Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.05.2014, 08:50 - Bezpośrednio przed Moim powrotem, nieboskłon będzie ciemny przez trzy dni

Moja szczerze umiłowana córko, Moją największą radością jest patrzeć na Moich ukochanych wyznawców, którzy odpowiedzieli na Moje Wołanie, aby odmawiać Modlitwy Krucjaty, które mocą Ducha Świętego będą ratowały miliardy dusz.
Wykorzystam Modlitwy Krucjaty do odnowienia i oczyszczenia dusz ludzkich, w tym samym czasie, gdy odnawiam oblicze Ziemi. Ta wielka całkowita odnowa zostanie ukończona w tym samym czasie, aby świat był gotowy i godny na przyjęcie Mnie, Jezusa Chrystusa, jako powracającego Zbawiciela.
Podobnie jak narody, które przyjmują członków rodziny królewskiej, muszą poczynić wiele przygotowań, zanim król postawi stopę na ich ziemiach. Nigdy nie pozwolono by na to, aby król przybył z wizytą, kiedy wszystko pozostaje w bezładzie, rozkładzie lub gdy ulice są pokryte brudem. Z tego powodu przedstawiciele tych państw dołożą starań, aby byli oni ubrani i odpowiednio przygotowani na spotkanie odwiedzających dygnitarzy. Zadadzą sobie niemały trud, aby przygotować wspaniałe powitanie i wybrać przedstawicieli, których uznają za godnych, aby serdecznie powitać króla składającego wizytę. W końcu przygotują wielką uroczystość dla uczczenia przybycia króla i tego wielkiego dnia udekorują ulice i będą wyśpiewywać pieśni pochwalne. Będą hojni w pochwałach dla odwiedzającego monarchy i jego świty. Tak też będzie w Wielki Dzień Pański, gdy Ja, Jezus Chrystus przyjdę, aby sądzić.
Przybędę nagle na dźwięk trąb i słodkiego brzmienia Chóru Aniołów. Bezpośrednio przed Moim powrotem, nieboskłon będzie ciemny przez trzy dni. Potem rozświetli się mnóstwem kolorów, których nigdy dotąd człowiek nie widział. Ja będę widoczny dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka w każdym wieku i będzie to wielki wstrząs, ale także wielki zachwyt. Ludzie nie będą wierzyli własnym oczom, a wielu będzie oniemiałych - inni będą płakali łzami ulgi i radości. Wielu będzie nieprzygotowanych i to wydarzenie będzie dla nich tak przytłaczające, że będą wylewali łzy smutku, bo w swoich sercach poznają, jak odmawiali przyjęcia Prawdziwego Mesjasza i jak są niegodni wejścia do Mojego Królestwa. Ale mówię teraz do tych ludzi. W tym dniu musicie Mnie wezwać i poprosić Mnie o wybaczenie. Wtedy także i wy zostaniecie zebrani w Moim Nowym Królestwie.
Tak jak przy każdej wizycie króla, proszę tych spośród was, którzy Mnie kochacie, abyście przygotowali się do tego Wielkiego Dnia. Ufajcie Mi, przygotujcie swoje dusze, módlcie się o zbawienie wszystkich dusz i przybądźcie ubrani, gotowi, oczekujący - tak jak narzeczona czeka na pana młodego. Tego Dnia, wy, dzieci Boże, dołączycie do Mnie, jako jedno w Świętej Jedności z Moim Ojcem od początku nowego świata i Świętej Ery obiecanej wam od początku.
Trwajcie w pokoju. Przygotujcie się z miłością i prostotą serca do tego Wielkiego Dnia. Nie bójcie się go. Powitajcie go z radością. Nawet, jeśli jesteście w wielkiej ciemności, zabiorę was do Mojego Światła. Wystarczy, żebyście wyciągnęli swoje ręce do Mnie, a Ja przytulę was jak swoich.
Wasz Jezus


13th May 2014, 08:50 - The sky will be darkened for three days, immediately before I return

My dearly beloved daughter, it is My greatest joy to witness My beloved followers, who have responded to My Call to recite the Crusade Prayers, which through the Power of the Holy Spirit will salvage billions of souls.
I will use the Crusade Prayers to renew and cleanse the souls of humanity, at the same time, as I renew the face of the Earth. The great renewal will be completed, all at the same time, so that the world will be ready and made worthy to receive Me, Jesus Christ, as the returning Saviour.
Just like nations who welcome royalty, much preparation will be needed before the king lays foot on their lands. You would never allow a visiting king to arrive when everything is in disarray, decay or where streets are lined with filth. Representatives of such countries will, therefore, ensure that they are dressed and prepared properly to meet the visiting dignitaries. They will have gone to considerable trouble to prepare a great welcome and they will have chosen representatives, who they deem to be worthy, to welcome the visiting king. Finally, they will prepare a great ceremony to celebrate the arrival of the king and on the great day will line the streets and sing great praise. They will lavish accolades upon the visiting monarch and his entourage. So will it be on the Great Day of the Lord, when I, Jesus Christ, come to judge.
I will arrive suddenly to the sound of trumpets and the sweet sound of the Choir of Angels. The sky will be darkened for three days, immediately before I return. Then it will be alight in a multitude of colours, never seen by man before. I will be visible to every man, woman and child, of every age, and there will be great shock, but also great excitement. People will not believe their eyes and many will be struck dumb - others will cry tears of relief and joy. Many will be unprepared and will find the event to be so overwhelming that they will spill tears of sadness, for they will know in their hearts how they rejected the True Messiah and how unworthy they are to enter My Kingdom. But I say to these people now. On that Day, you must call out to Me and ask Me to forgive you. Then you too will be gathered into My New Kingdom.
Just as any visiting king, I ask those among you, who love Me, to prepare for this Great Day. Trust in Me, prepare your souls, pray for the salvation of all souls and come dressed, ready, waiting - just as a bride awaits the groom. On that Day, you, God's children, will join with Me as one in Holy Union with My Father for the beginning of the new world and the Glorious Era promised to you since the beginning.
Be at peace. Prepare with a love and simplicity of heart for this Great Day. Do not fear it. Welcome it. Even if you are in great darkness, I will take you into My Light. All you need do is to hold out your arms to Me and I will embrace you as Mine.
Your Jesus