Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.05.2014, 23:30 - Moja Miłość, Moje Miłosierdzie i Moje Współczucie będzie waszą zbawiającą Łaską

Moja szczere umiłowana córko, Łaski, które ofiaruję światu, zmienią niewierzących w Moich pobożnych wyznawców. Natychmiast się nawrócą i padną na ziemię przede Mną poddając Mi się z miłością.
Ci, którzy Mnie zdradzali przez całe swoje życie i którzy Mnie odepchnęli, przyjdą i będą błagali Mnie, abym przyjął ich jako swoich. Jednak najtrudniej będzie uratować tych, którzy knują przeciwko Mojemu Słowu. Ponieważ są oni bardziej świadomi niż ci, którzy nie znają znaczenia Mojego Słowa, a jednak celowo próbują na nowo je napisać, aby dostosować je do swojego wygórowanego poczucia własnej godności. Gdyż pomimo całej swojej wiedzy nie widzą Prawdy, ponieważ nie chcą jej widzieć. Nie będą głosili absolutnej Prawdy, a zamiast tego sfałszują ją, aby oszukać innych.
Niektórzy ludzie zwracają się przeciwko Mnie, ponieważ wierzą, że ich powołanie do Mojej służby skutkuje obdarzeniem ich oświeceniem. Myślą, że mają władzę przyznaną im przez moc Ducha Świętego, aby tak dostosować Moje Nauczanie, aby nie urażało ono współczesnego społeczeństwa. Ich pycha będzie ich upadkiem, a ich odpadnięcie od Łaski zobaczy wielu, którzy będą czuli się oszukani, ponieważ zostali wprowadzeni w błąd. Inni spośród nich dokładnie wiedzą, że nie służą Mnie - tylko złemu duchowi. Celowo krążą oni pośród was, aby zniszczyć prawdziwe Słowo Boże. Nie będą pokutowali i nie przyjmą Mojej Dłoni, ponieważ wierzą w kłamstwa bestii, który od wieków obiecał Moim wrogom nadejście jego raju. I postanowili oni uwierzyć w te starannie przygotowane oszustwa, powodowani swoją chciwością i ambicją. Zostaną wrzuceni do otchłani, zanim uświadomią sobie Prawdę. To są tylko niektórzy z nieszczęśników i zwiedzionych, którzy zaprzeczają istnieniu diabła takiego jakim on jest i otchłani, w której zamieszka na wieczność.
Ostrzegam wszystkie dzieci Boże, że krocząc nikczemnymi ścieżkami, odrzucając Słowo Boga i śmiertelnie grzesząc, ściągną na siebie karę. Każdy, kto mówi inaczej, zwodzi was. Jednak będę ratował skruszonych do ostatniej chwili, tak bardzo pragnę, aby każdy z was został uratowany.
Moja Miłość, Moje Miłosierdzie i Moje Współczucie będzie waszą zbawiającą Łaską. Nie chcę was przerażać, ale muszę wam powiedzieć Prawdę. Gdy przyjdziecie do Mnie - nie ma znaczenia jaką wiarę wyznajecie, na samym końcu - zbiorę was jak swoich. Nigdy nie zapomnijcie tej Obietnicy. Obiecuję, że dotrę do was w głębinach waszej rozpaczy.
Wasz Jezus


14th May 2014, 23:30 - My Love, My Mercy, My Compassion will be your saving Grace

My dearly beloved daughter, the Graces which I present to the world will turn non-believers into devout followers of Mine. They will be converted instantly and will fall on the ground before Me in loving servitude.
Those who betrayed Me, throughout their lives and who pushed Me away, will come forward and beg Me to accept them as Mine. Those who plot against My Word will, however, be the most difficult to save. For they are more aware than the ignorant of the meaning of My Word and yet, knowingly, they try to re-write it to suit their arrogant self-esteem. For all of their knowledge, they do not see the Truth because they refuse to see it. They will not proclaim the absolute Truth and will instead fabricate it, in order to deceive other.
Some people have turned on Me because they believe that their calling to serve Me has resulted in their being bestowed with enlightenment. They think that they have the authority, granted to them through the Power of the Holy Spirit, to adapt My Teachings, so that they do not offend modern society. Their pride will be their downfall and their fall from Grace will be witnessed by many, who will feel cheated because they were led into error. Others amongst them know exactly what they are doing, for it is not I that they serve - it is the evil one. They deliberately walk amongst you in order to destroy the True Word of God. They will not repent, nor will they accept My Hand, for they believe the lies of the beast, who has promised My enemies, for centuries, his paradise to come. And they have chosen to believe in this elaborate deceit because of their greed and ambition. By the time they realise the Truth, they will be thrown into the abyss. These are just some of the misfortunate and misled who will have denied the existence of the devil, for what he is, and of the bottomless pit into which he will dwell for eternity.
I warn all of God's children that by following evil ways, by rejecting the Word of God and by committing mortal sin, that this will result in punishment.Anyone who tells you otherwise misleads you. Yet, I will save the repentant up to the last second, so much do I yearn to save each of you.
My Love, My Mercy, My Compassion will be your saving Grace. I do not wish to frighten you, but I must tell you the Truth. By coming to Me - no matter what your beliefs are, at the very end - I will gather you as Mine. Never forget this Promise. I will, I promise, reach for you at the depth of your despair.
Your Jesus