Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.04.2014, 19:15 - Ci, którzy starają się zachowywać Słowo w Moich Kościołach, zostaną uciszeni poprzez usunięcie

Moja szczerze umiłowana córko, nasiona zostały zasiane i wszystkie szczegóły planu przygotowującego świat na antychrysta, zostały ukończone. Wszystkie zmiany, których będziecie świadkami w świecie polityki i Mojego Kościoła na Ziemi są powiązane - tak jak wszystkie gesty między narodami - tak jak każde prawo, które przeciwstawia się Prawu Bożemu. To nie przypadek, że te prawa są właśnie wprowadzane na całym świecie z taką szybkością, jak obecnie, gdyż zostały starannie zgrane w czasie.
Zaskoczą was nowe, nagłe obwieszczenia na temat nawiązywania kontaktów między państwem a Kościołem, przy czym ich przepisy będą się splatać. Ci, którzy starają się zachowywać Słowo w Moich Kościołach, zostaną uciszeni poprzez usunięcie. Żadne miłosierdzie nie będzie okazane tym, którzy próbują bronić Mojego Kościoła, ponieważ Moi nieprzyjaciele ogłoszą, że jest to całkowicie sprzeczne z prawdą. Was, Moi wyznawcy, ogłoszą heretykami za nieprzestrzeganie nowych przepisów, które wkrótce zostaną ustanowione przez Mój Kościół. Powiedzą wam, że Mój Kościół nie może błądzić, zatem nawet jeśli będziecie zachowywali Prawdę, zostaniecie odizolowani. Mój Kościół nigdy nie zbłądzi. Moi wybrani przywódcy nigdy nie zbłądzą, ale gdy oszust przejmuje władzę, nie wolno wam iść za nim, gdy oświadczy, że Prawda jest kłamstwem.
Przez moc Ducha Świętego będziecie wiedzieli kiedy ten dzień zaświta. I w tym dniu musicie iść za Mną, waszym Jezusem. Módlcie się o Moją Odwagę, abym mógł was utrzymać, gdyż będziecie potrzebowali nerwów ze stali, aby pozostać wiernymi Mnie, kiedy świat zostanie powalony, w pełnym poddaniu wolnej woli antychrystowi.
Wasz Jezus


7th April 2014, 19:15 - Those who try to uphold the Word, within My Churches, will be silenced by expulsion

My dearly beloved daughter, the seeds have been sown and every detail of the plan, to prepare the world for the antichrist, has been completed. Every change, which you will witness in the world of politics and My Church on Earth are linked - as is every gesture made between nations - as is every law that defies God's Laws. It is no coincidence that such laws are being introduced, around the world, at such speed as they are now, for they have been orchestrated carefully.
New, sudden announcements, regarding the forging of links between State and Church, where their laws become entwined, will be sprung upon you. Those who try to uphold the Word, within My Churches, will be silenced by expulsion. No mercy will be shown to those who try to defend My Church, because My enemies will declare the opposite to be true. You, My followers, will be declared heretics for disobeying the new rules, which will soon be laid down by My Church. You will be told that My Church cannot err and so, even when you uphold the Truth, you will be isolated. My Church will never err. My chosen leaders will never err, but when an imposter seizes power, you must not follow him, when he declares the Truth to be a lie.
You will know, through the Power of the Holy Spirit, when that day dawns. And, on that day, you must follow Me, your Jesus. Pray for My Courage, so that I can sustain you, because you will need nerves of steel to remain true to Me, when the world will be coerced into falling flat, in complete surrender of free will, before the antichrist.
Your Jesus