Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.03.2014, 16:05 - Ci, którzy Mnie przeklinają, będą przeklęci

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy mówię o Moich wrogach, zawsze mam na myśli tych, którzy poprzez nikczemne sposoby starają się ukraść Mi dusze. W szczególności mam na myśli tych, którzy wykorzystują fasadę świętości, aby świadomie prowadzić dusze do grzechu. Gdy ktoś próbuje skusić inną duszę, by uwierzyła w fałszerstwa dotyczące Mojego Świętego Słowa danego światu poprzez Księgę Mojego Ojca, wtedy jest on Moim wrogiem.
Największego bólu doznaję z rąk tych, którzy wyznają, że są Moimi pobożnymi wyznawcami i którzy przechwalają się swoją wiedzą o Mnie. Kiedy ci ludzie próbują ranić innych i z łatwością przychodzi im upominanie ich w Moje Imię, wówczas jest to dla Mnie najbardziej bolesne. Znajduję dusze, które są zamknięte na Mnie, a Ja przyciągam je do siebie na wiele sposobów i nie uwzględniam tylko tych, którzy już są częścią Mojego Kościoła na Ziemi. Zawsze w pierwszej kolejności zajmuję się tymi, którzy są rozproszeni, którzy giną i którzy nie potrafią widzieć. Są to dusze, których szukam w pierwszej kolejności, te, które znajdują się w nieodpowiednich rękach, więc są wprowadzane w błąd.
Proszę was, abyście stale i wciąż pamiętali w swoich modlitwach o tych narodach, tych religiach i tych, którzy są pozbawieni jakiejkolwiek wiary we Mnie. Proszę przyjmijcie ich serdecznie tak, jak Ja bym pragnął. Nigdy nie próbujcie wymuszać na nich swoich przekonań lub nękać ich w Moje Imię. Zawsze wyciągajcie do nich rękę z miłością i wielkodusznością, ponieważ są dla Mnie tak samo ważni, jak najbardziej pobożni spośród was. Nie ważne do kogo przybywacie, wiedzcie, że żaden z was nie jest bardziej godny niż ten drugi, ponieważ wszyscy jesteście grzesznikami.
Wszystkie dzieci Boga z czasem będą świadkami ostatecznej Prawdy Jego Planu wypełnienia Jego Przymierza. Wszyscy poznają Prawdę, a wtedy łatwiej im będzie przyjąć Moją Miłosierną Dłoń. W tym dniu ludzie wszystkich religii, wyznań, koloru skóry i narodowości zobaczą dowód Mojego Istnienia. Ci, którzy tworzą bariery, stawiając je między sobą a swoim Stwórcą, będą płakali z wdzięczności, gdyż w końcu będą świadkami Miłości Boga. A gdy robicie plany i przygotowujecie się do nadchodzących czasów, wiedzcie, że bez względu na to, jakie przeszkody znajdują się przed wami w tym marszu do Wiecznego Zbawienia, to Moi wrogowie będą potraktowani najdotkliwiej.
Ci, którzy Mnie przeklinają, będą przeklęci. Ci, którzy walczą z Planem Mojego Ojca ratowania dusz, zostaną pokonani. A ci, którzy prześladują dzieci Boże i stoją na drodze do Pana, sami będą prześladowani przez sługę, któremu byli wierni. Nic nie stanie na Mojej Drodze, ponieważ jest to niemożliwe. Z Mocy Boga każdy wróg zostanie zniszczony, a wszyscy, którzy głoszą słowa, czyny i działania antychrysta zostaną odrzuceni i Królestwo Boże będzie wtedy ukończone.
Wasz Jezus


19th March 2014, 16:05 - Those who curse Me will be cursed

My dearly beloved daughter, when I refer to My enemies, I always mean those who, through devious means, try to steal souls from Me. I refer, in particular, to those who use the façade of holiness to deliberately mislead souls into sin. When someone tries to seduce another soul into believing falsities about My Holy Word, given to the world through My Father's Book, then he is an enemy of Mine.
The most pain I endure is by the hands of those who profess to be devout followers of Mine and who boast of their knowledge of Me. When these people try to hurt others and think nothing of admonishing them in My Name, then this is most painful for Me. I find souls who are closed to Me and I draw them in many ways toward Me and I do not include only those who are already part of My Church on Earth. I pursue, always, those who have scattered, who are lost and who cannot see, first. They are the first souls I seek out and they are the ones who, in the wrong hands, can and will be misguided.
I ask you to always remember those nations, those religions, those without any belief in Me - always - in your prayers. Please welcome them, just as I would. Never try to force your opinions upon them or bully them in My Name. Always reach out to them with love and generosity, for they are just as important to Me as the most devout amongst you. No matter who you reach out to, know that not one amongst you is more deserving than the other, because you are all sinners.
All God's children will, in time, witness the final Truth of His Plan to fulfill His Covenant. Everyone will know the Truth and then they will find it easier to accept My Hand of Mercy. On that Day people of all religions, creeds, colour and nationalities will see the evidence of My Existence. Those who shed the barriers, which they placed between themselves and their Creator, will weep with gratitude, because at last they will witness the Love of God. And, as you plan and prepare for the times ahead, know that no matter what obstacles are placed before you in this march towards Eternal Salvation, that My enemies will be dealt with most severely.
Those who curse Me will be cursed. Those who fight My Father's Plan to save souls will be defeated. And those who persecute God's children and stand in the way of the Lord will, themselves, be persecuted by the servant to whom they paid their allegiance. Nothing will stand in My Way, for it is impossible. By the Power of God, every enemy will be destroyed and all those who proclaim the words, deeds and actions of the antichrist, will be cast away and God's Kingdom will then be complete.
Your Jesus