Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.04.2014, 23:24 - Jest tylko jedna droga do Boga, a prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnej innej drogi

Moja szczerze umiłowana córko, świat powstanie ponownie, z popiołów, z rzezi. Obiecuję, że zetrę zarazę antychrysta z powierzchni Ziemi. Zniszczę wrogów Boga i osoby odpowiedzialne za sprowadzenie nędzy, niesprawiedliwości i cierpienia na dzieci Boże.
Zło, które ogarnia dziś serce człowieka w każdej części świata, przybiera różne formy. W jego brutalnej formie, ludzie są torturowani, mordowani i surowo karani. Także na inne sposoby ludzie muszą znosić wielkie trudności, w tym brak żywności, brak mieszkań i straszną biedę, a ich przywódcy pozbawiają ich wszelkich praw, które im się należą. Ponadto są nieuczciwe przepisy, które sprzyjają możnym, bogatych czyniąc bogatszymi, a biednych biedniejszymi, tym zaś, którzy są w wielkiej potrzebie, okazuje się mało miłosierdzia i miłości. Wreszcie jest prześladowanie chrześcijan - Moich wyznawców - na całym świecie. Są oni bardziej pogardzani niż ktokolwiek inny i strasznie cierpią w Moje Imię. Chrześcijanie są znienawidzeni przez wyznawców złego ducha, który wykorzystuje swoich pomocników, by na różne sposoby ich uciszyć. Wiele z ich planów dotyczy cenzury lub prawa do jawnego deklarowania swojej wierności wobec Mnie. A podczas, gdy obecnie rządy będą stanowczo broniły praw każdego innego wyznania lub praw obywatelskich, nie będą się one pochylały nad prawami chrześcijan.
Wkrótce chrześcijanie otrzymają zakaz praktykowania swojej wiary w miejscach publicznych, w szkołach, na uczelniach, aż w końcu w Świątyniach Boga. Możecie powiedzieć - to z pewnością jest niemożliwe - zabronić chrześcijanom praktykowania swojej wiary w ich własnych Kościołach? Stanie się to w najbardziej przebiegły sposób, przy czym miliony zostaną oszukane, kiedy w sposób mało zauważalny wszystkie szczegóły Słowa, takiego jakie jest teraz, zostaną zmienione, ale to stanie się po cichu. Tylko ci, którzy są uważni dostrzegą zmiany, a po pewnym czasie stanie się możliwe do przyjęcia otworzenie wszystkich chrześcijańskich kościołów, by z radością przyjąć wszystkie wyznania, w tym również te, w których nie wierzy się we Mnie. Jednak nie wszyscy wyznawcy religii, w których nie ma czci Boga w Trójcy Jedynego, będą zmuszani do przynależności do nowego jednego światowego kościoła. Nie. To chrześcijanie będą zmuszeni ubóstwiać pogaństwo, które stopniowo zostanie przedstawione jako nowy kościół, przyjmą nową formę "komunii" - kościoła dla wszystkich - gdzie Ja Jezus Chrystus nie będę się już znajdować.
Począwszy od tego roku Moje Krzyże zaczną znikać, a gdy Moje Kościoły i ci, którzy twierdzą, że Mi służą, będą mówili o znaczeniu humanizmu, już nie usłyszycie, żeby mówili o znaczeniu poddania się Mnie, Jezusowi Chrystusowi, waszemu Zbawicielowi. Toteż nie będziecie przygotowywani do Wiecznego Zbawienia. Nie wspomną o tym, jak ważne jest podążanie Moją drogą do Mojego Ojca ani też nie będzie dyskusji o znaczeniu Świętych Sakramentów. Zamiast tego, będą wam mówili o znaczeniu zadbania o potrzeby i dobro innych, co zostanie wykorzystane jako substytut Uwielbiania Mnie. Ja Jestem Kościołem. Moje Ciało jest Moim Kościołem, ale z czasem zostanę całkowicie odrzucony na bok. Wasi przywódcy zostaną napełnieni nieprawdą. Powiedzą wam o wszystkich rodzajach dróg, które są niezbędne, by zbliżyć się do Boga. Ale każda droga, o której wam powiedzą będzie zmierzała w przeciwnym kierunku.
Wiedzcie teraz, że jest tylko jedna Prawda. Jest tylko jedna droga do Boga, a prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnej innej drogi.
Wasz Jezus


18th April 2014, 23:24 - There is only one path to God and that is through Me, Jesus Christ. There is no other route

My dearly beloved daughter, the world will arise again, out of the ashes, out of the carnage. I will, I promise, wipe the plague of the antichrist off the face of the Earth. I will destroy the enemies of God and those responsible for bringing misery, injustice and suffering to God's children.
The evil, which grips the hearts of man today, in every part of the world, takes different forms. In its brutal form, people are tortured, murdered and punished harshly. Then in other ways, people have to endure great hardships, including lack of food, lack of housing and terrible poverty, while their leaders devour every right that is theirs. Then there are the unfair laws, which favour the powerful, make wealthy men richer and poor men poorer, where little mercy or love is shown to those in great need. Finally, there is the persecution of Christians - My followers - all over the world. They are despised, more than any others, and suffer terribly in My Name.Christians are hated by followers of the evil one, who uses his agents to silence them in various ways. Many of their plans involve censorship or the right to declare, openly, their allegiance to Me. And while governments, today, will staunchly defend the rights of every other creed or civil right, they will not bend to the rights of Christians.
Christians will soon be banned from practicing their faith in public places, in schools, in colleges, until eventually in the Temples of God. You may say - surely this is impossible - to prevent Christians from practicing their faith, in their own churches? This will come about in the most cunning way, where millions will be deceived, with little notice paid, as every single detail of the Word, as it is now, will change, but this will pass quietly. Only those who pay attention will see the changes and, after a while, it will become acceptable to open all Christian churches to welcome all faiths, including those who do not believe in Me. However, not all those who follow faiths, which do not idolize the Triune God, will be forced into the new one world church. No. It will be the Christians, who will be made to idolize paganism, which will be carefully presented as a new church and which will embrace a new form of 'communion' - a church for everyone - where I, Jesus Christ, will not feature.
As and from this year, My Crosses will begin to disappear and while My Churches, and those who say they serve Me, talk about the importance of humanism, you will not hear talk of the importance of surrendering to Me, Jesus Christ, your Saviour. You, therefore, will not be prepared for Eternal Salvation. The importance of following My path to My Father will not be mentioned, nor will the importance of the Holy Sacraments be discussed. Instead, you will be told of the importance of looking after the needs and welfare of others, which will be used as a substitute for adoring Me. I Am the Church. My Body is My Church, but in time, I will be brushed completely to one side. Your heads will be filled with untruths. You will be told of every type of path, which is needed to bring you closer to God. But every path you will be told to walk down will be in the opposite direction.
Know now, that there is only one Truth. There is only one path to God and that is through Me, Jesus Christ. There is no other route.
Your Jesus