Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.04.2014, 17:40 - Bóg Ojciec: Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka

Moja najdroższa córko, kiedy wysłałem Mojego Syna, aby odkupił ludzkość, świat Go odrzucił, podobnie jak odrzucili proroków, których wysłałem przed Nim.
Gdy teraz przygotowuję się do wysłania Mojego Syna po raz drugi i ostatni, aby zebrać Moje dzieci i dać im Życie Wieczne, one również odrzucą ten Wielki Akt Miłosierdzia. Przez Moje Słowo dałem człowiekowi Prawdę, a on nadal ją odrzuca. Jak łatwo zapominają. Jakże są ślepi, przecież powiedziałem światu, że przyniosę im Moje Królestwo - Nowy Świat bez końca - ale oni nie mają prawdziwego zrozumienia tego, co oznacza ich dziedzictwo. Nie wszyscy przyjmują Miłosierdzie Mojego Syna, więc przypominam światu o tym, co ma nadejść, po to, by przyszli i przyjęli Moje Królestwo.
Moje dzieci będą stawiały wielki opór wobec tych licznych cudów, jakie ukażę światu, przed przyjściem Mojego Syna. Będzie się wiele o tym mówiło, ale Moi wrogowie sprawią, że Moje dzieci zostaną oszukane tak, że nie przygotują swoich dusz na Chwalebne Życie, które przygotowałem dla każdego z was.
Tak, jak Mój Syn zmartwychwstał trzeciego dnia, tak też objawi się On w trzecim dniu, po trzech dniach ciemności, przy swoim Powtórnym Przyjściu. Pragnę, abyście byli świadomi tych trzech dni ciemności i się ich nie bali. Tylko poświęcone świece zapewnią jedyne światło, na które przyzwalam, aby tym, którzy Mnie kochają, dać możność widzenia i oczekiwania z radością Powrotu Mojego Syna.
Nie bójcie się Mojej Miłości do was ani Mocy, jaką władam, gdyż jest to dla waszego dobra, że pozwalam na wszystkie wydarzenia, które nastąpią w dniach poprzedzających Wielki Dzień. Pozwalam Moim wrogom krążyć po Ziemi. Pozwalam niszczycielom oszukiwać człowieka, gdyż w ten sposób będę poddawał próbie wiarę tych, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą. Jednak wiedzcie o tym. Ci, którzy zdradzają Słowo Boże zostaną odrzuceni na pustynię. Ci, którzy atakują i karzą Moje wyświęcone sługi, kochające Mojego Syna, zostaną surowo ukarani. Pozwolę, aby słabi i ci, którzy łatwo dają się zwieść, zostali zwiedzeni po to, by po wypełnieniu się Moich Proroctw danych tobie, Moja córko - pokutowali i Mnie poszukiwali.
Dzieci, Ja przygotowuję was, aby Moja Wola się wypełniła i abyście żyli w Moim Królestwie, gdyż po to się urodziliście. Świat, w którym mieszkacie jest splamiony z powodu złego ducha i jego wpływu. Ziemia jest w tym momencie nękana przez grzech bardziej niż kiedykolwiek, a grzech będzie się teraz rozszerzał, czego doświadczy każdy z was, mający prawdziwą wiarę. Od dziś - Niedzieli Wielkanocnej - każdego dnia musicie pamiętać o Prawdzie, ponieważ bez niej będziecie się błąkali i możecie się zagubić.
Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka. Przyciągnę was do siebie, podniosę na duchu, kiedy ból apostazji stanie się nie do zniesienia i będę ratował wasze dusze na wszystkie sposoby, aby nie stracić was na rzecz Moich wrogów. Pragnę, abyście z łagodnością spoglądali na tych, którzy walczą przeciwko Mojemu Synowi z powodu tej Jego Misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście. Proszę was, abyście prosili Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, abym okazał Miłosierdzie wszystkim, którzy próbują przeszkadzać Mojej Ręce, Mojej Hojności, Mojej Mocy i Mojej Boskości poprzez tę szczególną Modlitwę Krucjaty:
Modlitwa Krucjaty (147) Boże Ojcze, okaż miłosierdzie tym, którzy odrzucają Twojego Syna
O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, proszę Cię, abyś okazał Miłosierdzie tym, którzy odrzucają Twojego Syna. Wstawiam się za duszami tych, którzy próbują niszczyć Twoich proroków. Błagam o nawrócenie dusz, które są dla Ciebie stracone i proszę, abyś pomógł wszystkim swoim dzieciom, przygotować swoje dusze i zmienić swoje życie zgodnie z Twoją Boską Wolą w oczekiwaniu na Powtórne Przyjście Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Idźcie, Moje dzieci i przygotujcie wszystkich, których znacie, ofiarując specjalne modlitwy do Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego o Moje Wielkie Miłosierdzie.
Kocham was wszystkich. Ja Jestem Pełnią Miłości, Pełnią Cierpliwości i czekam na waszą odpowiedź. Nigdy nie sądźcie, że nie usłyszę waszych modlitw, gdyż wasze głosy są słodyczą w Moich Uszach, a wasza miłość do Mnie daje Mi wielką radość. Nie istnieje nic takiego, czego bym nie zrobił dla Moich dzieci. Nic.
Idźcie w miłości i radości, gdyż możecie być pewni, że Ja Jestem Pełnią Miłosierdzia.
Wasz ukochany Ojciec


