Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.03.2014, 15:33 - Bóg Ojciec: Głód, który zapanuje na świecie, gdy trzecia Pieczęć zostanie otwarta, nie będzie ograniczał się tylko do braku pożywienia

Moja najdroższa córko, głód, który zapanuje na świecie, gdy trzecia Pieczęć zostanie otwarta, nie będzie ograniczał się tylko do braku pożywienia dla ciała. Głód, o którym mówię będzie głodem ducha, gdy wszystkie ślady Prawdy zostaną usunięte przez wrogów, którzy przenikną do Kościoła stworzonego na Ziemi przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa w jedności z Jego Ciałem.
Wkrótce Prawda zostanie zagmatwana, a Duch Święty zastąpiony przez złego ducha. Ci, którzy będą szerzyli nową formę fałszywej ewangelizacji, będą odpowiedzialni za wstrzymanie Pokarmu Życia dla Moich dzieci. Kiedy zostaniecie pozbawieni Prawdy, ledwo będziecie mogli nakarmić swoje dusze, a potem z czasem popadniecie w pogaństwo. Ja interweniuję na każdym etapie tego procesu, prowadzącego was do błędu. Ja i Mój Syn uczynimy wszystko przez Miłosierdzie Mojego Syna, aby wielu Jego wyświęconym sługom przynieść Łaski, których potrzebują, aby odróżnić Prawdę od fikcji.
Gdy będę odciągał was od wroga, wielu spośród was trudno będzie pozostać wiernymi Słowu Bożemu. Będziecie dręczeni wątpliwościami i brakiem odwagi, aby przylgnąć do Świętego Słowa i trwogą przed ogłoszeniem zdrajcą Kościoła. Walka o dusze będzie tak intensywna, jak w Czasie Mojego Syna na Ziemi. Największą trudność sprawi brak możliwości wykrycia oszustwa przez święte sługi Mojego Syna w ich własnych szeregach. W ten sposób przez swoją letnią wiarę i brak rozeznania doprowadzą wielu swoich duchownych współbraci do poważnego błędu, jak przepowiedziano.
Oświadczam wam, że czas jest krótki. Nie zostanie przyznany wam czas potrzebny do przyciągnięcia wszystkich Moich dzieci w Miłosierne Ramiona Mojego Syna. Wiele oczekuje się od was, którzy jesteście uprzywilejowani, bowiem otrzymaliście Łaskę poznania Daru Księgi Prawdy. Dzięki waszej wierze i zaufaniu Mi, waszemu ukochanemu Ojcu, pomożecie przyprowadzić Moje dzieci z powrotem, aby i one łatwo mogły przyjąć Interwencję Ostrzeżenia, gdy Mój Syn obejmie świat Promieniami swojego Wielkiego Miłosierdzia.
Te czasy są nad wami i już pora, aby przywdziać zbroję i walczyć o prawdziwe Słowo - Prawdę - aby ją zachować. Bez Prawdy nie ma życia.
Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy


24th March 2014, 15:33 - God the Father: The famine, which will grip the world as the Third Seal is opened, will not be confined to the lack of food

My dearest daughter, the famine, which will grip the world as the Third Seal is opened, will not be confined to the lack of food for the body. The famine I speak of will be starvation of the spirit, as every trace of the Truth will be erased by the enemies who infiltrate the Church, created on Earth by My Son, Jesus Christ, in union with His Body.
Soon, the Truth will become confusing and the Holy Spirit will be replaced by the spirit of evil. Those who will spread the new form of false evangelisation will be responsible for withholding the Food of Life from My children. When you are starved of the Truth, you will have little to nourish your soul and then, in time, you will fall into paganism. I Am intervening in every step of the process by which you will be led into error. Every effort will be made by Me and I will, through My Son's Mercy, bring many of His sacred servants the Graces they need to discern Truth from fiction.
As I draw you away from the enemy, many of you will find it difficult to remain true to the Word of God. You will be tormented by doubts, lack of courage to adhere to the Holy Word and a terror of being declared a traitor to the Church. The battle for souls will be as intense, as it was during My Son's Time on Earth. The greatest difficulty will be brought about because of the failure on the part of My Son's holy servants to detect deceit within their own ranks. And so, they will, because of their lukewarm faith and lack of discernment, lead many of their fellow clergy into serious error, as foretold.
I declare to you that time is short. There will not be accorded to you the time needed to draw all of My children into the Merciful Arms of My Son. To those of you who are privileged to have been given the Grace to acknowledge the Gift of the Book of Truth, much will, therefore, be expected of you. Through your faith and trust in Me, your beloved Father, you will help to lead My children back, so that they will readily accept the Intervention of The Warning, when My Son embraces the world within the Rays of His Great Mercy.
Those times are upon you and it is time to take up your armour and fight for the True Word - the Truth - to be retained. Without the Truth there is no life.
Your Father
God the Most High