Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.04.2014, 23:20 - Doprowadzą miliony katolików do poważnego błędu, a Moje Kościoły utracą swoją Świętość

Moja szczerze umiłowana córko, Bóg nie objawia proroctw człowiekowi, aby budzić sensację. Są one dane, by przygotować ludzkość do przyszłości w Moim Królestwie, aby mogli być uprzedzeni o potencjalnych zagrożeniach dla swoich dusz. Każda Interwencja w waszym życiu z Rozkazu Mojego Ojca jest dla dobra waszego i innych dusz.
Moje Proroctwa przekazywane tobie, Moja córko, już na dobre zaczęły się wypełniać. Oszuści przejęli od wewnątrz kontrolę i nadal będą zwodzili świat, by uwierzył, że nowa doktryna - w której zostały dokonane zmiany względem istniejącej Świętej Doktryny, ustanowionej przez Boga - może zostać tak zmieniona, aby dostosować ją do życia wszystkich ludzi i wszystkich religii. Uważajcie na słowo "ekumeniczny" lub jakąkolwiek próbę przejęcia Mojego Kościoła na Ziemi i ogołocenia go z jego Boskości.
Kto manipuluje Liturgią nie jest Moim prawdziwym sługą, a jednak dokładnie to się wydarzy. A co zrobią Moi wyświęceni słudzy? Pochylą swoje głowy, podniosą ręce w chwalebnym uwielbieniu dla nowej fałszywej doktryny i zaprzeczą Wszystkiemu, co dałem światu. Ich miłość do spraw doczesnych; ich pragnienie, aby podziwiano ich wysokie ambicje pozbawią ich przyrzeczeń. Staną się zdrajcami i odwrócą się ode Mnie. Doprowadzą miliony katolików do poważnego błędu, a Moje Kościoły utracą swoją Świętość. Wkrótce potem, gdy rdzeń Mojego Kościoła zostanie zbezczeszczony, zbiorą wszystkie inne wyznania chrześcijańskie i wymyślą nowe sekty ekumeniczne, co doprowadzi do publicznej deklaracji zaprzeczającej istnieniu Piekła. Następnie, działając na opak, dokładnie w przeciwnym kierunku do Prawdy, powiedzą wszystkim wiernym, że grzech jest pojęciem względnym i że z powodu grzechu pierworodnego, nie jest możliwe, aby go uniknąć. W związku z tym powiedzą wam, że nie ma się o co martwić. Grzech sam w sobie zostanie przedefiniowany. Kiedy tak się stanie, całe wyczucie moralności zaniknie. Gdy moralność nie będzie uważana za ważną, wówczas grzech stanie się powszechny. Grzech będzie się rozprzestrzeniał, eskalował, aż społeczeństwo się rozpadnie, a dla tych, którzy pozostaną wierni Mojemu Kościołowi - prawdziwemu Kościołowi - będzie to przerażający widok do oglądania.
Ludzie będą chwalili się grzechem, otwarcie obnosili ze swoim brakiem moralności, a nowa światowa religia będzie dyktować, że grzech nigdy was nie powstrzyma ani nie zniszczy w Oczach Boga. Ten bóg, o którym będą mówili, to będzie szatan, ale oni nigdy tego wam nie powiedzą. Wyśmiewając Mnie, przedstawią wam antychrysta, który zostanie entuzjastycznie przyjęty, ponieważ będzie on popierany przez fałszywego proroka i przez niego ubóstwiany. Antychryst będzie robił wszystko, co przeczy Mojemu Nauczaniu, ale będzie to robił z charyzmą i wdziękiem. Miliony będą go uwielbiały. Będzie on wszystkim, czym Ja nie jestem. Oszuka on tak wielu, że będzie mu łatwo doprowadzić dzieci Boże do herezji i strasznego spustoszenia.
Ja przygotowuję was na ten dzień. Wielu z was trudno słuchać tych wiadomości, ale to jest Prawda. Prawda uwolni wasze dusze od śmierci. Walka z Prawdą niczego dobrego nie przyniesie - jedynie rozpacz. Gdy będziecie uniemożliwiali innym pozostanie wiernymi Mojemu Kościołowi, zachęcając ich do pójścia za herezją, która ma być narzucona światu przez Mój Kościół od wewnątrz, to zostaniecie rzuceni lwom na pożarcie. Ci, którzy siłą niszczą dusze innych, doświadczą z Mojej Ręki najwyższej kary.
Przyjmijcie Prawdę i przygotujcie się. Chodźcie za Mną, a poprowadzę was do schronienia Mojego Królestwa. Gdy pójdziecie za bestią, on zaprowadzi was i tych, których zabierzecie ze sobą, w płomienie piekła na wieczność.
Wasz Jezus


4th April 2014, 23:20 - They will lead millions of Catholics into grave error and My Churches will lose their Sanctity

My dearly beloved daughter, prophecies are not revealed to man, by God, to create sensation. They are given to prepare humanity for their future in My Kingdom, so that they can be forewarned of potential dangers to their souls. Every Intervention by the Command of My Father, in your lives, is for your own good and that of other souls.
My Prophecies, given to you, My daughter, have well and truly commenced. The imposters have taken control, from within, and they will continue to fool the world into believing that a new doctrine - one where changes to the existing Holy Doctrine, laid down by God, have been made - can be amended, to suit the lives of all men and all religions. Beware of the word "ecumenical" or any attempt to take My Church on Earth and strip it of its Divinity.
He who tampers with the Liturgy is not an authentic servant of Mine and yet, that is exactly what will happen. And what will My sacred servants do? They will bow their heads, raise their arms in glorious praise for the new false doctrine and deny All that I gave the world. Their love of worldly matters; their desire to be admired and their lofty ambitions will strip them of their vows. They will become traitors and turn their backs on Me. They will lead millions of Catholics into grave error and My Churches will lose their Sanctity. Soon after, as the kernel of My Church is desecrated, they will gather all other Christian faiths and devise new ecumenical sects, which will lead to the public declaration, which will deny the existence of
Hell. Then, working backwards, in exactly the opposite direction to the Truth, all the faithful will be told that sin is in the eye of the beholder and that, because of original sin, it is impossible to avoid it. Therefore, you will be told, it is not something to worry about. Sin itself will be redefined. Once that happens, all sense of morality will die. When morals are no longer deemed to be important, then sin will become rampant. Sin will spread, escalate, until society will break down and for those who will remain true to My Church - the True Church - it will be a sight of horror to witness.
People will boast of sin, openly flaunt their lack of morality and the new world religion will dictate that sin will never block you or damage you, in the Eyes of God. The god they will refer to is Satan, but they will never tell you this. To mock Me, they will present you with the antichrist, who will be enthusiastically received, because he will be applauded by the false prophet and idolized by him. The antichrist will do everything that contradicts My Teachings, but he will do it with charisma and charm. Millions will adore him. He will be all that I Am not. He will fool so many, that it will be easy for him to lead God's children into heresy and terrible desolation.
I Am preparing you all for this day. It is very difficult for many of you to hear this news, but it is the Truth. The Truth will free your souls from death. Fight the Truth and nothing good will come from this - only despair. Prevent others from remaining loyal to My Church, by encouraging them to follow the heresy, which is about to be inflicted upon the world by My Church, from within, and you will be thrown to the lions. Those who destroy the souls of others, by force, face the greatest punishment by My Hand.
Accept the Truth and prepare yourselves. Follow Me and I will lead you safely to My Kingdom. Follow the beast and he will lead you and those you bring with you into the fires of Hell for eternity.
Your Jesus