Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.03.2014, 16:20 - O wiele lepiej jest znosić ból w Moje Imię, niż być uwielbianym przez grzeszników za wyrządzanie zła w Moich Oczach

Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nie wstydzi się prześladowań, jakie mogą go spotkać, gdyż broni on Mnie, jako chrześcijanin. Nigdy nie wolno wam obawiać się prześladowań w Moje Święte Imię, ponieważ gdy się okaże, że jesteście krytykowani za mówienie Prawdy, wiedzcie wtedy, że jesteście Moimi prawdziwymi sługami.
Tylko ci, którzy są we Mnie i ze Mną, cierpią wyśmiewanie lub nienawiść w Moje Imię. Wy, którzy jesteście naprawdę Moi i kiedy poddajecie swoją wolę tak, że staje się Moją, najbardziej ucierpicie. Zawsze musicie pamiętać o tym, że gdy nienawiść przeciwko jakiemukolwiek Mojemu ukochanemu wyznawcy jest najbardziej intensywna, możecie być wówczas pewni, że Moja Obecność jest najsilniejsza. O wiele lepiej jest znosić ból w Moje Imię, niż być uwielbianym przez grzeszników za wyrządzanie zła w Moich Oczach.
Moi najdrożsi wyznawcy, pozwólcie Mi zapewnić was, że Moja Ręka prowadzi was każdego dnia w tej Mojej ostatniej Misji na Ziemi. Moje Słowo poruszy wasze dusze i miliardy dusz tych wszystkich, którzy pójdą za wami - gdyż świat wkrótce usłyszy Mój Głos. Niech żadne przeszkody nie staną wam na drodze, gdy mówicie o Mnie, gdy przypominacie ludziom o Moim Nauczaniu i kiedy przypominacie Moim wyświęconym sługom o obowiązku pozostania wiernym Mojemu Słowu zawartemu w Świętej Ewangelii.
Gdy poproszą was o odrzucenie Mnie, czy przez Eucharystię czy poprzez zmienioną wersję Pisma Świętego, musicie odmówić otwarcie i bez wstydu. Musicie bronić Słowa odmawiając przyjęcia kłamstw w Moje Imię. W celu ochrony was przed prześladowcami, którzy znieważają Mój Kościół i wszystkich, którzy pozostają wierni Słowu Bożemu, proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty (141) O ochronę przed prześladowaniem
Drogi Jezu, broń mnie w mojej walce o pozostanie wiernym Prawdzie Twojego Słowa za wszelką cenę. Chroń mnie przed Twoimi wrogami. Chroń mnie przed tymi, którzy mnie prześladują z Twojego powodu.
Dziel mój ból. Złagodź moje cierpienie. Podnieś mnie w Światłości Twojego Oblicza, aż do Dnia, kiedy przyjdziesz ponownie, aby przynieść światu Wieczne Zbawienie.
Przebacz tym, którzy mnie prześladują. Wykorzystaj moje cierpienie, aby odkupić ich grzechy, aby w swoich sercach mogli odnaleźć pokój, a ostatniego Dnia witali Cię ze skruchą w swoich duszach. Amen.
Idźcie i znajdźcie pociechę w nadziei, że zabiorę wszystkich Moich wrogów i tych, którzy prześladują kogokolwiek z was w Moje Imię, do Schronienia Mojego Wielkiego Miłosierdzia.
Wasz Jezus


18th March 2014, 16:20 - It is far better to endure pain in My Name than to be glorified by sinners for doing wrong in My Eyes

My dearly beloved daughter, let no man be ashamed of the persecution he may face because he defends Me as a Christian. You must never fear persecution in My Holy Name, because when you find that you are criticised for speaking the Truth, know then that you are a true servant of Mine.
Only those who are in Me and with Me suffer ridicule or hatred in My Name. Those of you who are truly Mine and when you surrender your will so that it becomes Mine will suffer the most. You must always understand that when hatred against any beloved follower of Mine is at its most intense, you can be sure that this is where My Presence is strongest. It is far better to endure pain in My Name than to be glorified by sinners for doing wrong in My Eyes.
Dearest followers of Mine, let Me reassure you that My Hand is guiding you every day in this, My last Mission on Earth. My Word will stir your souls and the souls of all those billions who will follow you - for soon the world will hear My
Voice. Let no obstacle stand in your way when you speak of Me; when you remind people of My Teachings and when you remind My holy servants of their obligation to remain true to My Word, contained in the Holy Gospels.
When you are asked to denounce Me, whether through the Holy Eucharist or through an altered version of the Holy Bible, you must refuse to do this, openly and without shame. You must defend the Word by refusing to accept lies in My Name. In order to protect you from the persecutors, who will inflict outrages against My Church and all those who remain true to the Word of God, please recite this Crusade Prayer.
Crusade Prayer (141) Protection against persecution
Dear Jesus, defend me in my battle to remain true to Your Word at any cost. Safeguard me against Your enemies. Protect me from those who persecute me because of You.
Share in my pain. Ease my suffering. Raise me in the Light of Your Face, until the Day You come again to bring Eternal Salvation to the world.
Forgive those who persecute me. Use my suffering to atone for their sins, so they can find peace in their hearts and welcome You with remorse in their souls on the last Day. Amen.
Go and take comfort in the hope that I will take all My enemies and those who persecute any of you in My Name into the Refuge of My Great Mercy.
Your Jesus