Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.03.2014, 14:52 - Oni są Moi. Ja Jestem ich. Zawsze tak będzie. Kocham ich wszystkich. To jest takie proste

Moja szczerze umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców na całym świecie, aby zjednoczyli się jako jedno we Mnie i modlili się za dusze tych, którzy są oddzieleni ode Mnie. Wzywam zwłaszcza Moje Grupy Krucjaty Modlitwy wszędzie i wszystkich, którzy odpowiedzieli na Moje Wołanie przez Księgę Prawdy, aby się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Odłóżcie na bok wasze różnice - gdyby się pojawiły; ignorujcie podziały, gdyby powstały i nie zważajcie na nienawiść, jaką okazuje wam szatan i dusze, które oszukał, gdyż to jest Moja ostatnia Misja w ramach przygotowań do Mojego Powtórnego Przyjścia.
Musicie zrozumieć cel Mojego Planu odkupienia świata, dzięki Księdze Prawdy. Jest nim uratowanie wszystkich dusz, wszędzie, bez względu na to, kim są, w co wierzą, jak grzeszą, co czynią sobie nawzajem i jakie mają poglądy. Oni są Moi. Ja Jestem ich. Zawsze tak będzie. Kocham ich wszystkich. To jest takie proste. Nie może być inaczej.
Zawsze gdy jesteście prześladowani w Moje Imię, wznoście się ponad to i módlcie się za dusze, które was przeklinają, ponieważ Serce Mi pęka z ich powodu. Strasznie cierpię z powodu tych dusz. Przyprowadźcie Mi je, abym mógł otworzyć ich serca na Moją Miłość dla nich. Pomóżcie Mi dotrzeć do tych smutnych i załamanych dusz oraz ich zatwardziałych serc, gdyż beze Mnie i bez Mojej Interwencji, one zwiędną i umrą. A to nie jest Moim Pragnieniem. Chodźcie, wszyscy. Wzywam tych, którzy są we Mnie i ze Mną. Wzywam tych, którzy naprawdę Mnie nie znają, choć sądzą, że znają. Wzywam tych, którzy nie są wierni Mojemu Nauczaniu. Wzywam tych, którzy odrzucają tę Misję i którzy oświadczają, że jest fałszywa. Nie opuszczajcie Mnie, gdyż Ja was nie opuszczam. Nie bójcie się Mnie, ponieważ nie jestem waszym wrogiem i pragnę waszych dusz, abyście mogli być częścią Mnie, a wtedy znajdziecie pokój w swoich sercach.
Teraz jest Mój Czas, otwórzcie swoje serca, gdy was prowadzę i przypominam wam o Prawdzie Mojego Słowa, które nigdy się nie zmienia. Czas na Moje Przyjście jest bliski i ważne jest, abyście przygotowali dusze swoje i tych, z którymi się stykacie. Mój powrót będzie nagły i bez uprzedzenia. Nie zaniedbujcie swoich dusz, gdyż należy się przygotować, aby zobaczyć Światło Mojego Oblicza i żebyście mogli nadal pozostać na nogach stojąc przede Mną, jeśli chcecie wejść do Mojego Królestwa.
Zawsze będę was kochał, kiedy będziecie służyli Mi z całego serca. Zawsze będę was kochał, kiedy będziecie odrzucali Mnie, Moją Misję lub będziecie wypowiadali inne oszczerstwa w Moje Imię, gdyż nie wiecie, co robicie. Kiedy nadjedzie ten Dzień, zawołam was, każdego z osobna, a następnie wezmę was w swoje Ramiona, aby dać wam pocieszenie, jakiego potrzebujecie. Tego Dnia bowiem zjednoczę wszystkich, którzy Mnie kochają i ogłoszę, że Bramy mają być otwarte, aby wpuścić dzieci Boga z całego świata, łącznie z tymi, którzy pomarli, a którzy znowu powstaną - jako jedno we Mnie. Wtedy Wola Mojego Ojca, zostanie w końcu wypełniona.
Wasz Jezus


26th March 2014, 14:52 - They are Mine. I Am theirs. That will always be the case. I love them all. It is that simple

My dearly beloved daughter, I call on all of My followers, all over the world, to unite as one in Me, to pray for the souls of those who have separated from Me. I, especially, call out to My Crusade Prayer Groups, everywhere, and all those who responded to My Call, through the Book of Truth, to love one another as I love you. Put aside your differences - should they occur; ignore division, should it arise and pay no heed to the hatred that Satan and the souls he has deceived show towards you, for this is My last Mission in preparation for My Second Coming.
You must understand the purpose of My Plan to redeem the world, through the Book of Truth. It is to save all souls, everywhere, no matter who they are, what they believe in, how they sin, what they do to one another and whatever views they may hold. They are Mine. I Am theirs. That will always be the case. I love them all. It is that simple. It cannot be any other way.
Whenever you are persecuted in My Name, always rise above this and pray for the souls who curse you, for My Heart is breaking for them. I suffer terribly for such souls. Bring them to Me, so that they can open their hearts to My Love for them. Help Me to reach out to their sorrowful and broken souls and their hardened hearts, for without Me and without My Intervention, they will wither and die. That is not My Desire. Come, all of you. I call on those who are in Me and with Me. I call on those who do not know Me truly, but who think they do. I call on those who are disloyal to My Teachings. I call on those who reject this Mission and who declare it to be false. Do not forsake Me, for I have not forsaken you. Do not fear Me, for I Am not your enemy and I desire your soul, so that you can be part of Me and then you will find peace in your heart.
My Time is now, as I guide you, open your hearts and remind you of the Truth of My Word, which never changes. The Time for My Coming is close and it is important that you prepare your souls and those with whom you come into contact. My arrival will be sudden and you will have no advance warning. Do not neglect your souls, as you will need to be ready to see the Light of My Face and so that you can remain standing before Me, if you want to enter My Kingdom.
I will always love you when you serve Me with all your heart. I will always love you when you reject Me, denounce My Mission or slander others in My Name, for you know not what you do. When the Day comes I will call out to you, one by one, and then take you into My Arms to give you the comfort you will need. For on that Day, I will unite all who love Me and I will declare the Gates to be opened to allow entry to all God's children, from all over the world, including those who have died and who will rise again - as one in Me. Then the Will of My Father will be done, at last.
Your Jesus