20th April 2014, 17:40 - God the Father: Very few of you will reject the new one world church and so My Intervention will be swift

My dearest daughter, when I sent My Son to redeem humanity, the world rejected Him, just as they did the prophets I sent before Him.
As I now prepare to send My Son, the second and final time, to gather My children and give them Eternal Life, they will also reject this Great Act of Mercy. I have, through My Word, given man the Truth and still he rejects it. How easily they forget. How blind they are, for I told the world that I would bring them My Kingdom - a New World, without end - but they have no real understanding as to what their inheritance will mean. Not all will accept My Son's Mercy and so I remind the world of what is to come, so that they will come and accept My Kingdom.
There will be great resistance by My children to the many miracles I will show the world, before the Coming of My Son. There will be much talk, but My enemies will ensure that My children are deceived, so that they will not prepare their souls for the Glorious Life I have prepared for each of you.
Just as My Son rose from the dead on the third day, so too will He reveal Himself on the third day, after three days of darkness, at His Second Coming. I desire that you be aware of these three days of darkness, so that you do not fear them. Holy candles will provide the only light permitted by Me, to allow those who love Me to see and to await, with joy, My Son's Arrival.
Be not afraid of My Love for you or the Power that I wield, as it is for your own good that I permit all events to take place in the days leading up to the Great Day. I permit My enemies to roam the Earth. I permit the destroyers to deceive man, for this is how I will test the faith of those who have been blessed with the Truth. But know this. Those who betray the Word of God will be cast out into the wilderness. Those who strike out and punish My sacred servants, who love My Son, will be punished harshly. I will permit the weak and those who are easily led to be deceived, so that they will - when My Prophecies, given to you, My daughter, come to pass - repent and seek Me out.
Children, I Am preparing you, so that My Will is done and that you will live, within My Realm, as you were born to. The world you live in is tarnished, because of the evil one and his influence. The Earth is plagued by sin, at this time more than ever before, and sin will now escalate, which each one of you, with true faith, will bear witness to. You will need to be reminded of the Truth each day from today - Easter Sunday - for without it, you will wander and become lost.
Very few of you will reject the new one world church and so My Intervention will be swift. I will pull you towards Me, keep you uplifted, when the pain of the apostasy becomes unbearable, and I will rescue your souls by whatever means I choose, rather than lose you to My enemies. I desire that you look kindly upon those who fight against My Son because of this, His Mission to prepare the world for His Second Coming. I ask that you ask Me, your Eternal Father, to show Mercy to all who try to interfere with My Hand, My Generosity, My Power and My Divinity, through this special Crusade Prayer:
Crusade Prayer (147) God the Father, show Mercy on those who deny Your Son
O God, my Eternal Father, I ask You to show Mercy on those who deny Your Son. I plead for the souls of those who try to destroy Your prophets. I beg for the conversion of souls, who are lost to You and I ask that You help all Your children to prepare their souls and amend their lives, in accordance with Your Divine Will, in anticipation of the Second Coming of Your beloved Son, Jesus Christ. Amen.
Go, My children, and prepare all those known to you, by offering up special prayers to Me, your Eternal Father, for My Great Mercy.
I love all of you. I Am All-Loving, All-Patient and I await your response. Never think that I will not hear your prayers, for your voices are sweetness in My Ears and your love for Me brings Me great joy. There is nothing I will not do for My children. Nothing.
Go in love and joy, for you can be assured that I Am All-Merciful. Your beloved Father
God the Most High