi, napotkają zaciekły sprzeciw i potępienie. Chrześcijanie i ci, którzy będą publicznie głosili swoje prawa do wprowadzenia w życie Nauki chrześcijańskiej będą zwalczani i uciszani. Ich słowa staną się szeptem, a ludzie będą się wstydzili przyznać, że są chrześcijanami. I podczas gdy prawa niechrześcijan zostaną utrzymane, to prawa ateistów zostaną ogłoszone za nadrzędne. Jak już wam mówiłem, nienawiść wobec chrześcijan będzie przygotowywana na zewnątrz Mojego Kościoła. Potem od wewnątrz będzie on rozbierany kawałek po kawałku, aż nic nie pozostanie z wyjątkiem skorupy. Cegły i zaprawa nadal będą na swoim miejscu, ale jak wiecie, Mój Kościół na Ziemi zmieni się ponad możliwość waszego zrozumienia.
Mój lud jest Moim ludem - tym, który będzie podtrzymywał Święte Słowo Boże i który nadal będzie korzystał z Sakramentów Świętych, udostępnianych wam przez Moje dzielne i odważne wyświęcone sługi, którzy nigdy Mnie nie opuszczą.
Kiedy słyszycie, że Moje Słowo - zawarte w spisanym Słowie i przekazywanym przez wieki w Księdze Mojego Ojca - jest podważane i analizowane z chęcią przerobienia Go, to musicie to wiedzieć. Nie zezwalam na taką herezję. Potępiam tych zdrajców z powodu dusz, które wyprowadzą na manowce. Wam także nigdy nie wolno słuchać nikogo, kto mówi wam, abyście odrzucili Moje Słowo.
Wkrótce zobaczycie, że zmieni się prawo w waszych krajach i kościołach, aby przyjąć z ochotą wszelkiego rodzaju grzechy i je zalegalizować. Prawo państwowe i prawo kościelne złączą się w jedno, aż w końcu przestanie się dyskutować na temat Słowa Bożego, ani też nie będzie się Go przestrzegać. Domaganie się praw chrześcijańskich będzie równoznaczne z łamaniem prawa i będzie podlegało różnego rodzaju karom. Wy, którzy nie wierzycie, że te rzeczy są możliwe, niestety staniecie się wtedy świadkami tego w swoim własnym życiu, tak, jak zostało to przepowiedziane.
Ilu z was pozostanie wiernymi Mojemu Słowu? Mojemu Nauczaniu? Niewielu. I to właśnie ci, którzy teraz twierdzą, że oddają Mi cześć i są wierni Mojemu Kościołowi, będą pierwszymi, którzy odwrócą się od Prawdy.
Wasz Jezus


10th March 2014, 15:30 - To demand the rights of Christians will be tantamount to breaking the law

My dearly beloved daughter, very soon you will hear a number of announcements by impostors, who have infiltrated My House on Earth. The heresies which will come tumbling out of their mouths and by their acts will result in new laws, which defile the Word of God and which will be forced upon all those who are faithful to the Word.
The Sacraments will become fewer and the number of Masses will slowly be withdrawn until they are rarely held. Every excuse will be made, but all of this will hide the real reason behind their motives. You, My beloved followers, are witnessing everything which My beloved Mother foretold at La Salette and Fatima. You must understand that the plan is to desecrate every Church of God, before the antichrist sits on the throne in My Temple, in all his vile glory. Those who demand answers will be ignored and later ridiculed for daring to question those who claim to lead My Church on Earth.
Every sin in the Eyes of God will eventually be dismissed. Not only will sin be rejected, but will be presented in every vile form upon My Altar. The abolition of sin will be seen in the indoctrination of children's education. Children, especially, will be force-fed heresies. They will be told that if they do not accept these teachings that they will be guilty of judging harshly those, who declare sin to be a good thing. Children will be instructed to never openly proclaim the Word of God in the presence of others for fear of being accused of being anti-human rights.
Any attempt to promote morality, in any way, amongst the young, will be violently opposed and condemned. Christians, and those who publicly declare their right to implement Christian Teachings will be beaten down and silenced. Their words will become whispers and people will be ashamed to admit they are Christians. And while the rights of non-Christians will be upheld, it will be the rights of atheists, which will be declared to be of paramount importance. As I have told you, hatred against Christians will mount on the outside of My Church. Then, on the inside, it will be taken apart piece-by-piece until nothing is left but a shell. The bricks and mortar will still be in place, but My Church on Earth, as you know it, will have changed beyond your understanding.
My people are My people - those who will uphold the Holy Word of God and who continue to avail of the Holy Sacraments, which will be made available to you by My brave and courageous sacred servants, who will never desert Me.
When you hear My Word - contained in the written Word and passed down for centuries in My Father's Book - being questioned and analysed, with a desire to rewrite It, then you must know this. I do not authorize such heresy. I condemn these traitors because of the souls they will lead astray. You, too, must never listen to anyone who tells you to deny My Word.
Soon, you will see every law in your countries and churches change, to welcome every kind of sin and legislate for this. Both sets of laws will blend together as one until, eventually, the Word of God will not be discussed or adhered to. To
demand the rights of Christians will be tantamount to breaking the law and will be punishable in many ways. For those of you who do not believe that these things are possible, then, you will, sadly, witness these things in your own lifetime and as foretold.
How many of you will remain true to My Word? My Teachings? Not many. Yet, it is those who say that they honour Me now and who are dedicated to My Church, who will be the first ones to turn their backs on the Truth.
Your Jesus