Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.03.2014, 18:00 - Raj stworzony przez Mojego Ojca dla Jego dzieci ma w końcu do nich powrócić w całej swojej pierwotnej Chwale

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Słowo stało się Ciałem, poprzez Moje narodziny, oznaczało to, że Święte Słowo Boga zmaterializowało się tak, jak to zostało przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.
Słowo Boże jest bardzo jasne i nie zmienia się. Będzie trwało przez wieczność. Każdy, kto rozrywa Słowo Boże i dopasowuje je do potrzeb własnych lub innych ludzi jest winny herezji. Kiedy przyszedłem na świat, dzieci Boże - szczególnie Jego uczeni słudzy w Jego Świątyniach na Ziemi - znali proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca. Nie było tajemnicą, że Mój Ojciec wyśle swojego Mesjasza, aby odkupił ludzkość i tego faktu nauczano w świątyniach, a także był on włączony do każdego czytania Pisma Świętego. Wszystko, co pochodzi od Mojego Ojca jest Prawdą. On nie kłamie. Słowo Boże jest odciśnięte w kamieniu. To, co Mój Ojciec powiedział na początku, stanie się. To, co On obiecał, spełni się, niezależnie od tego czy ludzkość zaakceptuje ten fakt czy nie.
Mój Ojciec dał światu swoje Słowo, a następnie swoje Ciało, przez Moje narodzenie - Jego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa - a następnie obiecał człowiekowi Wieczne Zbawienie. Każde Słowo zawarte w Piśmie Świętym, jak to zostało podane w pierwotnej formie, łącznie z Księgą Apokalipsy, jest Prawdą. Dlatego Obietnica Mojego Ojca dana światu, że ponownie pośle On swego Syna - tym razem, aby sądzić żywych i umarłych - nigdy nie może zostać odrzucona. Okres przed tym Wielkim Dniem będzie burzliwy, a szczegóły czasu przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia są zawarte w Księdze Apokalipsy, jak zostały podyktowane Janowi przez Anioła Pańskiego.
Kiedy mówi się, że się akceptuje jedną część Księgi Mojego Ojca, a nie przyjmuje innej, oznacza to odrzucenie Słowa Bożego. Nie można przyjąć jednej części Prawdy i twierdzić, że reszta Słowa Bożego jest kłamstwem. Księga Prawdy została przepowiedziana Danielowi, a następnie podana w częściach Janowi Ewangeliście. Wiele z tego, co jest zawarte w Księdze Apokalipsy dopiero się odsłoni. Wiele osób boi się jej zawartości i będą starali się odrzucić ją, jako taką, ponieważ Prawda jest gorzką pigułką do przełknięcia. A jednak kiedy Prawda zostanie przyjęta, będzie czymś, dzięki czemu będziecie mogli dużo lepiej pojmować, gdyż wraz z nią przyjdzie jasność. Jasność oznacza, że będziecie mogli się łatwiej przygotować i ze spokojem w duszy, a radością w sercu, skoro będziecie wiedzieli, że Ja przychodzę odnowić świat. Będziecie wiedzieli, że Raj stworzony przez Mojego Ojca dla Jego dzieci ma w końcu do nich powrócić w całej swojej pierwotnej Chwale.
Żaden człowiek nie może naprawdę zrozumieć Księgi Apokalipsy, gdyż nie wszystkie wydarzenia są zapisane w szczegółach lub w kolejności, a również nie miała ona być zrozumiała. Ale wiedzcie o tym. Możecie być pewni, że to jest okres, kiedy panowanie szatana dogorywa, a gdy dobiega końca, to szatan będzie wymierzał Mi wszelkie ciosy. Będzie to robił przez przenikanie do Mojego Kościoła na Ziemi od wewnątrz. Ukradnie Mi dusze i zbezcześci Najświętszą Eucharystię. Jednak Ja Jestem Kościołem i będę prowadził Mój lud. Szatan nie może Mnie zniszczyć, gdyż jest to niemożliwe. Może on jednak zniszczyć wiele dusz, zwodząc je tak, by uwierzyli, że on jest Mną.
Tak jak świat został przygotowany na Moje Pierwsze Przyjście, tak też teraz jest przygotowywany na Moje Powtórne Przyjście. Wy, którzy sprzeciwiacie się Mi w Moich wysiłkach ratowania dusz i którzy hołdujecie Moim wrogom, wiedzcie to. Nigdy nie pokonacie Mocy Boga. Nigdy nie zniszczycie Słowa. Gdy zbezcześcicie Moje Ciało, nigdy nie będzie już wam wolno pozostawać dalej w pozycji stojącej.
Gdy odsłaniają się proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy, nigdy nie wolno wam rozpaczać, gdyż możecie mieć pewność, że Miłość Boga do Jego dzieci oznacza, że surowo potraktuje On swoich wrogów i będzie starał się przyprowadzić wszystkie swoje dzieci, które rozpoznają Mnie, Jego jedynego Syna, do Jego Boskiej Przystani Pokoju. I podczas, gdy wrogowie Boga będą kradli dusze wielu, przez pozory wdzięku oraz oszustwa, wielu ludzi wyleje pogardę dla Prawdziwego Słowa Bożego.
Wy, którzy jesteście pobłogosławieni wizją, nie bójcie się Moich wrogów, lecz Gniewu Bożego, gdy zstępuje na tych, którzy próbują kraść dusze tych, którzy nie pojmują, co się dzieje.
Miłość Boża jest Wszechmocna, a Jego Wierność obietnicy ocalenia każdego człowieka jest nieskończona. Ale Jego Kara dla Jego wrogów jest sroga, gdyż jest ostateczna.
Wasz Jezus


