Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

27.04.2014, 23:20 - Matka Zbawienia: Dni poprzedzające przybycie antychrysta będą dniami wielkich uroczystości

Moje drogie dzieci, pozwólcie, aby Światło Boga zstąpiło na was, gdy plany przygotowania świata na Powtórne Przyjście mojego Syna, Jezusa Chrystusa zostały zakończone. Wszystkie sprawy będą teraz następowały według Świętej Woli Boga i proszę, abyście korzystali z modlitwy, jako najwspanialszej zbroi, gdy walka o dzieci Boże nasili się. W przeciwieństwie do poprzednich wojen, walka o dusze będzie bardzo myląca, ponieważ wróg będzie postrzegany, jako przyjaciel, a prawdziwy Kościół Chrystusa zostanie uznany za wroga.
Jak bardzo musicie być silni, jeśli macie stać się prawdziwymi chrześcijańskimi żołnierzami. Nigdy nie wolno wam ulegać naciskom wypowiadania bluźnierstw, o udział w których zostaniecie proszeni, publicznie i przed ołtarzami Mojego Syna. Kiedy zobaczycie ludzi wyniesionych do pozycji władzy w Świątyniach mojego Syna, którzy będą oczekiwali, że będziecie im się kłaniać z szacunkiem, ale gdzie nie będzie znaku krzyża, wtedy uciekajcie, bo zostaniecie wprowadzeni w błąd. Będziecie wiedzieli, że nadszedł czas, aby wprowadzić antychrysta do Kościoła mojego Syna, kiedy tabernakula zostaną zmienione, a w wielu przypadkach zastąpione ich drewnianymi wersjami.
Dzieci, proszę, bądźcie świadome tego, że wielu z was odwróci się od Prawdy, gdyż uznacie, że Prawda jest prawie niemożliwa do zaakceptowania. Dni poprzedzające przybycie antychrysta będą dniami wielkich uroczystości w wielu kościołach, wszystkich chrześcijańskich i innych wyznań. Wszystkie zasady zostaną zmienione; Liturgia utworzona na nowo; Sakramenty sfałszowane; aż wreszcie Msza nie będzie już celebrowana według Świętej Doktryny. Wtedy, od dnia, gdy antychryst dumnie zasiądzie na tronie, nie będzie już dłużej Obecności mojego Syna. I od tego dnia, trudno będzie tym, którzy kochają mojego Syna, pozostać Mu wiernymi tak, jak powinni, ponieważ zostanie wam przedstawiona wszelka obrzydliwość. Gdy otoczy was dostatecznie dużo rozrywek i gdy kwestionowanie nowej hierarchii stanie się przestępstwem, będziecie kuszeni, by się poddać i przyjąć jedną światową religię, z obawy przed utratą przyjaciół i rodziny.
Boża Armia - Reszta - będzie rosnąć i rozprzestrzeniać się, a Modlitwy Krucjaty dostarczą wszystkim wielką siłę. Mój Syn będzie interweniował i poprowadzi was przez wyzwania, jakie będą stały przed wami i będziecie wiedzieli, że to Jego Moc daje odwagę i wytrwałość. Tylko silni spośród was pozostaną wierni Świętemu Słowu Bożemu, ale nawet, jeśli Armia Reszty będzie tylko ułamkiem wielkości armii bestii, Bóg napełni ją mocą lwa. On wzmocni słabych i da im wielkie łaski. On osłabi siłę tych, którzy staną się wielbicielami antychrysta. Wszystkie te wydarzenia będą wydawały się przerażające, ale w rzeczywistości te wydarzenia wielu będą się wydawały jako nowa era jedności i pokoju na świecie. Ludzie będą oklaskiwali jeden nowy światowy kościół i powiedzą: "Jakiego wielkiego cudu Bóg dokonał". Będą bardzo podziwiać ludzi, zarówno w Kościele, jak i spoza niego, którzy doprowadzili do takiej jedności. Wielka chwała i cześć będzie spływać na tych ludzi i będą oni witani przez głośne skandowanie, a także przez specjalny znak uznania na każdym zgromadzeniu publicznym.
Będzie radość, uroczystości i ceremonie rozdawania nagród, gdzie będą przyznawać heretykom wielkie wyróżnienia. Zobaczycie wielkie bogactwo, jedność między różnymi wyznaniami i ludzie zasłużeni będą czczeni jak żyjący święci - wszyscy z wyjątkiem jednego. Mam tu na myśli antychrysta, gdyż oni uwierzą, że jest to Jezus Chrystus.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


27th April 2014, 23:20 - Mother of Salvation: The days leading up to the arrival of the antichrist will be days of great celebrations

My dear children, allow the Light of God to descend over you, as the plans to prepare the world for the Second Coming of my Son, Jesus Christ, have been completed. All things will now be according to the Holy Will of God and I ask that you use prayer as your greatest armour, as the battle for God's children will intensify. Unlike previous wars, the battle for souls will be very confusing, because the enemy will be perceived as the friend, while the true Church of Christ will be declared to be the enemy.
How strong you will need to be, if you are to become a true Christian soldier. You must never bow to pressure to utter the profanities, which you will be asked to participate in, in public and before the altars of my Son. When you see men elevated to positions of power, in my Son's Temples, and who demand that you bow in reverence before them, but where there is no sign of the Cross, then run, for you will be drawn into error. You will know that the time for the antichrist to enter my Son's Church has arrived, when the tabernacles have been adjusted and, in many cases, replaced with wooden versions.
Children, please be aware that many of you will turn your backs on the Truth, because you will find the Truth almost impossible to accept. The days leading up to the arrival of the antichrist will be days of great celebrations, in many churches, of all Christian and other denominations. All the rules will have been changed; the Liturgy recreated; the Sacraments tampered with; until, finally, the Mass will no longer be celebrated according to Holy Doctrine. By then and on the day the antichrist sits proudly on his throne, the Presence of my Son will be no more. Then, from that day onwards, it will become difficult for those who love my Son to remain loyal to Him, as they should, because every abomination will be presented before you. When enough distractions surround you and when it will become an offense to question the new hierarchy, you will be tempted to give up and accept the one world religion, for fear of losing friends and family.
God's Army - the Remnant - will grow and spread and the Crusade Prayers will provide great strength to all. My Son will intervene and carry you through the challenges, which lie ahead and you will know that it will be His Power that will give you courage and perseverance. For only the strong amongst you will remain true to the Holy Word of God, but even if the Remnant Army is but a fraction of the size of the army of the beast, God will fill it with the power of a lion. He will strengthen the weak and give them great Graces. He will weaken the power of those who will become devotees of the antichrist. All of these events will seem frightening, but, in truth, these events will seem to many as a new era of unity and peace in the world. People will applaud the new one world church and say: "what a great miracle has been created by God." They will be in great awe of the men, both from within the church and from outside of it, who have brought about such unity. Great praise and honour will be lavished upon these men and then they will be greeted by loud chanting, as well as a special sign of recognition, in every public gathering.
There will be rejoicing, celebrations and honorary ceremonies, where heretics will be awarded great accolades. You will see great wealth, unity among different creeds and men of honour being treated like living saints - all except one. The one I refer to is the antichrist and they will believe that he is Jesus Christ.
Your beloved Mother Mother of Salvation