Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.04.2014, 15:22 - Matka Zbawienia: Jezus był we wszystkim taki jak wy, z wyjątkiem grzechu, gdyż to byłoby niemożliwe

Moje drogie dziecko, siedmiu upadłych aniołów zaatakuje tę Misję i będą próbowały zwieść dzieci Boże, aby nie pozostały wierne Jego Armii Reszty. Tym, których oszukają, ukażą się jako aniołowie Światła, podczas gdy w rzeczywistości są ich całkowitym przeciwieństwem.
Moc szatana jest bardzo silna, a jego obecność w świecie jest widoczna, gdy wyróżnia wszystkich swoich wielbicieli, aby zachęcić ich, by pysznili się jego obecnością. Czyni to poprzez muzykę, religie, które nie są mojego Syna, Jezusa Chrystusa i przez tych, którzy stoją za tak zwanymi świętymi grupami, które ubóstwiają bestię i jego królestwo na Ziemi.
Dzieci, zawsze musicie iść za moim Synem przez wszystko czego nauczał podczas swojego Czasu na Ziemi. Jego Święte Słowo jest nietykalne i musicie wiedzieć tylko jedno, jeśli chcecie iść Jego ścieżką do Życia Wiecznego. Musicie skoncentrować się na pragnieniu zdobycia Życia Wiecznego i dlatego przeżywajcie swoje życie tak, jak mój Syn wam pokazał. Nigdy nie akceptujcie niczego, co podważa Jego Bóstwo. Człowiek, który odważa się głosić nieprawdy o moim Synu, nie ma daru Ducha Świętego, zatem jest niegodny, aby definiować wszystko to, czym jest mój Syn.
Mój Syn jest waszym Boskim Zbawicielem, który uniżył samego siebie stając się człowiekiem. Kiedy się narodził, Słowo stało się Ciałem i w ten sposób Jezus Chrystus był człowiekiem pod każdym względem. Jezus był we wszystkim taki jak wy, z wyjątkiem grzechu, gdyż to byłoby niemożliwe. Syn Boży został wysłany, aby odkupić ludzkość i ocalić każdego z was od śmierci, która pochodzi ze zniewolenia przez szatana. Jego Boskość jest Wszechmocna, jest Pełnią Dobra, jest Całkowicie Nieprzenikniona, a odrzucanie Jego Boskości jest odrzuceniem Mocy Boga. Gdy to zrobicie, złożycie deklarację wierności diabłu.
Dzieci, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty i wzywać mnie, swoją Matkę, abym ochroniła was od oszustw, które zostaną wam przedstawione, aby nakłonić was do zaprzeczenia Mocy Boga.
Modlitwa Krucjaty (146) O ochronę przed oszustwem
Droga Matko Zbawienia, chroń mnie Łaską ochrony przed oszustwami, obmyślonymi przez szatana, by zniszczyć wiarę chrześcijan. Chroń nas przed tymi, którzy są wrogami Boga. Chroń nas od kłamstw i herezji, wykorzystywanych do osłabienia naszej miłości do twojego Syna. Otwórz nasze oczy na nieprawdy, oszustwa i wszelkie zakusy, na jakie możemy być wystawieni, aby nakłonić nas do zaprzeczenia Prawdzie. Amen.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wołanie, by ostrzec was przed wielkim oszustwem, które wkrótce spadnie na Kościół mojego Syna na Ziemi.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


11th April 2014, 15:22 - Mother of Salvation: Jesus was like you, in all things, except sin, for that would have been impossible

My dear child, seven fallen angels will attack this Mission and they will attempt to deceive God's children from remaining true to His Remnant Army.They will appear to those who they deceive as being angels of the Light, when, in fact, they are anything but.
Satan's power is very strong and his presence in the world is evident as he singles out all of his devotees, to encourage them to flaunt his presence. He does this through music, religions, which are not of my Son, Jesus Christ, and through those who pose behind so-called holy groups, who idolize the beast and his domain on Earth.
Children, you must always follow my Son, through all He taught during His Time on Earth. His Holy Word is sacrosanct and it is all that you need to know, if you are to follow His Path to Eternal Life. You must keep focused on your desire to gain Eternal Life and therefore live your lives as my Son has shown you. Never accept anything which casts doubt on His Divinity. The man who dares to declare untruths about my Son does not have the Gift of the Holy Spirit, and is therefore unworthy to define all that my Son is.
My Son is your Divine Saviour, Who lowered Himself to become man. When He was born, the Word became Flesh and so Jesus Christ was a man, in every way. Jesus was like you, in all things, except sin, for that would have been impossible. The Son of God was sent to redeem humanity and save each of you from the death, which comes from enslavement to Satan. His Divinity is All-Powerful, All Good, All Impenetrable and to deny His Divinity is to deny the Power of God. When you do this, you are declaring your allegiance to the devil.
Children, you must recite this Crusade Prayer and call on me your Mother to protect you from the deceptions which will be placed before you, in order to encourage you to deny the Power of God.
Crusade Prayer (146) Protection against deception
Dear Mother of Salvation, protect me with the Grace of protection against deceptions, created by Satan to destroy the faith of Christians. Protect us against those who are the enemies of God. Keep us safe from lies and heresy, used to weaken our love for your Son. Open our eyes to untruths, deception and every attempt we may encounter to encourage us to deny the Truth. Amen.
Thank you for responding to my call to warn you of the great deception, which will soon descend over my Son's Church on Earth. Your beloved Mother
Mother of Salvation