Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.05.2014, 17:30 - Wzbudzę w Moim Kościele człowieka, który powstanie i ogłosi Prawdę

Moja szczerze umiłowana córko, teraz nie możesz tego zrozumieć, ale wiedz, że wzbudzę w Moim Kościele człowieka, który powstanie i ogłosi Prawdę. Zrobi to w czasie, gdy żaden inny kardynał, biskup, kapłan czy jakikolwiek Mój wyświęcony sługa nie będzie miał odwagi, aby to zrobić. Kiedy nowa fałszywa doktryna ogarnie Kościół, wielu należących do niego pozna w swoich sercach, jak jest błędna. Będą się niepokoić, ale będą zbyt przerażeni, aby podnieść głos. Bowiem w przeważającej liczbie będą ci, których wiara jest tak słaba, że łatwo przyjmą każdą herezję, która zostanie przedstawiona dzieciom Bożym w Moje Święte Imię.
Człowiek, którego wzbudzę jest odważną duszą i wielu dozna ulgi, gdy on przemówi. Kiedy to zrobi, dużo więcej powstanie i będzie się wypowiadać, ratując w ten sposób wiele dusz. Gdy zostanie on już wzbudzony, mam dalsze plany zebrania tych wszystkich wyznań, które nie przyjmują Mnie, Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego. Wszystkie te Plany Boże zostały przepowiedziane i wiele milionów ludzi z całego świata uświadomi sobie wtedy Prawdę. Ich liczba będzie wtedy wzrastać i będę im błogosławił, aby mogli zebrać razem wszystkie wyznania, a ich jedynym celem będzie zapewnienie, aby było głoszone prawdziwe Słowo Boże. Wtedy Wiara tak będzie się rozprzestrzeniać, że Moje Słowo, takie, jakie znajduje się w Świętej Ewangelii będzie głoszone przez mężczyzn, kobiety i ich synów i córki we wszystkich czterech stronach świata. Będą prorokowali, ujawniając światu te Boskie Orędzia, a Moja Obecność okryje ich, aby dać im siłę i odwagę, których będą potrzebowali.
Tak potężne będzie to Moje pokolenie w rozpowszechnianiu Prawdy, że wielu z tych, którzy byli zmyleni i prowadzeni drogą wielkiego błędu, zawróci i z powrotem do Mnie przybiegnie. Będą się powiększać tak szybko, że z każdą herezją wymierzoną przeciwko Mnie, miliony dusz zostaną nawrócone. Najpierw będę przyciągał pogan, gdyż dotąd nie otrzymali Prawdy i aby świat nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jak potężna jest Moja Interwencja. Następnie przyciągnę razem wszystkie inne religie i pokażę im jasno, że istnieje tylko jedna droga do Mojego Ojca, a prowadzi ona jedynie przeze Mnie. A gdy Ja będę przyciągał miliony dusz do siebie i do Prawdy o tym Kim Ja Jestem, miliony innych dusz będą przyciągane do religii uczynionej przez człowieka i zaplanowanej oraz stworzonej przez złego ducha.
Wielki plan złego ducha jest drobiazgowy i prosty i ma doprowadzić do potępienia jak największej liczby dusz, niszcząc ich wiarę we Mnie, Jezusa Chrystusa. Zrobią to przez odrzucenie Prawdy. Gdy nowa religia będzie pochłaniała dusze poprzez kłamstwa, odzyskam trzy razy więcej poprzez zadbanie o to, żeby dzieci Boże nie zapomniały Prawdy.
Wasz Jezus


10th May 2014, 17:30 - I will raise up, within My Church, a man who will stand up and proclaim the Truth

My dearly beloved daughter, it is not for you to understand, now, but know that I will raise up, within My Church, a man who will stand up and proclaim the Truth. He will do this at a time when no other Cardinal, Bishop, priest or any sacred servant of Mine will have the courage to do so. When the new false doctrine engulfs the Church, many, within it, will know in their hearts how flawed it will be. They will be alarmed, but too frightened to raise their voices. So outnumbered will they be, by those whose faith is so weak, that they will readily accept whatever heresy is placed before God's children, in My Holy Name.
The man I will raise is a brave soul and many will be relieved when he speaks up. When he does this, many more will rise up and speak out, thereby saving many souls. When he is raised, I have other plans to bring all those faiths together, who do not accept Me, Jesus Christ, as being the Son of God. All of these Divine Plans have been foretold and millions and millions of people from across the world will then realise the Truth. They will then swell and be blessed, by Me, so they can gather all creeds together, with the sole purpose of ensuring that the True Word of God is proclaimed. The Faith will then spread, so that My Word, as contained in the Holy Gospels, will be preached by men, women and their sons and daughters, in all four corners of the world. They will prophesy, by revealing to the world these Divine Messages, and My Presence will cover them, to give them the strength and courage they will need.
So powerful will this generation of Mine be, in spreading the Truth, that many of those who were misguided and who were led down a path of great error, will turn and come running back to Me. They will spread so quickly, that for every heresy committed against Me, millions of souls will be converted. I will draw the heathen first, for they have not been given the Truth, and so the world will be in no doubt as to how powerful My Intervention will be. Then, I will draw all other religions together and they will be shown, clearly, that there is only one way to My Father and that can only be through Me. And, while I will draw millions of souls towards Me, and the Truth of Who I Am, millions of other souls will be drawn into a man-made religion, designed and created by the spirit of evil.
The evil one's great plan is as elaborate as it is simple and that is to bring damnation to as many souls as possible, by destroying their belief in Me, Jesus Christ. They will do this by denying the Truth. While the new religion will devour souls, through lies, I will regain three times that amount, by ensuring that God's children do not forget the Truth.
Your Jesus