Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.04.2014, 19:00 - Gdy przybliża się Wielki Piątek, ci którzy Mnie dręczą i starają się zniszczyć wszystkie Moje ślady, będą tego dnia bardzo cierpieli

Moja szczerze umiłowana córko, Moim Pragnieniem jest, aby ci, którzy naprawdę Mnie kochają, podczas Wielkiego Tygodnia zadośćuczynili poprzez Dar Pojednania. Kiedy okażecie Mi prawdziwą skruchę za swoje grzechy, wyleję na was szczególny Dar Akceptacji, zgodnie z Moją Świętą Wolą. Zachęcam was, byście Mi zaufali w tym momencie historii, jak nigdy dotąd, bo jeśli będziecie uważnie słuchali, będę w stanie sprawić, by Moje Słowo usłyszeli wszyscy, także ci - którzy Mnie w ogóle nie znają.
Kiedy Moi wrogowie Mnie ścigali, dokładali wszelkich starań, aby Mnie skompromitować. Dali upust swojej wściekłości na wielu biednych, niewinnych ludziach i torturowali ich, myśląc, że są Mną. Rozprzestrzeniali kłamstwa o Moich apostołach, a w atakach wściekłości, starali się kompromitować Mnie na różne sposoby, gdy nie mogli Mnie zaatakować fizycznie. Jeśli by Mnie złapali, zabiliby Mnie przed Wielkim Piątkiem - gdybym się nie ochronił. Rozpowszechniali swoją nienawiść, kłamstwa i oszczerstwa o Mojej Misji, a swoje fałszywe oskarżenia przeciwko Mnie rozprzestrzeniali w każdym mieście i miejscowości przed dniem, gdy w końcu zostałem zdradzony przez jednego z Moich.
Jad, który wylewał się z ust Moich wrogów pochodził od węża, który opanował ich dusze. Oni naśladowali go na wszystkie sposoby - krzyczeli w agresywnej wściekłości przeciwko Mnie, chociaż ich zarzuty były fałszywe i pozbawione sensu. Pluli na Moich apostołów, torturowali Moich uczniów, jak i tych nieszczęsnych ludzi, których brali za Mnie. Starali się nastawić innych przeciwko Mnie, tych, którzy o Mnie nie słyszeli i mówili nikczemne rzeczy przeciwko tym, których nie mogli przekonać, by Mnie odrzucili. Wszystkie diabły z wnętrzności piekła dręczyły Mnie podczas Moich ostatnich tygodni na Ziemi, gdy Moje Słowo przeszywało serca wielu i nawracało tysiące.
Kiedy Moja Obecność była najsilniejsza, nienawiść nasilała się i ryki tych, którzy sprzeciwiali się Mnie, przypominały te, które wydają dzikie zwierzęta. Ludzie, którzy dołączyli do grup Faryzeuszy, aby Mnie ukarać, stali się tak źli, jak ci, którzy podżegali ich do nikczemnej wściekłości wobec Mojej Osoby. Zostałem oskarżony o to, że jestem nieczysty na Ciele i Duszy. Mówili, że Moje Słowo pochodzi od duchów nieczystych. Powiedzieli, że złożyłem fałszywe świadectwo przeciw Mojżeszowi i że zostałem wysłany przez złego ducha, by zdemoralizować ich dusze. Zignorowali oni Miłość, którą rozpowszechniałem, nawracanie na miłość wzajemną, którą tworzyłem pomiędzy nimi i cuda, które czyniłem. Gdy skandowali przekleństwa przeciwko Mnie, stali z dumnie podniesionymi głowami, a jednocześnie bluźnili przeciwko Bogu twierdząc, że przemawiają w Jego Imieniu. Dokładnie tak szatan zwodzi ludzi.
Ci, którzy bluźnili przeciwko Mnie podczas Mojego Ukrzyżowania nie mieszkają w Moim Królestwie, gdyż ponieśli najgorszą karę. Mój Ojciec zniszczy każdego, kto twierdzi, że Ja mówię głosem szatana. Tak więc wy, którzy utrzymujecie, że Mój Głos pochodzi od złego ducha, wiedzcie, że wasze cierpienie będzie gorsze niż śmierć. Wasze języki nie będą już wylewały jadu którym szatan, napełnił wasze dusze; wasze oczy nie będą już widziały, ponieważ pragniecie jedynie ciemności - i niech tak będzie. Wasze uszy nigdy nie usłyszą słodyczy Mojego Głosu, gdyż nie chcą słuchać - i niech tak będzie. Wasze serca nie mają miłości, zatem nigdy nie będziecie odczuwali miłości, kiedy odetniecie się od Miłości Boga. Wasze słowa będą waszym upadkiem i kiedy oskarżacie Mnie, swojego Pana Boga, Zbawiciela i Odkupiciela ludzkości o niegodziwą mowę - nie będą one już dłużej słyszane. Umrą.
W tym czasie Mój Gniew wobec hipokrytów, którzy przemierzają świat, udając, że są ode Mnie, jest nie do zniesienia, a Moja Kara spotka każdego z was, który będzie na Mnie pluł. Precz ode Mnie -niewiele możecie uczynić przeciwko Mnie. Odrzucę was.
Kiedy słyszę te krzyki ludzi o duszach opętanych nienawiścią szatana, którzy odważają się publicznie deklarować przywiązanie do Mnie, czuję mdłości. Brzydzę się nimi i są oni nie lepsi od tych, którzy się bili o to, kto wbije pierwszy gwóźdź w Moje Ciało.
Gdy przybliża się Wielki Piątek, ci którzy Mnie dręczą i starają się zniszczyć wszystkie Moje ślady, będą tego dnia bardzo cierpieli. W tym dniu, cierpiąc Mój Ból dany wam, abyście się opamiętali, będziecie wiedzieli, że was wzywam. Robię to nie dlatego, że zasługujecie na odrobinę Mojej Sympatii, ale dlatego, że was kocham - mimo wszystko. W tym dniu proszę was, abyście wołali do Mnie w następujący sposób:
"Jezu, przebacz mi krzywdy wyrządzone Twojemu Ciału, Twojemu Słowu i Twojej Boskości."
Odpowiem i pomogę wam przyjść do Mnie z Miłością i Radością w sercu.
Wasz Jezus