16th March 2014, 18:00 - The Paradise, created by My Father for His children, is to be returned to them, finally, in all its original Glory

My dearly beloved daughter, when the Word was made Flesh, through My birth, this meant that the Holy Word of God materialized, as prophesied in My Father's Book.
The Word of God is very clear and it does not change. It will last for eternity. Anyone who tears the Word of God apart and amends it to suit himself, or others, is guilty of heresy. When I came into the world, God's children - and especially His learned servants in His Temples on Earth - knew the prophecies contained in My Father's Book. It was no secret that My Father was sending His Messiah to redeem mankind and this fact was taught in the temples and included in every reading of the Holy Scriptures. Everything, which comes from My Father, is the Truth. He does not lie. The Word of God is cast in stone. What My Father said in the beginning will happen. What He promised will be fulfilled, irrespective as to whether mankind is accepting of the fact or not.
My Father gave the world His Word, then His Flesh, through My birth - His only Son Jesus Christ - and then promised man Eternal Salvation. Every Word contained in the Holy Bible, as it was given in its original format, including the Book of Revelation, is the Truth. Therefore, My Father's Promise to the world that He would send His Son again - only this time to judge the living and the dead - must never be rejected. The period before this Great Day will be a turbulent one and details of the time leading up to My Second Coming are contained in the Book of Revelation, as dictated to John by the Angel of the Lord.
To say that you accept one part of My Father's Book and not the other is to deny the Word of God. You cannot accept one part of the Truth and declare the rest of the Word of God to be a lie. The Book of Truth was foretold to Daniel and then given in parts to John the Evangelist. Much of what is contained in the Book of Revelation is still to unfold. Many people fear its contents and, as such, will try to deny them, for the Truth is a bitter pill to swallow. And yet, the Truth, when it is accepted, is something you can grasp much more easily because with it comes clarity. Clarity means that you can prepare more readily and with peace in your soul and joy in your heart, because you know that I Am coming to renew the world. You will know that the Paradise created by My Father, for His children, is to be returned to them, finally, in all its original Glory.
No man can truly understand the Book of Revelation, for not every event is recorded in detail or in sequence, nor is it meant to be. But know this. You can be sure that this is the period when Satan's reign dies and as he reaches the end, he will inflict every punishment upon Me. He will do this by infiltrating My Church on Earth from within. He will steal souls from Me and desecrate My Body, the Holy Eucharist. But I Am the Church and I will lead My people. Satan cannot destroy Me, for this is impossible. He can, however, destroy many souls by deceiving them into believing that he is Me.
Just as the world was prepared for My First Coming, so also is it now being prepared for My Second Coming. To those who oppose Me, in My Efforts to save souls and who embrace My enemies, know this. You will never defeat the Power of God. You will never destroy the Word. You will never desecrate My Body and be allowed to stay standing.
When the prophecies, which are contained in the Book of Revelation, unfold, you must never despair, for be assured that the Love of God for His children means that He will deal with His enemies harshly and strive to bring all of His children, who recognise Me, His only Son, into His Divine Haven of Peace. And while the enemies of God will steal the souls of many, through a veneer of charm and deceit, many people will pour scorn on the True Word of God.
For those who are blessed with vision, fear not My enemies, but the Wrath of God, as it descends on those who try to steal the souls of those who are none the wiser as to what is taking place.
God's Love is Almighty and His Allegiance to the survival of every person is infinite. But His Punishment upon His enemies is as fierce as it is final.
Your Jesus