13th April 2014, 19:00 - As Good Friday draws near, those who torment Me and try to wipe out all traces of Me will suffer greatly on that day

My dearly beloved daughter, it is My Desire that those who love Me, truly, make amends through the Gift of Reconciliation, during Holy Week. When you show Me true remorse for your sins, I will pour over you a special Gift of Acceptance, in accordance with My Holy Will. I urge you to trust in Me, at this time in history, like never before, because, if you listen carefully, I will be able to make My Word heard by all - including those who do not know Me at all.
When I was hunted down by My enemies, they went to great lengths to discredit Me. They vented their rage at many poor innocents and tortured men they believed to be Me. They spread lies about My apostles, tried to discredit Me in many ways and went into fits of anger, when they could not physically assault Me. They would have killed Me, had they captured Me, before Good Friday - had I not protected Myself. Their hatred, their lies, the slander they spread about My Mission and their false accusations against Me, spread to every town and village, before the day when I was finally betrayed by one of My Own.
The venom, which poured forth from the mouths of My enemies, came from the serpent, who infested their souls. They imitated him in every way - they screamed in a violent rage against Me, although their accusations were false and meaningless. They spat at My apostles, tortured My disciples, as well as those unfortunate men they mistook for Me. They tried to turn others against Me, who had not heard of Me and spoke wicked things against those they could not convince to denounce Me. Every devil from the bowels of Hell tormented Me during My last weeks on Earth, when My Word had pierced the hearts of many and converted thousands.
When My Presence was at its strongest, the hatred intensified and the roars of those who opposed Me were like those, which come from wild animals. People who joined the groups of Pharisees, to inflict punishment upon Me, became just as bad as those who incited them into an evil rage upon My Character. I was accused of being unclean in Body and Soul. They said My Word came from unclean spirits. They said I bore false witness against Moses and that I was sent by the evil one to corrupt their souls. They ignored the Love that I spread, the conversion to love one another that I created amongst them and the miracles that I performed. While they chanted obscenities against Me, they stood tall and proud and, at the same time, they blasphemed against God, they declared they spoke in His Name. This is exactly how Satan deceives people.
Those who blasphemed against Me, during My Crucifixion, do not live in My Kingdom, for they suffered the worst punishment. My Father will destroy anyone who says that I speak with the voice of Satan. So to those of you, who claim that My Voice is that of the evil one, know that your suffering will be worse than death. Your tongues will no longer spill out the venom Satan has placed within your souls; your eyes will no longer see, for it is only darkness that you desire - and so be it. Your ears will never hear the sweetness of My Voice, for you refuse to listen - and so be it. Your heart has no love and so no love will it ever feel, once you shut out the Love of God. Your words will be your downfall, and when those who accuse Me, your Lord God, Saviour and Redeemer of all mankind, of speaking evil, they will be heard no more. They will die.
My Anger at this time, against the hypocrites, who roam the world pretending to come from Me, is beyond endurance and My Punishment will befall each of you, who spit at Me. Away from Me - you have little hold over Me. I will cast you away.
When I hear the screams of those possessed with the hatred of Satan in their souls dare to publicly declare their allegiance to Me, I feel sickened. They disgust Me and are no better than those who fought lots to hammer the first nail into My Body.
As Good Friday draws near, those who torment Me and try to wipe out all traces of Me will suffer greatly on that day. On that day, when you suffer My Pain, given to you to bring you to your senses, you will know that I Am calling you. I do this, not because you deserve one ounce of My Sympathy, but because I love you - despite everything. On that day, I ask you to call on Me as follows:
"Jesus, forgive me for the hurt I have inflicted upon Your Body, Your Word and Your Divinity."
I will respond and help you come to Me, with Love and Joy in My Heart. Your Jesus